УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ПЕРІОДИКА 1920-30-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ ВІДДІЛУ МУЗИЧНИХ ФОНДІВ НБУВ

ЗаявникМакогон Ольга Анатолїівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення.
Назва доповідіУКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ПЕРІОДИКА 1920-30-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ ВІДДІЛУ МУЗИЧНИХ ФОНДІВ НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 78.06
Макогон Ольга Анатоліївна,
ORCID 0000-0003-4047-289,
молодший науковий співробітник,
відділ музичних фондів,
Інститут книгознавства.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
olgashevchenko76@gmail.com

УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ПЕРІОДИКА 1920-30-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ ВІДДІЛУ МУЗИЧНИХ ФОНДІВ НБУВ

Розглянуто перші музичні україномовні журнали, що зберігаються у відділі музичних фондів НБУВ, де висвітлюються проблеми та питання музичного життя України 20–30-х років ХХ ст.
Ключові слова: музична періодика, журнал «Музика», «Музика масам», «Музика мас».

Відділ музичних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського є спеціалізованим науковим підрозділом НБУВ у складі Інституту книгознавства. Поміж численних нотних видань, рукописів, книг, у відділі знаходяться й періодичні видання, на сторінках яких зосереджено значну кількість наукових та художніх публікацій, присвячених музичній культурі України та зарубіжжя.
Найбільшої уваги серед музичної періодики заслуговує журнал «Музика», що видавався Музичним товариством імені М. Д. Леонтовича у 20-30-х роках ХХ століття, в період українізації, своєрідного розквіту української культури. На сторінках журналу опубліковано наукові розвідки провідних українських музикознавців, композиторів та фольклористів, серед них: Пилип Козицький, Микола Грінченко, Михайло Вериківський, Климент Квітка, Григорій Верьовка, Лев Ревуцький та інші. Їхні праці висвітлюють всю палітру музичного життя того складного періоду. Видання репрезентує інформацію про міжнародні конкурси та фестивалі, концерти, оперні й балетні вистави, діяльність відомих музичних колективів, проблеми розвитку молодіжного мистецтва, освіти, науки, музичного життя української діаспори, а також знайомить з творчими портретами видатних композиторів і музикантів України та світу.
Журнал «Музика» ─ перший україномовний журнал, на сторінках якого публікувалися наукові праці, що розкривали проблеми розвитку музичного мистецтва, охоплювали різноманітні питання, що торкалися історії та теорії музики, життя та творчості композиторів, розвитку музичного мистецтва у селі та місті тощо. Наприклад: «Про хорову справу на селі» М. Доценка, «Як я організував оркестр у селянській школі» Миколи Леонтовича, «Ритмічна гімнастика Ж. Далькроза та її значення» Л. Кулаковського, «Нова музика» Р. Грубера, «Цикл публічних, музично-історичних демонстрацій проф. Г. М. Беклемішева», Д. Ревуцького та багато інших.
Журнал «Музика» виходив протягом 1923–1925 років щомісячно, накладом 1500 примірників. З 1926 року Музичне товариство імені М. Леонтовича припинило його видання і почало випускати «Українську музичну газету», однак через складне фінансове становище цей проект виявився невдалим, було надруковано лише шість номерів газети. З річною перервою 1927 року, видання журналу «Музика» було поновлено. Однак, журнал виходив вже не щомісяця, а лише раз на 2 місяці. У 1928 році, після реорганізації Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича, журнал «Музика» отримує назву «Музика масам». Помінявши назву, журнал змінив і формат. Із виключно музичного видання він перетворюється на публіцистично-просвітницький журнал. Перейменування журналу редакція пояснювала тим, що наче б то зміна назви з «Музика» на «Музика масам», заохочує до музичної освіти не лише наукову еліту, а й робітничий клас та селян.
З 1931 року редакція журналу знову змінює його назву. «Музика масам» стає «Музика мас», а згодом він перетворюється на «Радянську музику». Журнал «Радянська музика друкувався впродовж 1933–1941рр.. Цей журнал став одним з головних органів Спілки радянських композиторів України.
Сьогодні журнали «Музика», «Музика масам», «Музика мас» не втрачають своєї актуальності та історичної цінності. Наукові праці видатних вчених, а також інші матеріали, що знаходяться на їх сторінках слугують для подальших досліджень сучасників. У відділі музичних фондів створено Базу даних (далі ‎БД) музичної періодики. Електронний каталог відділу –– доступний онлайн і містить інформацію про наявність окремих номерів музичних журналів. Крім того українська музична періодика представлена на сайті НБУВ (http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/coll/col0001497). Більшість журналів вже опрацьовано аналітично, а частина ще чекає свого опрацювання.
Створення повної БД музичної періодики з аналітичним описом статей, що знаходяться у цих журналах, значно полегшить доступ користувачів до них, а також відкриє ще багато таємниць, які сховані між рядками цих унікальних та вельми цікавих видань.

UDC 78/06
Makogon Olga,
ORCID 0000-0003-4047-289,
Junior Research Fellow,
Music Books and Collections Department,
Institute of Book Studies,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
olgashevchenko76@gmail.com

UKRAINIAN MUSICAL PERIODICALS OF 1920-30S OF THE XX CENTURY IN THE ELECTRONIC CATALOG OF THE DEPARTMENT OF MUSICAL FUNDS OF NBUV

The first Ukrainian-language music magazines stored in the department of music funds of the NBUV are considered, on the pages of which the problems and issues of the musical life of Ukraine of the 20-30s of the XX century are covered.
Key words: musical periodicals, magazine "Music", "Music to the masses", "Music of the masses".