ГРАНКИ «ДРАМАТИЧНОЇ ФАНТАЗІЇ» МИКОЛИ ЧЕРЕПНІНА ІЗ ФОНДІВ НБУВ

ЗаявникСавченко Ірина Валентинівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення.
Назва доповіді ГРАНКИ «ДРАМАТИЧНОЇ ФАНТАЗІЇ» МИКОЛИ ЧЕРЕПНІНА ІЗ ФОНДІВ НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 784
Савченко Ірина Валентинівна,
ORCID 0000-0002-5559-1616,
науковий співробітник,
відділ музичних фондів,
Інститут книгознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: irisava7@gmail.com


ГРАНКИ «ДРАМАТИЧНОЇ ФАНТАЗІЇ» МИКОЛИ ЧЕРЕПНІНА ІЗ ФОНДІВ НБУВ

Досліджено гранки «Драматичної симфонії» з автографом Миколи Черепніна. Простежено творчий доробок композитора, пов'язаний з поетом Ф. Тютчевим. Підкреслено тісні стосунки М. Черепніна та українського композитора Л. Лісовського.
Ключові слова: симфонія, романс, видавництво, Черепнін, Лісовський, гранки.

У відділі музичних фондів Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського зберігається унікальний примірник «Драматичної фантазії» Миколи Миколайовича Черепніна –– типографські гранки оркестрової партитури з рукописними помітками автора (дарчий напис, маргіналії, виправлення у нотному тексті). Типографські гранки з авторськими помітками –– це свого роду авторизована копія, ще не видання, але вже і не рукопис. У нашому випадку гранки являють собою незшитий блок з семи зошитів, обсягом 113 сторінок (нумеровані сторінки 5–117, без титульного аркуша та обкладинки), розмір аркушів 34×27 см і видавничим номером 2525. Назва перед нотним текстом: «Fantaisie Dramatique. N. Tschérépnine, Op. 18». По верхньому та всьому правому полю першої (5-ї) сторінки напис фіолетовим чорнилом: «Дорогому Леониду Леонидовичу Лисовскому от искренне его любящего Н. Череп[нина] | со всеми ошибками какие были в рукописи и сделаны […нерозб.] граверовъ | за что прошу не попрекать? | Н. Череп[нин] | 15 сент. [1]904. | [нерозб.] навеяно [нерозб.] стихотворением Ф. Тютчева | Из града в град | из края в край | судьба как вихрь людей метет | И рад ли ты или не рад | Что нужды ей | Вперед, вперед | Ф. Тютчев». По верхньому полю зліва напис олівцем (іншим, більш розгонистим почерком): «Для переложения», є також позначки простим і синім олівцями у нотному тексті. У нечисленній довідковій літературі та в єдиному на сьогодні доступному повному нотографічному списку творів М. М. Черепніна, «Драматичну фантазію» (партитуру та клавір) позначено під опусом 17. У нашому примірнику номер твору інший –– Op. 18. Вперше твір виконано 3 березня 1903 року під орудою автора у VI симфонічному зібранні Філармонічного товариства у Москві. Опубліковано «Драматичну фантазію “Из края в край…”» Санкт-Петербурзькою видавничою фірмою Митрофана Петровича Бєляєва, надруковано 1904 р. у Лейпцігської друкарні.
«Драматична фантазія» –– один з найбільш яскравих ранніх програмних творів М. М. Черепніна. Вона була написана композитором 1903 р. за мотивами вірша Федора Івановича Тютчева «Из края в край…». У нашому примірнику проведено інверсію перших рядків поетичного тексту, авторський рукописний епіграф починається зі слів «Из града в град, из края в край…». Ф. І. Тютчев був одним з найулюбленіших поетів композитора, до лірики якого, М. Черепнін звертався неодноразово. На вірші Тютчева, крім вищезгаданого «Из края в край, из града в град...», композитором були написані наступні твори: для хору та вокального ансамблю: «Олегов щит» (Ор. 10 № 2, мішаний хор без супроводу); «Не рассуждай, не хлопочи!» (Ор. 15, № 3, квартет чоловічих голосів); «День и ночь» (Ор. 23, № 1 – мішаний хор); «Весенние воды», «Еще в полях белеет снег» (Ор. 3, № 1, жіночий дует). Романси (для голосу з фортепіано): «Как неразгаданная тайна...» (Ор. 1, № 1); «Слёзы» (Ор. 8, № 1); «Тихой ночью, поздним летом…» (Ор. 8, № 2); «Весеннее успокоение» (Ор. 8, № 3); «Думы и волны» (Ор. 16, № 1); «Последняя любовь» (Ор. 16, № 2); «Царскосельское озеро» (Ор. 16, № 3); «Сумерки» (Ор. 16, № 4); Конь морской (Ор. 26, № 1).
