Ліга європейських наукових бібліотек (LIBER) на сучасному етапі

ЗаявникПрокопенко Лілія Сергіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації
Назва доповідіЛіга європейських наукових бібліотек (LIBER) на сучасному етапі
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.021:061.2](4)
Прокопенко Лілія Сергіївна,
Prokopenko Liliia,
кандидат історичних наук, доцент,
candidate of historical science, docent,
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого,
Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine

ЛІГА ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК (LIBER ) НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ASSOCIATION OF EUROPEAN RESEARCH LIBRARIES (LIBER) ACTIVITY AT PRESENT

Вивчено основні напрями та результати діяльності Ліги європейських наукових бібліотек. Розглянуто місію, цілі, завдання, структуру організації. Акцентовано увагу на можливості участі українських наукових бібліотек у міжнародному бібліотечному співробітництві шляхом членства в LIBER.
The article is devoted to the study of basic directions and results of Association of European Research Libraries (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche). The mission, objectives, goals, structure are described. The author has pointed out the possibility of Ukrainian research libraries participation in international library cooperation by membership in LIBER.

Ключові слова: Ліга європейських наукових бібліотек, LIBER; наукові бібліотеки; міжнародне бібліотечне співробітництво; міжнародні бібліотечні організації.
Keywords: Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, Association of European Research Libraries, LIBER; research libraries; international library cooperation; international library organizations.

