Проблеми систематизації літератури з гуманітарних наук

ЗаявникКостиря Борис Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіПроблеми систематизації літератури з гуманітарних наук
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Борис Костиря

УДК 025.4

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК

У публікації порушуються проблеми систематизації літератури з гуманітарних наук, відмінностей між УДК і Рубрикатором НБУВ. У філософських науках в УДК більш представлені нетрадиційні, езотеричні напрями, а естетика розроблена мало. Упровадження тематичного навігатора стало важливим нововведенням у роботі НБУВ. Тематичний навігатор ― це приклад того, як бібліотека може виконувати роль експерта для користувачів.
Ключові слова: систематизація, глобальні комунікації, тематичний навігатор.

The publication challenges the systematization of literature on the humanities, the differences between the UDC and the VNLU's Rubricator. In philosophical sciences, the UDC is more represented by non-traditional, esoteric trends, and little aesthetics has been developed. Implementation of thematic navigation was an important innovation in the work of VNLU. Thematic Navigator is an example of how a library can serve as an expert for users.
Key words: systematization, global communications, thematic navigator.

З упровадженням УДК в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у 2017 році робота систематизатора значно ускладнилася, стала вимагати додаткових навичок. Дві класифікаційні системи УДК і Рубрикатор НБУВ суттєво відрізняються одна від одної, тому потребують до деякої міри перебудови психології систематизатора. Бібліотекар, який засвоює УДК, повинен переключитися на західний стиль мислення, на європейський дискурс соціогуманітарних знань.
З посиленням функцій глобальних комунікацій з’явилась ідея про те, що читальний зал може розповсюдитись на цілий світ. При цьому зростає роль бібліотекарів як експертів, фахівців із опрацювання інформації. К. В. Лобузіна пише: «Інформаційний простір ― це не тільки технологічна база, представлена розташованим усією земною кулею комп’ютерно-телекомунікаційним обладнанням, каналами зв’язку, засобами доступу до даних і самими даними, а насамперед система відносин між виробниками, розповсюджувачами, зберігачами та споживачами інформації» [2; 36]. Про проблеми нинішнього етапу комплексного опрацювання документів пишуть сучасні дослідники [1].
На мою думку, бібліотека в майбутньому повинна бути не тільки вмістилищем інформаційних ресурсів, але й місцем проведення культурних заходів, спілкування. Коли робиться акцент на дистанційних користувачів, ці особливості втрачаються, нівелюються. Раніше чимало науковців, крім усього іншого, могли зустрічатися один із одним у бібліотеці. Тепер, коли користувач одержує більшу частину інформації з Інтернету, зокрема і з сайтів бібліотек, цього вже немає. Як електронна книжка не може замінити для багатьох паперову, так і електронні ресурси не можуть замінити решту ресурсів. Із упровадженням нових технологій бібліотека перестає бути власне бібліотекою й перетворюється на інформаційний центр.
Упровадження УДК в Україні означало переорієнтацію на західний спосіб мислення, євроінтеграцію в бібліотечній галузі. Тривалий час бібліотекарі НБУВ розробляли власний Рубрикатор на основі ББК, але тепер він значною мірою втратив свою актуальність. Треба порушити питання відмінностей між УДК і Рубрикатором НБУВ у сфері гуманітарних наук. Роман в УДК, на відміну від Рубрикатора НБУВ, представлений такими жанровими різновидами, як психологічний, роман звичаїв і характерів, авантюрний, соціальний, роман-буфонада, роман-тези, роман про подорожі, науковий, світоглядний (екзистенційний), релігійний, містичний, моралізаторський, буколічний, сільський, роман-містерія, бульварний, епістолярний, символічний, кабалістичний. Деякі жанрові визначення навіть є суперечливими. У Рубрикаторі НБУВ представлені основні жанрові різновиди. Теорія літератури в УДК представлена бідніше. Ціле розмаїття проблем зведено до кількох рубрик. У філософських науках в УДК більш представлені нетрадиційні, езотеричні напрями, а естетика розроблена мало. Перше пов’язано з тим, що на Заході більше розвивались ідеалістичні напрямки філософії, а в соціалістичних країнах — матеріалістичні. У кризові періоди історії загострюється інтерес до містичних, езотеричних учень. Історія філософії в УДК представлена схематично.
У процесі впровадження УДК виникали такі труднощі, як більш вільна побудова індексів цієї класифікаційної системи, на відміну від більш регламентованої ББК. Це дає простір для творчості, але водночас створює небезпеку хаотичності. Упровадження тематичного навігатора стало важливим нововведенням у роботі НБУВ. Він дозволяє на основі двох класифікаційних систем поліпшити процес пошуку необхідної літератури користувачам. Його основою став «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукової бібліотеки». Тематичний навігатор допоможе зорієнтуватися у великому масиві інформації, який постійно зростає. Він ділить інформаційний масив на книжкові, періодичні видання і реферативні бази даних. Наприклад, у розділі «Філософія» у фондах НБУВ представлено 4688 книжкових видань, 534 ― періодичних, 2397 одиниць реферативної інформації. Зараз уже важко бути широким спеціалістом і більш поширеною стає вузька спеціалізація. Навіть у вузькій галузі науки кількість інформації зростає настільки, що одна людина не може за нею встежити. Це один із проявів футурошоку, про який писав Е. Тоффлер. Тематичний навігатор ― це приклад того, як бібліотека може виконувати роль експерта для користувачів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лобузіна К. В. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів / К. В. Лобузіна, С. В. Галицька, Н. В. Орєшина // Бібл. вісн. – 2017. – №. 4. – С. 3–7.
2. Лобузіна К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібіліотечно-інформаційній діяльності: монографія. ― К.: Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, 2012. ― 252 с.