Формат наукових метаданих CERIF як базова структура управління науковою інформацією

ЗаявникЛобузін Іван Володимирович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіФормат наукових метаданих CERIF як базова структура управління науковою інформацією
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Лобузін І. В.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0540-4923
Кандидат наук з соціальних комунікацій
Старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
loboozin@nbuv.gov.ua


ФОРМАТ НАУКОВИХ МЕТАДАНИХ CERIF ЯК БАЗОВА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ


Розглянуто структуру та переваги використання у наукових бібліотеках загальноєвропейського стандарту CERIF для розробки систем управління науковою інформацією та знаннями.

Ключові слова: системи наукової інформації, наукові метадані, наукові бібліотеки, управління знаннями


Сучасні системи наукової інформації (RIS – Research Information System) надають низку переваг науковій установі та її науковим співробітникам. Такі системи допомагають дослідникам готувати звітну та атестаційну документацію, підвищують видимість та відкритість наукового доробку установи для потенційних співробітників та дослідницьких контактів, сприяють розширенню тематики наукових досліджень, створюють оптимальні умови для моніторингу впливу досліджень для окремих дослідників та установ. Управління науковими даними та знаннями є складним завданням, а ще складнішим є їх повторне використання, обмін або інтеграція. Щоб забезпечити ефективне управління та моніторинг, якісний аналіз, оперативний доступ до наукових даних необхідно супроводжувати дані відповідним контекстом, якій містить критичну дослідницьку інформацію. Інформація про дослідження має містити дані про наукові проекти, публікації, патенти, продукти, звіти, дослідників тощо. Ефективне управління науковою інформацією стає сьогодні ключовою частиною дослідницького процесу, за умов якщо ці дані відповідають вимогам звітування та оцінки результатів досліджень, дають змогу уникнути дублювання зусиль при відтворенні та інтеграції даних.
Для підтримки цілісної системи дослідницької інформації призначений формат CERIF (Common European Research Information Format – єдиний європейський формат наукової інформації), розроблений міжнародною некомерційною асоціацією euroCRIS (заснована у 2002 році). Місією euroCRIS є сприяння співпраці та обміну знаннями у науковому середовищі та забезпечення сумісності дослідницької інформації за допомогою CERIF. До сфер діяльності, якими опікуються учасники EuroCRIS, також відносяться дослідницькі бази даних, наукові дані відкритого доступу, інституційні репозитарії, механізми доступу та обміну науковою інформацією, стандарти та найкращі практики створення RIS (система наукової інформації). Проєкт також підтримує DRIS (Directory of Research Information Systems – каталог систем наукової інформації) – реєстр наявних інформаційних систем в Європі (та за її межами), які можуть бути віднесені до елементів електронної дослідницької інфраструктури. Для приєднання до реєстру необхідно заповнити відповідну форму на сайті. Стандарт CERIF рекомендован з 2000 р. державам-членам ЄС для організації наукової інформації та створення записів про дослідницьку діяльність.
Більшість європейських країн збирають і зберігають наукову інформацію в цифрових сховищах різного рівня: національних, регіональних, інституційних, функціональних або тематичних. Для того, щоб отримати додаткову цінність від даних та знань, створити рівні умови для всіх учасників дослідницького процесу та зробити об’єктивнішими оцінки наукової діяльності, дані розподілені по різних системах мають бути узгоджені за своєю структурою з метою подальшої інтеграції та інтерпретації. інформація має для інтеграції. CERIF для вирішення цих завдань передбачає автоматизований обмін науковою інформацією та інтероперабельність дослідницьких даних. Метою розробки стандарту є надання оптимальними засобами значних переваг для науковців (автоматизоване резюме, бібліографія, список участі у проектах, створення інституційних вебсторінок тощо).
Основними структурними інформаційними блоками стандарту CERIF є: Персоналія, Проєкт, Установа, Публікація, Продукт, Патент, Сервіс, Обладнання, Засіб. Стандарт також передбачає складні семантичні взаємовідносини між цими структурними категоріями. Ядром концептуальної схеми метаданих CERIF є базові сутності Персоналія, Проєкт, Установа, основні результати наукової діяльності представлені сутностями Публікація, Патент, Продукт. До допоміжних сутностей другого рівня віднесено Сервіс, Обладнання, Засоби, які можуть бути представлені комп’ютерами, телекомунікаційними системами, програмним забезпеченням, приладами, фінансуванням тощо.
Член робочої групи з розробки CERIF Бріжит Йорг (Бібліотека Міддлсекского Університету, Великобританія) зазначає, що у 2010 р. підсумковий звіт констатував, що загальний стандарт вигідний не тільки для управління інформацією, але, й для розширеного аналізу даних та надання доступу до даних, інформації та знання. Аналіз різних систем обміну наукової інформацією показав, що поєднання різних стандартів завжди призводить до втрати частини даних у порівнянні з використанням всіми системами єдиного стандарту.
Сьогодні CERIF є базовим стандартом для європейської системи наукової інформації OpenAIRE, яка формує наймасштабніший репозитарій відкритого доступу наукової текстів в Європейському Союзі. Україна у 2015 р. стала асоційованим членом ЄС, ратифікувала Угоду про відновлення дії Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво. В умовах цифровізації всіх суспільних процесів розвиток наукових досліджень в Україні має врахувати завдання забезпечення інтеграції національного дослідницького простору до європейської електронної дослідницької інфраструктури. Для успіху входження доробку українських вчених до міжнародної системи наукової інформації слід враховувати відповідні стандарти упорядкування наукових даних таких як CERIF.
Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського на базі значних наукових електронних інформаційних ресурсів розпочато розробку Бібліотечного порталу Національної академії наук України – LibNAS UA (Library Portal of National Academy of Sciences of Ukraine). Відповідно Структура наукових метаданих LibNAS UA базується на засадах сумісності з іншими міжнародними системами управління науковою інформацією і відповідає основним елементам формату метаданих CERIF, які на сьогодні представлені дослідницькою інфраструктурою (організації, персоналії) та дослідницьким репозитарієм (наукові тексти).

