ВИДОВА СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ВИДАНЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ SPECIFICATION OF RESEARCH AND INFORMATION EDITIONS: STATE AND PROSPECTS

ЗаявникДубас Тетяна Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 4. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору
Назва доповідіВИДОВА СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ВИДАНЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ SPECIFICATION OF RESEARCH AND INFORMATION EDITIONS: STATE AND PROSPECTS
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.021:316.77]:[021.64:655.4]
Тетяна Дубас,
Tetiana Dubas,
заввідділу,
Head of Social Communications Research Center
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine


ВИДОВА СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ВИДАНЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

SPECIFICATION OF RESEARCH AND INFORMATION EDITIONS: STATE AND PROSPECTS

Доповідь присвячена питанню видової специфіки інформаційно-аналітичних видань, зокрема розглянуто критерії поділу видань за цільовим призначенням та за аналітико-синтетичним переробленням інформації. З цією метою проаналізовано особливості інформаційно-аналітичної продукції в контексті функціональної сутності інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек на досвіді Центру дослідження соціальних комунікацій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
The report explains the subject of the specificity of information and analytical publications, in particular, the criteria for division of publications according to the intended purpose and the analytical and synthetic information processing are considered. With this goal in mind, specifics of informational and analytical products were analyzed in the context of the functional basis of the information-analytical activity of scientific libraries on the experience of Social Communications Research Center of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine.

Ключові слова: наукова бібліотека, інформаційно-аналітичні видання, видавнича діяльність, інформаційні продукти.
Keywords: scientific library, research and information editions, publishing activity, information products.


Одним з найпоширеніших видів інформаційної діяльності наукових бібліотек є підготовка інформаційно-аналітичних видань.
Терміни та визначення основних видів видань необхідні для упорядкування і розвитку видавничої справи, а також для забезпечення взаємозв’язків суміжних видів діяльності, гармонізації з міжнародними та національними стандартами інших країн, – їх встановлює чинний від 1 липня 2016 р. Національний стандарт України ДСТУ 3017:2015 (на заміну ДСТУ 3017-95) [1]. Слід зазначити, що в оновленому стандарті подане ширше визначення інформаційних видань , проте, як бачимо, у ньому зникло формулювання «організаціями, що здійснюють науково-інформаційну діяльність». Досліджуючи питання видової специфіки інформаційних видань, зауважимо, що класифікацію цих видань до кінця ще не визначено. Зокрема, питання класифікації інформаційних видань значною мірою досліджувалося в працях Н. Кушнаренко [2], Г. Швецової-Водки [3], Ю. Палехи, Н. Леміш [4], В. Удалової [5] та ін.
У цій доповіді проаналізуємо поділ видань за цільовим призначенням і за аналітико-синтетичним переробленням інформації. Одним з найважливіших агрегатів вищезазначеного стандарту є критерій поділу «Види видань за цільовим призначенням», – саме за цим критерієм вид видання описується у вихідних відомостях. Слід підкреслити, що оновлений стандарт визначає тільки основні види видань за цільовим призначенням, це – офіційне, суспільно-політичне, наукове, науково-популярне, популярне, виробничо-практичне, навчальне, літературно-художнє, релігійне, довідкове, видання для дозвілля, рекламне; за аналітико-синтетичним переробленням інформації – бібліографічне, реферативне, оглядове, дайджест. Найбільш дослідженим з них є огляд і реферат. Але сучасний спектр інформаційної діяльності набагато різноманітніший. Результатом інформаційної діяльності можуть бути експрес-інформація, дайджест, прес-реліз, оглядова довідка, аналітична довідка та ін. [6, с. 43]. На наш погляд, доцільно було б доповнити цей перелік терміном «інформаційно-аналітичне», «аналітично-прогнозне» видання.
Загальну картину видової специфіки інформаційно-аналітичних видань можна простежити, до прикладу, з досвіду видавничої діяльності Центру дослідження соціальних комунікацій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) (www.nbuviap.gov.ua), який на основі впровадження електронних інформаційних технологій займається підготовкою та випуском інформаційно-аналітичної, реферативної, аналітично-прогнозної продукції на базі використання інформації електронних і друкованих ЗМІ, всіх видів фондів НБУВ, а також масивів суспільно значущої електронної інформації глобального інформаційного простору. Розуміючи специфіку свого видання та дотримуючись визначених типологічних критеріїв (предмет аналізу; характер питань, що розглядаються; цільове й читацьке призначення; тематичні межі; форма викладу; спосіб розповсюдження, періодичність), редактор може самостійно скласти його типологічний опис. За характером аналітико-синтетичного перероблення інформації видання містять вторинні документи, створені на основі перероблення первинних. Найдосконалішим видом вторинних документів, які кваліфіковано висвітлюють конкретну тему в згорнутому й узагальненому вигляді, є аналітичні документи. Тривалий час ці документи зараховували до оглядових, об’єднуючи в групу оглядово-аналітичних документів. Можна розглядати такі видання як самостійний вид вторинного документа, оскільки сьогодні зростає суспільна потреба в аналітичній інформації [5, с. 320]. Отже, видання центру характеризуються синтетичним поєднанням оглядової інформації та аналітичної складової. У процесі глибокого аналізу і синтезу первинних документів з метою вилучення аргументованої оцінки стану й тенденцій розвитку проблеми, що аналізується, узагальнення і використання інформації, що в них міститься, фахівці центру створюють затребувані якісні аналітичні продукти. До таких належить, наприклад, інформаційно-аналітичний журнал «Україна: події, факти, коментарі»,у якому висвітлюється широке коло найактуальніших подій суспільного життя в економічній, політичній і соціальних сферах, аналізуються проблеми ефективності державотворчого процесу в Україні.
Під впливом сучасних інформаційних технологій розширюються межі традиційної системи видань, формуються типи електронних документів, зокрема мережеві версії друкованих видань, додатки до них, такі як «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки» – інформаційно-аналітичний бюлетень інтернет-ресурсів, у якому представлено матеріали з питань розвитку соціальних мереж, їх взаємодії з бізнесом, проблеми захисту даних, вплив мережевого спілкування на особистість, а також проблеми суспільної безпеки; інформаційно-аналітичний бюлетень «Безпека підприємництва», у якому аналізуються питання правових основ розвитку підприємництва в Україні, співпраці регіональної влади та бізнесу, питання інтелектуальної власності, проблеми інформаційної безпеки; «Економічна діяльність: нові орієнтири і ризики» –інформаційно-аналітичний бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу електронної інформації для керівників підприємств, підрозділів, та усіх тих, хто в силу своїх професійних обов’язків повинні стежити за розвитком правової,податкової та інших законодавчих баз;«Громадська думка про правотворення» – інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативних матеріалів, у якому подається кількісно-змістовий аналіз електронних матеріалів, аналізуються важливі питання реформування системи пенсійного забезпечення громадян України, мовне питання, позитивний зарубіжний досвід застосування мовних квот та ін.; «Шляхи розвитку української науки» – інформаційно-аналітичний бюлетень, у якому висвітлюються проблеми підвищення ефективності наукової діяльності, проблеми реформування української науки, подається інформація про здобутки вітчизняної науки та висвітлюється досвід розвитку наукових досліджень за рубежем.
Отже, інформаційно-аналітичні видання – це той видовий асортимент продукції, що містить інформацію, отриману на основі аналізу, систематизації та узагальнення відомостей і джерел, та відображає реальні потреби сучасного користувача в інформаційних запитах. Структура цих видань має багато спільного: цільове призначення, характер інформації, методика підготовки, однак є і певні особливості кожного виду. А саме перспективним видом, на наш погляд, видаються такі інформаційно-аналітичні продукти, як оперативна аналітика, яку виконують у режимі «сьогодні – на сьогодні»; прогнозні, рейтингові матеріали.