Усі названі твори опубліковані протягом 1898–1905 рр. у видавництві М. П. Бєляєва, окрім останнього (Ор. 26, № 1). Діяльність М. П. Бєляєва (1836–1903) і заснованих ним музичних закладів зіграла значну роль у справі розвитку музичної культури. Видавнича фірма М. П. Бєляєва плідно працювала декілька десятирічь. Засноване 1885 року, видавництво діяло і по смерті митця, а з 1937 року Опікунську раду (Попечительский совет) видавництва «М. П. Бєляєв в Лейпцигу» очолював саме М. М. Черепнін.
Наявність автографів на виданнях, безперечно примножує цінність та неповторність кожного окремого примірника. У нашому випадку, автограф з дарчим написом стосується двох відомих композиторів. Микола Миколайович Черепнін і Леонід Леонідович Лісовський знали один одного з юності, деякий час обидва навчалися в Санкт-Петербурзької консерваторії у Миколи Феопемптовіча Соловйова. Їх пов'язувала багаторічна дружба, незважаючи навіть на те, що з часом, доля дійсно «розкидала» їх –– творчість Л. Лісовського у подальшому пов’язана переважно з Україною (Полтава, Харків), а М. Черепніна –– з Росією і Францією. Судячи з олівцевого напису, партитура «Драматичної фантазії» була передана Л. Л. Лісовському, для здійснення перекладу або редагування твору (перекладу для інших засобів виконання, полегшеного викладу, педагогічної редакції тощо). Однак видань перекладів фантазії, окрім оригіналу партитури та перекладу для фортепіано (1904 р.), у фірмі М. П. Бєляєва чи іншому нотовидавництві не згадується.
Інструментальна драма М. Черепніна створена в присінок революції 1905 р., у передчутті подальших історичних катаклізмів у світі, країні та у долях всього сучасного суспільства. «Драматична фантазія» –– одночасно симфонічна поема, що має елементи сонатної форми. Обравши як літературну програму філософський вірш Ф. Тютчева, композитор значно розширив поетичний прообраз, надавши твору узагальнене тлумачення ідеї року що насувається. Драматична фантазія «Из края в край…» – один з визначних творів як у композиторській діяльності М. Черепніна, так і в симфонічній музиці початку ХХ ст. Наявність у фондах НБУВ примірника цього твору з дарчим написом, авторськими редакційними виправленнями і коректурою безперечно становить значний інтерес для дослідників.


УДК 784
Iryna Savchenko,
ORCID 0000-0002-5559-1616,
Senior Research Associate,
Music Books and Collections Department,
Institute of Book Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: irasava7@gmail.com

THE AUTHORIZED COPY OF «DRAMATIC FANTASY» BY N. N. TCHEREPNINE FROM NBUV FUNDS

The uncorrected proof of the «Dramatic Symphony» with the autograph of N. N. Tcherepnine have been studied. The creative work of the composer connected with the poet F. Tyutchev is traced. The close relations between Tcherepnine and the Ukrainian composer L. Lisovsky are emphasized.
Keywords: symphony, romance, publishing house, Tcherepnine, Lisovsky, authorized copy.