Збірка видань, навчально-методичних комплексів ХІХ ст. для народних шкіл та гімназій, у фондовій колекції НКМ ім. І.Г. Спаського: стисла характеристика та особливості.

ЗаявникРой Світлана Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України: здобутки і перспективи
Назва доповідіЗбірка видань, навчально-методичних комплексів ХІХ ст. для народних шкіл та гімназій, у фондовій колекції НКМ ім. І.Г. Спаського: стисла характеристика та особливості.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 37.09:69(477.51)
Рой С.В. науковий співробітник Ніжинського
краєзнавчого музею ім. І.Г. Спаського.
Збірка видань, навчально-методичних комплексів ХІХ ст. для народних шкіл та гімназій, у фондовій колекції НКМ ім. І.Г. Спаського: стисла характеристика та особливості.
Анотація: дані тези присвячені вивченню наявних в НКМ ім. І. Спаського навчально – методичних-комплексів ХІХ ст. для народних шкіл та гімназій. Основною метою є аналіз цих видань, як цінних музейних експонатів та історичних джерел.
Ключові слова: навчально–методичний комплекс, фондово-експонато- рна характеристика, типографія, підручник, народні школи, гімназії.
UDC 37.09: 69 (477.51)
Roy S.V. researcher at Nizhynsky
local lore museum named after. I.G. Spassky
Collection of editions, educational-methodical complexes of the ninete-
enth century. for folk schools and gymnasiums, in the collection collection NKM them. I.G. Spassky: brief characteristics and features.
Abstract: These abstracts are devoted to the study of the existing ones in NKM. I. Spassky educational - methodical complexes of the nineteenth century. for folk schools and gymnasiums. The main goal is to analyze these editions, as valuable museum exhibits and historical sources.
Key words: educational-methodical complex, stock-exhibitory characte- ristic, typography, textbook, folk schools, gymnasia.
В основному фонді Ніжинського краєзнавчого музею, є п҆ ять видань, що відносяться до навчально-методичних комплексів ХІХ ст., котрі безумовно потребують характеристики, як фондово-експонаторної, так і культурно-історичної. Враховуючи реалії історичного процесу кін. ХІХ ст., а саме перебування України в складі Російської імперії, дані посібники мають спільні особливості і свою унікальність. Однією з таких спільних рис є – друк у видавництвах Санкт-Петербургу, оскільки контроль за навчально-методичними посібниками здійснювався в столиці Російської імперії, Міністерством народної освіти, а також у зв҆ язку з тим, що навчання велося російською мовою, то всі навчально-методичні комплекси ХІХ ст. були російськомовними.
Поряд з тим, кожне видання мало свої характерні особливості. Одним із найбільших узагальнюючих посібників даного періоду була книга «Золота грамота», перша в Російській імперії навчально-виховна народна хрестоматія в 2-ох частинах, видавництво Є.Г. Потапова, м. Москва 1884 р. У НКМ ім. І. Спаського, зберігається 2 частина, яка рекомендована для учнів старших класів гімназій, вона налічує 416 сторінок, тираж 80 000 екземплярів. Нажаль оригінальна палітурка не збереглася, книга в товстій саморобній палітурці світло – коричневого кольору. У книзі вміщено понад 1000 статей, та 300 малюнків в тексті. Упорядником і видавцем даної хрестоматії був Федір Васильович Ліванов, кандидат богословських наук, викладач Санкт-Петербурзької гімназії. Даний методичний комплекс був рекомендований для вживання в старших класах народних шкіл та гімназій всіх відомств Російської імперії. До фондового зібрання НКМ ім. І.Г. Спаського, дане видання потрапило у 1980 р., від учня Ніжинського культурно-освітнього училища Оглановского Сергія.
Стосовно змістовної частини посібника, слід зазначити, що у першому розділі, зроблене визначення основних дефініцій історії як науки, та методології її вивчення, а також огляд деяких подій з історії Росії. Другий, третій, четвертий, п ҆ ятий та шостий розділи висвітлюють історію релігії, та основи Богослов҆ я: Закону Божого та інших християнських догматів. Розділ сьомий присвячений методологічним особливостям вивчення літературних прозових творів, а проблемам розбору поетичних творів присвячений восьмий розділ. У десятому розділі видання розглядаються вірші, зокрема поняття віршування, наступний розділ ˗ одинадцятий присвячений відомим російським письменникам та поетам. У дванадцятому розділі охарактеризовані проблеми астрономії і фізики, проблеми початкової хімії означені в тринадцятому розділі, в ньому до того ж подаються основні категорії мінералогії. Проблемам ботаніки присвячений чотирнадцятий розділ П ҆ ятнадцятий покликаний був ознайомити учнів з основами анатомії, має назву: «Человек как есть творение Божье», в ньому розглядається будова тіла людини. Останній розділ книги, шістнадцятий має назву «Правда жиздненной мудрости», в якому висвітлені проблеми етики.
