Академічні видання, присвячені десятирічному ювілею ВУАН (за архівними джерелами)

ЗаявникБайкєніч Дмитро Вікторович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСемінар: Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць зберігання, формування, використання
Назва доповідіАкадемічні видання, присвячені десятирічному ювілею ВУАН (за архівними джерелами)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 001.32:930.25(477)«1928/1931»
Байкєніч Д. В.
Baykienich Dmytro
наук. співроб. ІА НБУВ,
Research Officer of Institute of Archival Studies of VNLU
канд. іст. наук
Candidate of Historical Sciences (Ph. D)
Академічні видання, присвячені десятирічному ювілею ВУАН
(за архівними джерелами)
Academic publications devoted to the 10th anniversary of VUAN
(by archival sources)
На основі дослідження архівних документів розглянуто питання підготовки та публікації академічних видань, присвячених першому ювілею ВУАН.
Ключові слова: ВУАН, ювілей, видання, джерело.
On the basis of research of archival documents the issues of preparation and publication of scientific publications devoted to the 10th anniversary of the VUAN are considered.
Key words: VUAN, anniversary, edition, source.
Напередодні святкування сторіччя НАН України актуальним є розгляд підготовки до першого ювілею ВУАН, під час якого були підготовлені й опубліковані видання, що популяризували напрями діяльності та підсумки роботи української науки за перше десятиріччя існування Академії.
Джерельною базою дослідження стали матеріали, які відклалися у фондах ЦДАВО України, архіву Президії НАН України й Інституту рукопису НБУВ. Документи представлені протоколами Президії ВУАН, звітами Ювілейної комісії, звітами академічних установ та ін.
14 листопада 1928 р. було засновано Ювілейну комісію з нагоди десятиріччя наукової діяльності ВУАН, до складу якої увійшла Президія Академії у повному складі. Програма ювілейних святкувань складалася з двох основних частин: виставково-екскурсійної та видавничої. Першим напрямком керував О. П. Новицький – він очолив Виставо-екскурсійну ювілейну підкомісію. Згідно з протоколом наради видавничий напрямок не було виокремлено, але кожне з запланованих видань мало своїх відповідальних редакторів. Передбачалося 5 основних видань: 1) збірник «10 літ наукової діяльності ВУАН»; 2) скорочені видання цього збірника; 3) популярна листівка «Роля ВУАН в культурній революції»; 4) ювілейний провідник ВУАН; 5) «Матеріали» до збірника [1, с. 484–485].
Як зазначається в записці про ювілейні видання, розробити «інструкції щодо характеру ювілейних десятирічних звітів Відділів ВУАН, а також схему ювілейного провідника ВУАН» було покладено на академіка Д. І. Багалія [1, с. 486–488].
Збірник «10 літ наукової діяльності ВУАН» був запланований українською мовою; його скороченні видання планувалося видати російською, англійською, німецькою та французькою мовами. Ювілейний збірник мав складатися зі вступу та звітів кожної академічної установи за десятирічний термін, які зводилися у звідомлення відповідного відділу [2, арк. 12]. Редактором цього видання було призначено А. Е. Кристера.
Зі звітної документації установ нам відомо, що інформацію для Ювілейного збірника установи подавали кволо. Крайні терміни подачі неодноразово переносилися [3, арк. 3]. У постановах 1929 і 1930 років констатується, що темпи підготовки десятирічних ювілейних звітів незадовільні й через це терміни їх подачі знову переносяться [2, арк. 111, 122–123, 131]. Структурні зміни і репресії науковців серйозно вплинули на підготовку ювілейного звіту. Окрім того, в грудні 1930 р. Президія ВУАН постановила доповнити Ювілейний збірник інформацією за 1929–1930 рр., що автоматично вело до переробки усього звіту [4, арк. 56]. Зрештою на фоні всіх подій, що відбувалися у ВУАН, святкові заходи було відмінено і підготовлені статті про десятирічну діяльність установ залишилися невиданими і нині знаходяться у фондах ІР НБУВ.
