Ресурсне наповнення бібліотечних порталів знань

ЗаявникКириленко Світлана Едуардівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіРесурсне наповнення бібліотечних порталів знань
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.54(477-25)НБУВ:[004.738.5:025.2:001.1]:025.4.036
Кириленко Світлана Едуардівна,
ORCID: 0000-0001-8671-1652,
молодший науковий співробітник,
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: svkirilenko65@gmail.com

РЕСУРСНЕ НАПОВНЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПОРТАЛІВ ЗНАНЬ

Проаналізовано переваги впровадження технологій порталів знань у бібліотечній діяльності. Розглянуто питання оптимізації пошукової функції бібліотек в контексті посилення навігаційної складової під час інформаційного пошуку. Окреслено адаптацію РБД «Україніка наукова» до реалій цифрового простору з різноаспектними пропозиціями входження реферативних ресурсів у портал знань НБУВ.
Ключові слова: бібліотечний портал знань, інформаційні ресурси, реферативна база даних, пошуковий запит, ресурсне наповнення.

Інформаційні ресурси в Україні доступні у вигляді документальних довідково-інформаційних фондів та баз даних (БД). Фонди державних наукових і науково-технічних бібліотек складають, в основному, книги, періодичні видання та патентна документація. У міністерствах і відомствах, державних комітетах, науково-дослідних інститутах і закладах вищої освіти, інших організаціях створюються і накопичуються інформаційні ресурси як опублікованих, так і неопублікованих джерел інформації за різними напрямами науково-технічної діяльності. Проте механізми формування і використання цих ресурсів не відпрацьовані. Вирішенню питань розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення сприятиме проведення цілеспрямованого моніторингу наукової інформації, об’єднання електронних інформаційних ресурсів у портали знань. Сьогодення генерує нове осмислення поняття інформації у взаємозв’язку з поняттям знання. Дефініція з теорії штучного інтелекту «перетворення інформації на знання» набуває новий рівень сприйняття. Це обумовлено великими успіхами в автоматичній обробці потоків даних, які містять документи, що складені різними мовами, можуть відноситися до різноманітних наукових та соціокультурних контекстів. Зрозуміло, що в цій ситуації аналіз та синтез потоку даних (інформації в істинному вигляді) відбувається за формальними ознаками, без семантичного аналізу змісту документа. Теоретично можна припустити, що знання виявляє нібито надбудову інформаційного потоку, яка відзначається наявністю стабільних зв’язків між зумовленими інформаційними елементами. Ці зв’язки є зовнішнім по відношенню до інформації фактором і як такі в інформаційних потоках не містяться. Таким чином інформація може успішно оброблятися автономно від того, який зміст в неї закладено. Через те стають актуальними підходи, які спираються на судження про інформацію як критерій впорядкованості самостійної системи, та вкрай важливими є відповідні статистичні методи її обробки. Такі системи дають змогу створити формалізовану модель, виокремити й узагальнити точки доступу, за допомогою яких встановлюються зв’язки між різними предметними областями та атрибутованими ними документами. Ця тенденція розкриває широкі перспективи вирішення теоретико-інформаційних завдань оброблення багатоманітних електронних наукових потоків за єдиним критерієм і створює можливість формувати інтернет-портали знань.
Бібліотечні портали знань покликані відділяти та нарощувати знання вхідного інформаційного потоку, адже сепарація знань з інформаційних документальних електронних потоків – завдання, яке повинне реалізовуватися методами, що вимагають окремої розробки – має сприяти розвитку цих методів і відповідних інструментальних засобів. Проте зауважимо: якщо інформація і може оброблятися незалежно від змістовного аспекту, втім, протилежне невірно. Адже інформація є квінтесенцією знань. Теорія інформації насамперед знаходила своє поглиблене реальне застосування в царині засобів передачі інформації, а зараз стає корисною і для аналізу смислових документальних потоків як одиниця впорядкованості ресурсного наповнення бібліотечних порталів знань.
