Національна бібліографія Данії: оптимізація технології обліку

ЗаявникХоменко Анна Юріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 4. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору
Назва доповідіНаціональна бібліографія Данії: оптимізація технології обліку
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 015
Ганна Хоменко,
Hanna Khomenko,
студентка 5 курсу
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Київського університету імені Бориса Грінченка
5 year student
specialty 029 "Information, Library and Archival Affairs"
Boris Grinchenko Kiev University

Національна бібліографія Данії: оптимізація технології обліку

National Bibliography of Daniya:Оptimization Аccounting Тechnology

У статті розглянуто оптимізацію технології обліку поточної національної бібліографії Данії за допомогою національної бази даних DanBib. Показано, як можливо залучити бібліотеки та інформаційні установи країни до створення, ведення та наповнення бази з обліку поточної національної бібліографії. Доведено, що за допомогою некомерційних та державних установ можливо створити мережеву базу, яка була б доступною не лише для бібліотечних та інформаційних установ, але й для широкого загалу.

In the article the optimization of the technology of accounting of the current national bibliography of Denmark with the help of DanBib's national database is considered. It is shown how it is possible to involve libraries and information institutions of the country in creating, maintaining and filling the database from the account of the current national bibliography. It is proved that with the help of non-profit and public institutions it is possible to create a network base that would be accessible not only to library and information institutions, but also to the general public.

Ключові слова: національна бібліографія, бази даних, бібліографія Данії, інформатизація, бібліотечна система, інформаційні технології.
Key words: national bibliography, databases, bibliography of Denmark, informatization, library system, information technologies.

Потреби інноваційного розвитку актуалізують дослідження новітніх технологій, за допомогою яких інформаційні установи мали б змогу оперативно обліковувати та вести статистику друку документів на національному рівні, надавати доступ до такої інформації широкому загалу.
Головне завдання поточної національної бібліографії можна визначити як організацію максимально повної, оперативної та систематизованої бібліографічної інформації про документи для інформування широких кіл споживачів цієї інформації. У цьому сенсі поточна національна бібліографія є головним джерелом для статистики національного друку, також на її основі створюється необхідна база для розвитку інших видів бібліографії в країні. Тому важливим є дослідження зарубіжного досвіду застосування різних баз даних, облікових систем та технологій мережі Internet з метою використання позитивного закордонного досвіду на вітчизняних реаліях.
У цьому контексті доречним є вивчення ведення та обліку національної бібліографії скандинавських країн, особливо Данії, яка на разі є однією з передових країн у сфері бібліографування. Особливістю країни є те, що поточна данська національна бібліографія частково створюється Королівською бібліотекою, яка обліковує періодичні видання, карти та музичні твори, частково – данським бібліографічним центром (книги, статті, візуальні, музичні та звукові записи) [1].
Важливим аспектом, що характеризує сучасну данську бібліотечну систему, є інтенсивне впровадження нових інформаційних технологій. Протягом останніх років більша частина національної бібліографії Данії стала доступною для пошуку в Інтернеті.
З переходом на мережеві бази даних значна кількість бібліографічних записів виконується в електронній формі і вже не має друкованого (паперового) аналогу. Це стосується, в першу чергу, Данських музичних записів (Danske musikoptagelser), Данських звукозаписів (Dansk lydfortegnelse) та списку зображень Данії (Dansk billedfortegnelse), які зараз існують лише в електронній формі, а також данського індексу статей (Dansk artikelindeks), який з 1994 р. публікується лише як база даних та частково виходить у електронному вигляді як компакт-диск [1].
Питаннями складання національної бібліографії на державному і місцевому рівнях займається публічна компанія з обмеженою відповідальністю Данський бібліографічний центр (Dansk BiblioteksCenter, DBC) [3].
Особливістю DBC є те, що він створює і передає бібліографічні дані в данські бібліотеки через систему DanBib (починаючи з січня 1994 р.), яка є спільною бібліографічною мережею для всієї данської бібліотечної системи і включає в себе загальну бібліографічну базу даних національних бібліотек і файлів у всіх данських бібліотеках.
Метою DanBib є: забезпечення широкого доступну до бібліографічної бази даних; забезпечення функціонування загальнодоступної мережі для поширення бібліографічної інформації; можливість використання інформаційного наповнення бібліотеками для співпраці у процесі каталогізації з повторним використання каталожних даних.
DanBib  це як каталог національних співтовариств, так і цифрова інфраструктура бібліотечної системи. Система також включає в себе спільні функції щодо надання можливості співпраці, повторного використання бібліографічних даних, перевірки та перегляду відповідних іноземних баз даних. Використання загальних технічних та бібліографічних стандартів з'єднує DanBib та локальні системи бібліотек.
Наповненням DanBib, окрім Данського бібліотечного центру, займаються такі установи як наукові бібліотеки, публічні бібліотеки тощо [2].
Це впливає на формування національної бібліографічної бази даних DanBib і забезпечення доступу до неї, стимулює розвиток місцевих бібліотечних мереж; веде до розширення використання відеозаписів і компактних оптичних дисків; забезпечує можливість доступу і використання міжнародної мережі Internet [3].
У DanBib можливо знайти всі назви, які були опубліковані в Данії, і всі назви, знайдені в фондах датських публічних бібліотек. Станом на січень 2015 року база даних містить 36 мільйонів одиниць наймнувань [2]. База даних оновлюється щодня.
Серед іншого, DanBib містить записи: назви з фондів данських публічних бібліотек і дослідницьких бібліотек; книги, періодичні видання, газети, музика, ноти, відеозапису / DVD-диски, CD-ROM, аудіокниги та т. д.; всі книги, періодичні видання та газети, видані в Данії з 1970 року (а також багато статей, опублікованих до цієї дати); основні статті, опубліковані в газетах і періодичних виданнях з 1940 року; огляди, опубліковані в газетах і періодичних виданнях з 1940 року; записи з Бібліотеки Конгресу; записи з Британської національної бібліографії  2008 [2].
Наразі база Danbib розширює можливості власного інтерфейсу таким чином, щоб усі бібліотеки країни мали змогу доповнювати систему, зокрема бібліотеки муніципального та державного рівнів.
Бібліографічна мережа DanBib є унікальним прикладом залучення бібліотек та інформаційних установ країни до створення та розвитку ведення обліку поточної національної бібліографії. Данський досвід при більш детальному дослідженні може стати для України прикладом позитивної реалізації подібного механізму з залученням усієї бібліотечної системи для створення єдиної бази з широким використанням інформації щодо поточної бібліографії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. National Library of Denmark [Electronic resource]: [Offic. site] / Denmark, 2018. ̶ Access mode: http://www.kb.dk/en/, free. - Ver. from the screen (date of circulation: 31.07.2018).
2. Danbib.dk [Electronic resource]: [Offic. site] / Denmark, 2018. ̶ Access mode: http://www.danbib.dk/index.php/free. - Ver. from the screen (date of circulation: 31.07.2018).
3. Harbo O. Libraries in Denmark // IFLA j.  1997.  Vol. 23, N. 3.  P. 167-1975.