ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ХIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ З ФОНДУ ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ЗаявникДроншкевич Олеся Віталіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України: здобутки і перспективи
Назва доповідіПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ХIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ З ФОНДУ ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 050.484:094](477)"180/191"
Дроншкевич О. В.
науковий співробітник
відділу наукової організації та зберігання фонду
Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського
м. Київ, Україна

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ХIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ З ФОНДУ ДНПБ УКРАЇНИ
ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Представлено огляд періодичних видань ХIX – початку ХХ ст. іноземними мовами психолого-педагогічного спрямування з фонду книгозбірні, розкрито зміст зазаначених видань, висвітленно їх цінність для наукових досліджень.
Ключові слова: періодичні видання, рідкісні видання, періодичні видання з педагогіки, періодичні видання з психології, зарубіжна періодика, бібліотечний фонд

Періодичні видання іноземними мовами ХIX – початку ХХ ст. з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського дають можливість простежити історію розвитку зарубіжної науки та освіти, мають вагоме наукове, історико-культурне значення та входять до складу наукового об’єкта «Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму ХVІІІ – початку ХХ ст.», що є національним культурним надбанням України.
Фонд зарубіжної періодики – політематичний, проте чітко вирізняється його профіль відповідно до спеціалізації бібліотеки: з-поміж 50 наявних у фонді назв рідкісних видань іноземними мовам, 22 назви (126 примірників) складають видання з наук про освіту, педагогіки та психології.
Періодичні видання з фонду книгозбірні всебічно висвітлюють розвиток європейської освіти, освіти у США в XIX – на поч. XX ст., містять широкий аспект інформації, що потребує ґрунтовного дослідження. Тематика статей німецькомовних педагогічних видань тісно пов’язана зі змінами в системі освіти, що відбулися в Німеччині у XIX ст. – в період інтенсивного розвитку реальної освіти в країні. Реформи середньої освіти 1898–1899 рр. фактично створили дві різні середні школи – класичну та реальну. Зазначену проблематику відображено на сторінках німецького щомісячника «Die Deutsche Schule» («Німецька школа»). У фонді бібліотеки зберігаються 19 примірників журналів за 1913–1914 рр. Питання організації навчально-виховного процесу в середніх навчальних закладах Німеччини висвітлено у публікаціях О. Флюгеля, Г. Холза, О. Керна на сторінках видання «Monatsschrift für höhere Schulen» («Щомісячний журнал для середніх навчальних закладів»). У фонді також зберігаються 5 примірників німецького щомісячника «Die Gesundheitswarte der Schule» («Охорона здоров’я в школі»), в якому висвітлено актуальні проблеми формування здоров’я школярів. Схожі проблеми розглянуто і на сторінках часопису «Praktische Schulhygiene und Pädagogik» («Практична педагогіка та шкільна гігієна») та «Zeitschrift für Schulgesundheitspflege» («Журнал з питань охорони здоров’я школярів»), в яких значну увагу приділено питанням шкільної гігієни, а також проблемам гігієни фізичного виховання і харчування учнів.
Проблемам гімназійної освіти присвячене видання «Zeitschrift für das Gymnasialwesen» («Гімназійний журнал»). У фонді зберігаються номери журналу 1907 та 1909 рр., які допоможуть глибше дослідити особливості та характерні риси навчально-виховного процесу в гімназіях країни.
До уваги науковців пропонується журнал «Pädagogische Studien» («Педагогічні дослідження»), заснований 1880 р. відомим німецьким педагогом, теоретиком освіти Вільгельмом Рейном. У фонді бібліотеки зберігаються видання за 1907 та 1909 рр., в яких розглянуто питання філософії освіти, педагогічної психології та релігійної освіти. Автори окремих статей значну увагу приділили методиці викладання шкільних предметів.
На сторінках газети Асоціації вчителів Берліну – «Pädagogische Zeitung» («Педагогічна газета»), ґрунтовно розглянуто питання розвитку шкільної освіти в Берліні, зосереджено увагу на особистості вчителя середньої школи. Матеріали часопису умовно можна розподілити за рубриками: навчання та виховання, спеціальна педагогіка, охорона здоров'я школярів, шкільна організація, політика в галузі освіти, освіта в зарубіжних країнах. Що стосується останньої рубрики, то в ній зустрічаються публікації, присвячені питанням освіти в Бельгії, Болгарії, Данії, Великій Британії, Люксембурзі, Норвегії, Швеції та Швейцарії.