Список використаних джерел
1. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять :ДСТУ 3017: 2015. – [На заміну ДСТУ 3017-95; чинний від 2016-07-01]. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – IV, 38с. – (Інформація та документація).
2. Кушнаренко Н. Н.Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 459 с.
3. Швецова-Водка Г. Н.Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – Москва : Рыбари, 2006. – 339 с.
4. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Ліра-К, 2009. – 434 с. : іл.
5. Кушнаренко H. М. Наукова обробка документів: підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2006. – 334 с.
6. Сілкова Г. До питання класифікації інформаційно-аналітичної продукції / Г. Сілкова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 40–48.

References
1. Vydannia. Osnovnivydy.Terminy ta vyznachenniaponiat [Edition.Basic kinds.Terms and determinations of concepts]. (2016). DSTU 3017: 2015 from 1stJuly 2016. Kyiv: DP «UkrNDNTs» [in Ukrainian].
2. Kushnarenko, N. N. (2008). Dokumentovedenie [Scientific discipline of documentation] (8d ed.). Kiev: Znannja [in Russian].
3. Shvecova-Vodka, G. N. (2006).Obshhaja teorija dokumenta i knigi [General theory of document and book]. Moscow: Rybari [in Russian].
4. Palekha, Yu. I., Lemish, N. O. (2009). Zahalne dokumentoznavstvo [Common scientific discipline of documentation]. Kyiv [inUkrainian].
5. Kushnarenko, H. M., Udalova, V. K. (2006). Naukova obrobka dokumentiv [Scientific treatment of documents] (4ed.). Kyiv: Znannia [inUkrainian].
6. Silkova, H. (2013). Do pytannia klasyfikatsii informatsiino-analitychnoi produktsii [To the question of classification of research and information products]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainyim. V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, issue 37, pp. 40–48. Kyiv [in Ukrainian].