Прикметною рисою діяльності бібліотек у сучасних умовах є їхнє прагнення бути більш відкритим соціальним інститутом. Ця тенденція суттєво спливає на формування нових засад функціонування міжнародних фахових бібліотечних об’єднань, які сприяють зміцненню і розширенню культурних, історичних і професійних зав’язків. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» серед основних напрямів міжнародного співробітництва в бібліотечній справі визначає участь у роботі міжнародних організацій [2]. Однією з таких інституцій є Ліга європейських наукових бібліотек (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – LIBER).
Метою цього дослідження є вивчення основних напрямів діяльності Ліги європейських наукових бібліотек на сучасному етапі і виявлення її потенціалу для участі вітчизняних бібліотек у міжнародній співпраці.
Ліга європейських наукових бібліотек – регіональна неурядова міжнародна некомерційна професійна організація відкритого типу, з 2009 р. офіційно зареєстрована в Нідерландах як юридична особа у формі фонду (Stichting), тому її діяльність здійснюється у межах правового поля цієї країни [4].
LIBER заснована 1971 р. у Страсбурзі (Франція) під егідою Ради Європи, у якій вона має консультативний статус. Рушійною силою нового об'єднання була невелика група європейських бібліотекарів під керівництвом Жан-П'єра Клавла, тогочасного директора Кантональної та університетської бібліотеки (BCU) у м. Лозанна, Швейцарія. Діяльність організації значно активізувалася після геополітичних змін у Європі наприкінці 1980-на початку 1990-х рр., коли до її роботи долучилися бібліотеки країн Центральної і Східної Європи [1; 2].
Місія LIBER полягає у забезпеченні членів організації інформаційною інфраструктурою світового рівня, наданні сучасної платформи для обміну досвідом, просуванні і захисті інтересів європейських бібліотек, сприянні інноваційному розвитку фахівців у сфері бібліотечної справи та інформації, досягненні ними лідерства у міжнародному бібліотечному співтоваристві [3].
Мета діяльності організації визначається як сприяння міжнародній співпраці європейських наукових, а також національних та університетських бібліотек у пошуку найкращих практичних шляхів поліпшення якості сервісів, які надають ці бібліотеки [4, р. 1].
На основі заявленої мети організація вбачає свої завдання у «сприянні наданню високоякісних послуг для всіх користувачів бібліотечних та інформаційних служб; підтримці інтелектуальної свободи та доступу до освіти; розвитку співробітництва з місцевими, національними, європейськими та глобальними партнерами; підтримці найоптимальніших форматів управління колекціями та іншими ресурсами; розбудові лідерства, інновацій та готовності використовувати можливості для змін; забезпеченні інклюзивності, рівності можливостей та використання потенціалу» [3].
Ключові теми, які є у центрі уваги LIBER сьогодні, – це авторське право, розвиток гуманітарних наук у цифровому середовищі, відкритий доступ, метричні дослідження та управління дослідницькими даними [3].
Основні напрями діяльності сформульовані у Стратегії 2018-2022 рр. [4]. Сьогодні вона реалізується за трьома темами – «Інноваційні наукові комунікації», «Цифрові навички та послуги» та «Інфраструктура досліджень», що підтримуються за допомогою п'яти ключових інструментів: «Міжнародні проекти», «Розбудова лідерства і навичок», «Розвиток політики», «Адвокація та спілкування», «Міжнародне регулювання та співпраця» [3].
Загальне стратегічне управління організацією та її повсякденною діяльністю здійснює Виконавча рада, керівні комітети, робочі групи та дирекція на чолі з виконавчим директором. До складу Виконавчої ради, яка обирається на трирічний термін, сьогодні входять 13 представників різних країн Європи (Великої Британії, Греції, Данії, Естонії, Іспанії, Латвії, Нідерландів, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції). Президентом LIBER з 2018 р. є Жаннетт Фрей (директор Кантональної та університетської бібліотеки (BCU) у м. Лозанна, Швейцарія), віце-президентом – Жульєн Роше (директор бібліотеки Лілльського університету, Франція) [3].
Професійна діяльність у межах організації здійснюється у комітетах. Сьогодні працюють Фінансовий комітет, Комітет з призначень персоналу, Комітет з підготовки програми конференції, три комітети, які відповідають за забезпечення успішного виконання Стратегії LIBER – Комітет з інноваційної наукової комунікації, Комітет з цифрових навичок і послуг, Комітет з дослідницької інфраструктури.
Більше 100 фахівців із наукових бібліотек Європи, які є членами LIBER, працюють у дев’яти робочих групах – структурних підрозділах, які вивчають нагальні питання, що стоять перед професійною спільнотою. Це робочі групи з архітектури, з авторського права та юридичних питань, з цифрової гуманітарної та культурної спадщини, з цифрових навичок для співробітників та дослідників, з лідерських програм, з відкритих даних, з інноваційних показників, з відкритого доступу, з дослідження управління даними [3].
Організація працює на основі Статуту, затвердженому 2009 р. (остання редакція 2017 р.) [4].
Головним органом є Генеральна конференція, яка проводиться раз на рік.
Членами організації є більше 430 національних, університетських та інших бібліотек із 40 країн Європи. Членство у LIBER можливе у таких категоріях:
1) інституційні члени – наукові бібліотеки країн-членів Ради Європи, наприклад: національні, університетські, а також бібліотеки освітніх закладів, у яких здійснюється підготовка фахівців на рівні аспірантури і проводяться наукові дослідження, публічні, які мають великі дослідницькі фонди, національні архіви; членський внесок для цієї категорії становить €495;
2) організаційне членство – професійні бібліотечні об’єднання країн-членів Ради Європи, до складу яких входять національні бібліотеки та/або університетські; розмір членських внесків цієї категорії залежить від кількості населення країни (до 1 млн. чол. – €495, 1-25 млн. чол. – €995, більше 25 млн. чол. – €1990);
3) асоційоване членство відкрите для компаній і консорціумів, які надають послуги науковим бібліотекам, а також бібліотекам і бібліотечним організаціям країн, які не є членами Ради Європи; членський внесок – €495;
4) індивідуальне членство можливо для осіб які працюють або колись працювали у наукових бібліотеках; членський внесок – €175 [4, р. 3-4].
Розмір членських внесків діє з 2015 р. Для бібліотек і організації Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Вірменії, Грузії, Косово, Македонії, Молдови, Румунії, Сербії, Туреччини, України, Хорватії та Чорногорії з 2016 р. для категорій 1-3 передбачені знижені тарифи у розмірі €245.
Організація має власне видання – щоквартальник «LIBER Quarterly». Офіційні мови – англійська, французька, німецька.
LIBER тісно співпрацює з іншими міжнародними організаціями, зокрема, з ІФЛА, CENL, EBLIDA та іншими.
Вітчизняним фахівцям варто розглянути питання участі у роботі LIBER як провідному європейському центрі міжнародного співробітництва, що дає можливість бути на зв’язку з бібліотечними та інформаційними працівниками, розвивати свій професіоналізм через участь у щорічних конференціях, семінарах, обмінюватися ідеями та досвідом із представниками Європи.

Cписок використаних джерел
1. Володин Б.Ф. Общеевропейские и межгосударственные библиотечные проекты (1980-1990) / Б.Ф. Володин // Библиотековедение. – 1996. – №3. – С. 16–24.
2. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – №7. – Ст. 45; В ред. Закону №1801-19 від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана.
3. Häkli E. Innovation through Co-operation. The History of LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche). 1971‐2009 / Esko Häkli. – Copenhagen : The Royal Library, 2011. – 371 p. : ill. ; 26 cm. – (Danish humanist texts and studies ; 41).
4. LIBER Foundation (LIBER Stichting) Rules and Regulations / LIBER. – Electronic data. – [Hague , 2018]. – Mode of access : Wide World Web : URL : https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2018/05/RulesandRegulations-May-2017.pdf. – Eng. – The title from the screen. – Last update : 30 May 2018.
5. LIBER Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, Association of European Research Libraries [Electronic resource] / LIBER. – Electronic data. – [Hague , 2018]. – Mode of access : Wide World Web : URL : https://libereurope.eu. – Eng. – The title from the screen. – Last update : 31 July 2018.