Безпосередньо для вивчення основ алгебри слугувало видання Н.Т. Щеглова, яке мало назву «Початкові основи алгебри з таблицями ступенів чисел від 1 до 1000», обсягом 500 сторінок. Надрукована в м. Санкт-Петербурзі, у типографії Якова Трея, 1853 р. Оригінальна палітурка не збереглася.
Данний навчально-методичний комплекс містить початковий курс основ алгебри, включаючи в себе такі розділи: «1. Вступ; 2. Початкові терміни та поняття; 3. Алгебраїчні дії; 4. Додавання і віднімання алгебричних кількостей; 5. Рівняння і не рівності; 6. Нерозривні дроби; 7. Піднесення до квадрату алгебраїчних кількостей; 8. Рівняння другого ступеня з однією невідомою; 9. Рівняння другого ступеня з двома невідомими, коли число невідомих рівне даним рівняння; 10. Піднесення одночленів і многочленів до третього ступеня; 11. Піднесення до ступеню взагалі та вирахування коренів квадратних; 12. Теорія логарифмів; 13. Про геометричні прогресії; 14. Перенесення прогресій і логарифмів до вирахування процентів та доходів різного роду; 15. Початкові поняття про вирахування ймовірностей; 16. Про функції взагалі; 17. Теорія рівності вищих ступенів з однією невідомою; 18. Вирішення чисельних рівнянь вищих ступенів з однією невідомою».
Своєрідною настільною книгою для вивчення всесвітньої історії, слугувала монографія І.М. Шрека, німецького історика, професора Лейпцігського університету. Вона має назву «Давня і Нова загальна історія І.М. Шрека, доповнена коротким розповіддю про останні події нашого часу: в трьох частинах». Частина 1. Видання третє. Надрукована в м. Санкт-Петербурзі, в типографії Олександра Смирдіна, у 1827 р. Книга в твердій темно-коричневій палітурці, налічує 175 сторінок.
Стосовно змістової частини, то в даному виданні, йде мова про важливі події, якими були ознаменовані 1810 – 1820 рр., переважний акцент зроблений на подіях починаючи від 1815 до кінця 1825 р. Автор намагався як можна більше сприяти полегшенню засвоєння учнями основних історичних понять. Давши у вступі чітку дефініцію поняттю «історія», І.М. Шрек зосередив увагу на предметі та об҆ єкті її вивчення, а також короткому аналізу історичних джерел, виокремивши спеціальні історичні дисципліни, та науки пов҆ язані з історією.
Для вивчення курсу латинської мови, була дуже цінною книга Ф. Гедіке «Латинська навчальна книга для початківців, що навчаються латинської мови. З початковими основами граматики і коротким словником». Видана, в м. Санкт-Петербург, в друкарні Департаменту Народної освіти 1825 р. Підручник налічує 344 сторінки, в твердій сірій обкладенці. Даний навчально–методичний комплекс відкривається розділом «Короткі різного роду пропозиції», продовжує книгу розділ з текстами для читання: байками, повістями, «достопам'ятної і з природної історії» (розповіді про тварин, комах, рослин, корисні копалини) на латинській мові. Потім автор пропонує «Коротку латинську граматику», закриває книгу латинсько-російський словник «слів, що в цій книзі знаходяться».
Досить поширеним навчально–методичним комплексом для вивчення слов҆ янських мов, був підручник, назва якого складається з двох частин: «Слов'янська граматика, запозичена переважно з Граматики С. Добравського, старшим вчителем Санкт - Петербурзької гімназії Іваном Пенінським», та підзаголовку «Их послушав образумить известия словесная». Видано в м. Санкт-Петербург, у друкарні народного Просвітництва 1825 р. Сама книга складається з 4 розділів і 17 глав. Розділ 1 називається: «Правопис», другий розділ має назву «Словотворення», він висвітлює питання фонетики, третій–присвячений частинам речення, та частинам мови, має назву «О степенях уравнения», в ньому зокрема йде мова про синтаксично-лексичні та пунктуаційні властивості числівника, іменника, займенника, дієслова та його відмінків, до того ж розглядаються правила вживання сполучників, займенників. Останній четвертий розділ називається «Словотворення», в якому висвітлені питання вживання та утворення слів.
Запропоновані навчально-методичні комплекси, являються цінними не лише з фондово-експонаторної точки зору, а й з історичної, як цінне історичне джерело, з вивчення культурно – освітніх процесів, типографської та друкарської справи досліджуваного періоду.