На відміну від педагогічних періодичних видань Німеччини, які висвітлювали питання середньої освіти, періодичні видання Франції більшою мірою зосереджені на вищій освіті. Варто виокремити журнал паризького Товариства вищої освіти «Revue Internationale de l'Enseignement» («Міжнародний журнал освіти»), що друкувався до з 1881 по 1940 р. Основний зміст журналу склали статті, в яких розглянуто різні аспекти історії середньої та вищої освіти різних країн, насамперед Франції, Німеччини та США.
У фондосховищі книгозбірні зберігається один примірник видання «Revue Universitaire» («Університетський журнал») за 1902 р., до якого увійшли матеріали про навчання в жіночих ліцеях і коледжах Франції та Німеччини; про розвиток середньої освіти у США, а також стаття про педагогічну взаємодію вчителів з батьками учнів.
Крім європейських видань, у фонді є кілька педагогічних журналів США. У журналі, друкованого Педагогічним коледжом Колумбійського університету, «Teachers College Record» («Записки Педагогічного коледжу») опубліковано статті, присвячені практичним проблемам початкової та середньої освіти, а також професійній підготовці вчителів. У фонді нашої книгозбірні зберігається лише один номер зазначеного видання за 1904 р., в публікаціях якого відображено проблеми розвитку навичок читання молодших школярів. Проблему жіночої освіти та жіночих коледжів, а також систему французької освіти розглянуто на сторінках нью-йоркського часопису «Educational Review» («Педагогічний журнал») за 1906 р.
Особливе значення для педагогіки має її тісний зв'язок із психологією, без знань якої неможливий процес навчання та виховання учнів. У фонді книгозбірні зберігаються три примірники за 1910, 1912 та 1914 рр. одного з найвідоміших фахових видань Великої Британії – «The British Journal of Psychology» («Британський журнал із психології»). Журнал засновано в 1904 р. англійськими психологами Джеймсом Уордом і Уільямом Ріверсом. Мета видання – сприяти поширенню наукових психологічних досліджень та розвитку співпраці між представниками різних психологічних напрямків. У 1914 р. право на його видання придбало Британське психологічне товариство, яке користується ним по сьогодні. Насторінках часопису містяться публікації С. Берта, В. Х. Р. Ріверса, В. Брауна.
У XIX ст. психологія збагатилася новим перспективним напрямом – експериментальною психологією. Значний вклад у її розвиток зробив французький психолог Альфред Біне, котрий створив першу у Франції лабораторію еспериментальної психології, став основоположником тестології. У результаті діяльності вченого у 1905 р. було засновано Вільне товариство вивчення дитини, яке видавало «Bulletin de la Société libre pour l'étude psychologique de l'enfant» («Бюлетень Вільного товариства вивчення дитини»). Видання містило низку матеріалів (експериментальні дані, практичні рекомендації) з впровадження здобутків психологічної науки в педагогічний процес. У бібліотеці можна ознайомитися з двома номерами бюлетеня за 1905 р.
Важливою галуззю психологічної науки є педагогічна психологія, питанням якої присвячено видання «Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik» («Журнал педагогічної психології та експериментальної педагогіки»). Журналом опікувався німецький педагог, психолог, один із засновників експериментальної педагогіки Ернст Мейман. На його сторінках вміщено результати досліджень психологічних особливостей розвитку дітей, їхніх естетичних уявлень, здібностей, розвитку пам'яті, закономірностей швидкого запам'ятовування.
Зазначені видання становлять важливу джерельну базу для сучасних дослідників з проблем зарубіжної педагогіки та психології, тому їх розкриття сприятиме здійсненню науково-педагогічних досліджень.
Dronshkevych O.V., researcher scientist of the V. O. Sukhomlinsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine
Foreign periodicals dated 19th - beginning 20th centuries from the found of the Ukrainian National scientific and pedagogic library named after Vasyl Sukhomlynsky.
The article presents a review of foreign periodicals dated 19th - beginning 20th centuries in pedagogy and psychology from the found of the Ukrainian National scientific and pedagogic library named after Vasyl Sukhomlynsky. It enlightens the contents of the publications and their value for scientific research.
Key words: periodicals, rare editions, periodicals on pedagogy, periodicals on psychology, foreign periodicals, library fund