Список літератури:
1. Лобузіна К., Гарагуля С., Коновал Л., Лобузін І. Бібліотека цифрового суспільства в забезпеченні системної підтримки наукових досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. №. 4. C. 5-12. doi: https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2020.227040.
2. Common European Research Information Format (CERIF): Main features. URL: https://eurocris.org/services/main-features-cerif
3. Jörg B. The Common European Research Information Format Model (CERIF) // Data Science Journal. 2010. № 9. P. 24-31. doi: https://doi.org/10.2481/dsj.CRIS4
4. OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers (2020). URL: https://openaire-guidelines-for-cris-managers.readthedocs.io/_/downloads/en/latest/pdf/

References
1. Lobuzina K., Harahulia S., Lobuzin I. (2021). Digital society library in providing system support to science research. Library Science. Record Studies. Informology, (4). 5-12. doi: https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2020.227040. (In Ukrainan).
2. Common European Research Information Format (CERIF): Main features. URL: https://eurocris.org/services/main-features-cerif
3. Jörg B. (2010). The Common European Research Information Format Model (CERIF). Data Science Journal. 9. 24-31. doi: https://doi.org/10.2481/dsj.CRIS4
4. OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers (2020). URL: https://openaire-guidelines-for-cris-managers.readthedocs.io/_/downloads/en/latest/pdf/

Lobuzin Ivan
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0540-4923
Candidate of Social Comminication
Senior Research Fellow of Institute of Information Technologies
Vernadsky Nаtional Library of Ukraine
lobuzina@nbuv.gov.ua


FORMAT OF SCIENTIFIC METADATA CERIF AS A BASIC STRUCTURE OF SCIENTIFIC INFORMATION MANAGEMENT

The structure and advantages of using the European standard CERIF in the development of scientific information and knowledge management systems in scientific libraries are considered.

Keywords: research information systems, research metadata, academic libraries, knowledge management