Трансформація діяльності бібліотек з правового інформування в умовах інформатизації

ЗаявникПестрецова Ольга Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 4. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору
Назва доповідіТрансформація діяльності бібліотек з правового інформування в умовах інформатизації
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021.1:025.5
Ольга Пестрецова,
Olga Pestretsova,
молодший науковий співробітник,
Junior Research Associate,
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine

Трансформація діяльності бібліотек з правового інформування
в умовах інформатизації

Transformation of the activity of libraries on legal information in the conditions of informatization

У доповіді розглянуто формування сучасної вітчизняної системи бібліотечного інформаційно-правового забезпечення. Проаналізовано сучасну інформаційно-правову діяльність, яка є результатом трансформацій бібліотеки як соціального інституту в умовах формування інформаційного суспільства та виникнення нових стратегій удосконалення та розширення системи інформаційного обслуговування.

The report considers the formation of the modern domestic information and law support system in libraries. The modern information and law activity, which is the result of transformations of the library as a social institution in the conditions of the formation of the information society and the emergence of new strategies for improving and expanding the system of information services, is analyzed.

Ключові слова: бібліотека, трансформація бібліотек, правове інформування, інформаційно-правова діяльність, інформатизація

Keywords: library, transformation of libraries, law information, information and law activity, informatization

На сучасному етапі розбудови правової держави та громадянського суспільства одним із важливих чинників вдосконалення взаємостосунків між державою та суспільством є створення ефективної системи задоволення інформаційно-правових потреб громадян, громадських структур та органів влади всіх рівнів. Зростання цих потреб обумовлене трансформаційними процесами в українському суспільстві, зростанням соціальної активності громадян в процесі розвитку інформаційного суспільства. Важлива роль у забезпеченні функціонування системи суспільної взаємодії в рамках громадянського суспільства належить бібліотекам як інформаційним центрам, що забезпечують розвиток каналів поширення правової інформації з використанням сучасних електронних технологій, формуванням та раціональним використанням інформаційних ресурсів.
Важливим фактором формування сучасної вітчизняної системи інформаційно-правового забезпечення є інтенсивний розвиток правотворення в Україні. При нинішніх темпах суспільного розвитку правова діяльність особливо потребує оперативного, кваліфікованого бібліотечно-інформаційного супроводу. При цьому тенденція до консолідації юридичних бібліотек та інших соціально-комунікаційних структур у створенні асоціацій, інфорпорталів, інфоресурсів галузі обіцяє подальше підвищення ефективності системи інформаційного забезпечення правових наук.
Процеси інформатизації, спричинивши ускладнення інформаційної інфраструктури, актуалізували надання доступу до правових ресурсів, їх аналіз, поширення правової інформації у суспільстві. Тобто, впровадження сучасних електронних технологій в діяльність бібліотек сприяло вдосконаленню традиційних форм правового інформування, виникненню на їх методичній основі та на базі розвитку електронних інформаційних технологій нових можливостей надання доступу до інформаційних ресурсів, розвитку багатовекторності інформаційно-правового обслуговування. Це, в свою чергу, значно підвищило суспільно-корисний потенціал та практичну значущість цієї сфери бібліотечної діяльності. Сучасна інформаційно-правова діяльність є еволюційним результатом трансформацій бібліотеки як соціального інституту в умовах формування інформаційного суспільства та виникнення нових стратегій удосконалення й розширення системи інформаційного обслуговування.
Застосування в сучасному бібліотечному обслуговуванні електронних інформаційних технологій дало можливість дистанційного обслуговування користувачів електронними інформаційними ресурсами. Даний напрям розвитку бібліотечної роботи сьогодні є основним напрямом вдосконалення процесу надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечує обслуговування до 90% користувачів. Широкий спектр форм дистанційного обслуговування громадян розроблений Національною юридичною бібліотекою НБУВ. Активно впроваджуються ці технології в більшості комп’ютеризованих бібліотечних установ.
Електронні інформаційні технології сприяють розвитку ефективної співпраці з усіма категоріями користувачів: з громадянами, громадськими організаціями та управлінськими структурами всіх рівнів, що сприяє встановленню партнерських відносин, підвищенню якості обслуговування замовників.
В умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні, при наявній специфіці еволюції вітчизняної бібліотечної системи перспективи розвитку інформаційно-правового забезпечення користувачів системою правових послуг пов’язані:
– із комп’ютеризацією традиційних бібліотечних процесів і, таким чином, підвищенням ефективності обслуговування читачів в бібліотеці;
– із розвитком електронних інформаційних технологій в напрямі розширення дистанційних форм обслуговування користувачів;
– із поєднанням використання інформаційного ресурсу фондів правової інформації на традиційних носіях і новітньої електронної інформації, що, в сукупності, має утверджувати національну інформаційну традицію і її розвиток в сучасності;
– із організацією ефективного використання зарубіжних ресурсів правового інформування, забезпечення їх адаптації до використання в інтересах розвитку національного правотворення.