УКРАЇНОМОВНІ ДОКУМЕНТИ В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2018-2020)

ЗаявникКлочок Тетяна Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіУКРАЇНОМОВНІ ДОКУМЕНТИ В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2018-2020)
Інформація про співдоповідачівПосмєтна Ольга Іванівна, ORCID 0000-0003-2984-3653, молодший науковий співробітник, відділ комплектування бібліотечних фондів, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна E-mail: posmetnao@ukr.net,
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:[025.17:811.161.2]
Посмєтна Ольга Іванівна,
ORCID 0000-0003-2984-3653,
молодший науковий співробітник,
відділ комплектування бібліотечних фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: posmetnao@ukr.net,

Клочок Тетяна Іванівна,
ORCID 0000-0003-1976-2024,
головний бібліотекар,
відділ комплектування бібліотечних фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: klochokt@nbuv.gov.ua

УКРАЇНОМОВНІ ДОКУМЕНТИ В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2018–2020)

Представлено дослідження облікових документів з надходження друкованих інформаційних ресурсів до НБУВ за 2018–2020 рр. та виявлено тенденцію динаміки збільшення частки документів українською мовою.
Ключові слова: бібліотечні ресурси, друковані видання, україномовні документи, мовна політика.

Збереження і поповнення суверенних інформаційних ресурсів, і в тому числі національних бібліотечних ресурсів державною мовою, визначається вимогами Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» № 2704-VIII, прийнятого 25.04.2019 р. Важливими суб’єктами, котрі мають реалізовувати мовну політику в державі, визначену цим Законом,
є виробники інформаційного продукту – українські видавництва
і бібліотеки, які забезпечують зберігання та надання інформаційних ресурсів у користування.
Пріоритетними напрямами мовної політики щодо всебічного впровадження державної мови в інформаційному просторі
є посилення ролі україномовної книги на книжковому ринку та відповідно у бібліотечних фондах. Методи реалізації державної політики щодо розповсюдження української мови в інформаційно-комунікаційному просторі були визначені в розробленому проєкті Закону України «Про національний культурний продукт». На жаль, державна культурна політика в Україні на тлі світових
і глобалізаційних процесів не є системною і дієвою. Про це свідчать кризові процеси у державній підтримці книговидавництва
і книгорозповсюдження.
В Аналітичному огляді «Стан української мови. Щорічний моніторинг», який був проведений станом на 26.10.2020 р. та оприлюднений рухом «Простір свободи», було окреслено становище української мови у різних сферах суспільного життя і тенденції, пов’язані з вживанням української мови, за матеріалами державної статистики книговидання і преси. За даними Книжкової палати України щодо випуску книжкової продукції, у 2020 р. кількість виданих за поточний період книжкових видань порівняно з 2018 р. скоротилось на 16,1%, а наклад на 10,8%, але при цьому збільшилася частка україномовних видань (у 2020 р. – 78%, у 2019 р. – 74,3%,
у 2018 р. – 74,6%).
У даних випуску періодичних та продовжуваних видань (крім газет) за 2018–2020 рр. засвідчено дані про зменшення у 2020 р. кількості як за назвами на 14,3%, так і за накладами на 31,6 %, але за цей період відбулося збільшення частки видань українською мовою за назвами на 5,2% і за накладами на 2,9 %.
Важливими суб’єктами, котрі мають реалізовувати мовну політику в державі, є виробники інформаційного продукту, а саме – видавництва та бібліотечні установи в тому числі і Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ), котрі використовують ці продукти для забезпечення попиту потреб користувачів в інформаційних матеріалах.
Кризова ситуація за останні роки склалася не тільки
у видавничій сфері, а й у забезпеченні бібліотечних установ різного підпорядкування щодо фінансування на придбання бібліотечних ресурсів. Так, більше десяти років НБУВ – найбільша бібліотека
в Україні не отримувала бюджетного фінансування на придбання друкованих видань. Поповнення бібліотечних фондів відбувалося за рахунок різних джерел винятково на безоплатній основі.
З об’єктивних причин НБУВ не має можливості впливати на структурний склад бібліотечного фонду, в тому числі і за мовною ознакою, так як поповнення бібліотечного фонду повністю залежить від безоплатних надходжень.
З метою визначення тенденцій зміни частки видань українською мовою серед нових надходжень до бібліотечних фондів НБУВ було вивчено та досліджено структурний склад бібліотечних ресурсів за видами та мовною ознакою, які надійшли з різних джерел у 2018–2020 рр.
Так, поповнення бібліотечних ресурсів НБУВ книжковими виданнями з різних джерел у 2020 р. становило 20 583 примірники (частка українською мовою – 81,8%), у 2018 р. – 44 564 примірники (частка українською мовою – 83,8%). Щодо поповнення фондів НБУВ періодичними та продовжуваними виданнями (крім газет) за цей період: у 2020 р. становило 15 923 примірники (частка українською мовою – 75,1%), у 2018 р. – 23 372 примірники (частка українською мовою – 62,1%).
Таким чином, спостерігається збільшення частки надходження україномовних періодичних і продовжуваних видань в 2020 р. порівняно з 2018 р. та незначне зменшення надходження книжкових видань (на 2%) за цей період. Така ситуація склалася за рахунок надходження книжкових видань з інших джерел (дари, колекції тощо), де доля україномовних видань у 2020 р. становила лише 77,9%. Натомість, частка україномовних видань, які надійшли у 2020 р., як обов’язковий примірник – 83,1%, за джерелом «Вітчизняний книгообмін» – 97%, а «Видання НБУВ» – 100%.
Залишається сподіватися, що ця ситуація покращиться
з набуттям чинності норм Закону про державну мову з 2022 р. за рахунок виконання його вимог видавництвами, які є основним джерелом поповнення бібліотечних фондів НБУВ.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:[025.17:811.161.2]
Olha Posmietna,
ORCID 0000-0003-2984-3653,
Junior Research Associate,
Department of Formation Library Collection,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: posmetnao@ukr.net,

Tetiana Klochok,
ORCID 0000-0003-19764-3653,
Main Librarian,
Department of Formation Library Collection,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: klochokt@nbuv.gov.ua

UKRINIAN-LANGUAGE DOCUMENTS IN THE LIBRARY COLLECTION OF THE V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE (2018–2020)
A study of accounting documents on the receipt of printed information resources in the VNLU in 2018–2020 years was conducted, and trends in the dynamics of increasing the share of documents in the Ukrainian language were revealed.
Keywords: library resources, printed publications, Ukrainian-language documents, language policy.