БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ: ВІД ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ

ЗаявникКорнієнко Валентина Олексіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіБІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ: ВІД ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 024.54(477-25)НБУВ:[004.738.5:025.2:001.1]
Корнієнко Валентина Олексіївна,
ORCID: 0000-0002-6839-4873
молодший науковий співробітник,
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: refer@nbuv.gov.ua

БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ:
ВІД ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ

Інформаційно-комунікаційні технології продовжують створювати умови для подальшого розвитку суспільства знань за допомогою науково-інформаційного забезпечення, в тому числі за рахунок удосконалення та поповнення діючих наукових реферативних БД «Україніка наукова» і БД «Автореферати дисертацій», які є однією із складових наукового порталу знань НБУВ «Наука України: доступ до знань».
Ключові слова: бібліотечно-інформаційні технології, науково-інформаційна діяльність, інформаційне суспільство, суспільство знань, реферативні БД.

Розвиток інформаційного суспільства, удосконалення носіїв інформації, засобів її передачі, збору, збереження й опрацювання, а також створення бібліографічних і різноманітних науково-інформаційних покажчиків, розробка та розвиток інформаційних систем має доволі таки складний та довгий еволюційний шлях. Бібліотечно-інформаційні технології також пережили різні періоди становлення й удосконалення.
На сучасному етапі удосконалення інформаційного суспільства (ІС) надається перевага високотехнологічним засобам, які в свою чергу мають сприяти вирішенню соціально-економічних проблем.
В Україні перед науковцями та фахівцями бібліографознавства й інформаційної сфери діяльності ставиться дуже складне завдання: продовжувати удосконалювати функціонування ІС й одночасно здійснювати перехід до створення суспільства знань (СЗ). Одним із допоміжних важелів у прискорені процесу будування й удосконалення СЗ у галузі науково-інформаційної діяльності є, наприклад, удосконалення бібліотечно-інформаційних технологій за допомогою професійної наукової інформації.
Проведені дослідження доводять, що характерною відмінністю економіки постіндустріального суспільства є дедалі більша частка людей, зайнятих у сфері послуг, зокрема такій, яку орієнтовано на виробництво й обробку інформації. Ті ж тенденції простежуються останніми роками й в Україні, що є безперечною ознакою поступового переходу до СЗ.
Тому на часі стає актуальним дослідження проблеми співвідношення понять «інформація» і «знання». Поняття «інформація» та «знання» на сучасному етапі розвитку ІС вживаються в різних наукових напрямах, що свідчить про їх міждисциплінарний характер, а науково-інформаційна діяльність, маючи міждисциплінарний (тобто міжгалузевий) характер, в свою чергу набуває статус самостійної наукової дисципліни. Причому ці тенденції притаманні не лише бібліографознавству та науково-інформаційної діяльності. Зростає також кількість досліджень, що ведуться на межі різних наукових сфер, що сприяє появі та розвитку нових міжгалузевих наукових напрямів, але ці тенденції водночас ускладнюють бібліотечно-інформаційні технології і створюють необхідність в розробці й удосконаленні насамперед інноваційних технологій в галузі науково-технічної інформації, наближаючи їх таким чином до інтелектуальних.
У зазначених складних умовах необхідно як ніколи сконцентруватися на удосконаленні бібліотечно-інформаційних технологій, інформаційному супроводі науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, що має сприяти розвитку науки та виробництва, для того щоб не тільки виживати в умовах агресивного міжнародного ринку, а й продовжувати розвивати також вітчизняну науку та економіку.
Тому науковці та бібліотечні фахівці докладають значні зусилля до організації наукових інформаційних ресурсів та відкритого доступу до них, тобто іде постійний процес удосконалення бібліотечно-інформаційні технології насамперед для наукових інформаційних и реферативних БД, які мають відповідати потребам СЗ, що розвивається.
Для удосконалення ІС і розвитку СЗ необхідно продовжувати розробку інноваційних і високотехнологічних бібліотечно-інформаційних технологій для забезпечення оперативного доступу до наукових документів БД «Україніка наукова» та реферативної БД «Автореферати дисертацій», а також здійснення релевантного пошуку науково-технічної інформації, яка має бути насамперед спрямована на розбудову науки та пріоритетних галузей економіки.

UDC 024.54(477-25)НБУВ:[004.738.5:025.2:001.1]
Valentyna Korniienko,
ORCID: 0000-0002-6839-4873
Junior Researcher,
Abstract National Resources Department,
Institute of Information Technologies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
E-mail: refer@nbuv.gov.ua

BIBLIOGRAPHICAL RESOURCES:
FROM THE INFORMATION SOCIETY TO THE KNOWLEDGE SOCIETY
Information and communication technologies continue to create conditions for further development of the knowledge society through scientific and information support, including through the improvement and replenishment of existing scientific abstracts database «Ukrainika Naukova» and database «Abstracts of dissertations», which are one of the components of the scientific knowledge portal «Science of Ukraine: access to knowledge» (Vernadsky National Library of Ukraine).
Keywords: library and information technologies, scientific and information activity, information society, knowledge society, abstract databases.