Однак, слід зазначити, що в 1930 р. вийшла праця А. Я. Артемського , підготовлена з дотриманням інструкції, розробленої Д. І. Багалієм, яка вміщувала акумульовану в одному місці звітну інформацією про десятирічну діяльність ВУАН.
Важливо зауважити, що інформація щодо скорочених видань Ювілейного збірника, віднайдена в архівних документах, дуже обмежена й не дає можливості у повній мірі висвітлити цей процес. Відомо, що 5 березня 1929 р. Президія постановила вжити заходів щодо забезпечення перекладів ювілейних звітів ВУАН на іноземні мови досвідченими перекладачами [2, арк. 16]. У звіті Ювілейної комісії від 10 червня 1930 р. зазначається, що завершено переклад на німецьку мову звідомлень Історично-Філологічного та Фізично-Математичного відділів ВУАН. Подальшу долю цих звітів за віднайденими документами встановити не вдалося [5, арк. 52].
Позитивно склалася доля «Матеріалів» до ювілейного збірника, які мали показати основні тенденції української науки, формування та розвиток видавничої справи ВУАН у 1918–1928 рр. Роботу над збиранням інформації для «Матеріалів» провадили співробітники Бібліографічної комісії. Виходячи з наявної архівної інформації, реєстр бібліографічних видань академічних установ був зібраний вчасно. Так у Календарному плані здачі до друку ювілейних видань початку 1929 р. Бібліографічний покажчик праць ВУАН зазначався як такий, що готовий до друку [5, арк. 9 зв.]. Підтвердженням цьому є опублікована в цьому ж році однойменна праця .
Провідник ВУАН задумувався як науково-туристичне видання для іноземців з метою ознайомлення з академічними установами. Науковці розширили Провідник інформацією про Київ та його околиці, музеї, додали чимало ілюстративного матеріалу. Скласти його доручено було Ф. Л. Ернсту, М. В. Шарлеманю та М. Я. Рудинському [6, с. 76].
Станом на початок 1929 р., Провідник було першим підготовлено та передано на редакційний перегляд. У звіті Ювілейної комісії від 10 червня 1930 р. йдеться про таке: «друк не можна почати з огляду на те, що коректури статтів до «Провідника» проходять надто багато інстанцій…» [5, арк. 9 зв.]. Незважаючи на зазначені перепони Провідник було видано в 1930 р.
Незначною є інформація про підготовку листівки «Роля ВУАН в культурній революції», що мала вийти українською та російською мовами. Станом на початок 1929 р. вона знаходилася на стадії виготовлення та була передана на редакційний перегляд [5, арк. 9 зв.]. Скласти її було доручено О. Ю. Гермайзе.
Разом із тим, інформація у звітах академічних установ дозволяє дійти висновку, що за рахунок ювілейних коштів готувалися та вийшли інші видання, зокрема збірник Етнографічно-фольклорної комісії; провідник по Музею мистецтв; три випуски збірника «Первісне громадянство» та ін. [5, арк. 8, 55; 7, арк. 17 зв.]
Таким чином, не зважаючи на те, що ювілей ВУАН як такий у задуманому форматі проведений не був, підготовлені академічні видання вдалося частково опублікувати. Також завдяки фінансуванню ювілейних заходів ВУАН було видано чимало серйозних праць, підготовлених окремими установами.
Список використаних джерел і літератури
1. Історія Національної Академії наук України. 1924–1928. Документи і матеріали. Київ : НБУВ. 1998. 762 с.
2. АП НАНУ, ф. 251, оп. 1, спр. 33.
3. ІР НБУВ, ф. Х, од. зб. 14028.
4. ІР НБУВ, ф. Х, од. зб. 14075.
5. ЦДАВОУ, ф. 166, оп. 9, спр. 1512.
6. Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія наук. Нарис історії. Київ : "Наукова думка", 1993. 414 с.
7. ІР НБУВ, ф. Х. од. зб. 3793.