Ресурси в їхній традиційно документальній формі та в електронному вигляді, з урахуванням змістовно-видового аспекту та інформаційного значення – це системоутворювальний фактор у бібліотеках. Бібліотечні портали знань стають ефективною системою інформаційного забезпечення потреб сучасних користувачів і пропонують консолідовану інформацію як результат аналітико-синтетичного перетворення вихідних даних на знання. Одним з вузлових питань під час впровадження технологій порталів знань у бібліотечній діяльності постає зв’язок інформаційного та семантичного простору, що їх часто ототожнюють. Ці дві категорії не є тотожними, відмінності випливають з їх суті: так, інформаційний простір створює дані, фізично занесені на певні носії, а семантичний простір утворює кластери абстрактних понять, з’єднаних з суб’єктивними оцінками людського фактора. Інноваційний вектор розвитку зазначених просторів інформаційної діяльності бібліотек утворює рівень взаємозв’язку інформаційного та семантичного простору, передбачає вдосконалення релевантності інформації через введення нових форматів метаданих. Слідом за тим, як пошукова система порталу домагається релевантності, постає і наступний крок – пертінентність. Себто на провідне місце виходить питання, як задовольнити користувача, який часто знає, що шукає, але не знає, як це запитати. Постає завдання створення положень проєктування якісно нових систем обробки великих і динамічних об’ємів даних (big data) бібліотечного порталу знань. Пошукові механізми повинні краще класифікувати інформацію, наочніше представляти її, відстежувати інтереси користувачів, роблячи пошук більш цілеспрямованим. Процес пошуку не повинен обмежуватися лише обробкою введених ключових слів. Наявність у бібліографічному описі систематичного індексу й навіть традиційна реалізація пошуку через рубрикатор (коли необхідно спочатку відшукати відповідну тематичну рубрику за ключовими словами, а потім перейти до пошуку документів) не здатні задовольнити потреби більшості користувачів, особливо слабообізнаних з принципами упорядкування знань у бібліотеках. Для цієї категорії користувачів було впроваджено інтуїтивно зрозумілу послугу, коли замість систематичного індексу на екрані користувач бачить інтерактивне гіперпосилання з тематичною рубрикою, натискаючи яке він автоматично отримує бібліографічну добірку за відповідною темою з величезного фонду бібліотеки. Ця послуга з часом виявилася надпопулярною. За статистикою відвідувань і запитів до онлайн-каталогу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кожний третій запит орієнтований саме на неї. Сучасні інформаційні технології бібліотечного порталу активно надають користувачеві доступ до даних за допомогою гіперпосилань, себто можна тлумачити, що інформаційний тематичний пошук доповнений навігацією. З накопиченням метаданих створюється підґрунтя для здійснення переходу до концепції навігації в інформаційних потоках, точно розділеного за етапами інтерактивного процесу локалізації автономних семантичних кластерів в суцільному інформаційному потоці.
Затребуваним серед науковців є запит тематичного матеріалу, який легко та оперативно реалізується за контентом РБД «Україніка наукова» з погляду на швидкість пошуку науково-технічної інформації серед рефератів першоджерел. Реферати, створені фахівцями реферативної служби, мають високе семантичне наповнення, що підвищує рівень релевантності тематичного пошуку. Реферативна складова бібліотечного порталу НБУВ виконує функції аналітико-синтетичної надбудови над широким масивом наукових публікацій України (понад 750 тисяч документів) і водночас є джерелом відомостей для пов’язаних бібліографічних, біографічних, наукометричних тощо сервісів порталу.

UDC 025.54(477-25)НБУВ:[004.738.5:025.2:001.1]:025.4.036
Svitlana Kyrylenko,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8671-1652
junior researcher,
Abstract National Resources Department,
Institute of Information Technologies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: svkirilenko65@gmail.com

RESOURCE CONTENT OF LIBRARY KNOWLEDGE PORTALS
The advantages of introduction of knowledge portal technologies in library activity are analyzed. The issue of optimizing the search function of libraries to the modern information and communication environment in the context of strengthening the navigation component during information retrieval is considered. The adaptation of the information resource of the domestic scientific abstract database «Ukrainika Scientific» to the realities of the digital space with various proposals for the inclusion of the national abstract resources in the knowledge portal of VNLU is outlined.
Keywords: library knowledge portal, information resources, abstract database, search query, resource content