Бібліотека і цифрова компетентність

ЗаявникВоскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації
Назва доповідіБібліотека і цифрова компетентність
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.2 : 004- 047.22
Воскобойнікова-Гузєва О. В.,
д-р наук із соц.комунікацій, ст. наук. співроб.,
завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології
Київського університету імені Бориса Грінченка,
o.voskoboinikova-huzieva@kubg.edu.ua
ORCID ID: 0000-0002-2099-0000

Voskoboinikova-Huzieva O. V.,
Doctor of Sciences in Social Communications, Senior Researcher,
Head of Department Borys Grinchenko Kyiv University,
o.voskoboinikova-huzieva@kubg.edu.ua
ORCID ID: 0000-0002-2099-0000

БІБЛІОТЕКА І ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
THE LIBRARY AND DIGITAL COMPETENCE

Анотація. Дослідження присвячене з’ясуванню ролі і місця бібліотечно-інформаційних установ у процесі засвоєння знань та навичок, необхідних особистості для оволодіння цифровою компетентністю.
Ключові слова: бібліотека, освіта, освіта протягом життя, цифрова компетентність, інформаційна етика.
Abstract. The research is devoted to the clarification of the role and place of library information institutions in the process of learning the knowledge and skills necessary for the individual to acquire digital competence.
Keywords: library, education, education throughout life, digital competence, informational ethics.

Бібліотека сучасного суспільства є поліфункціональною установою, яка стає важливою складовою інформаційної, просвітницької та освітньої інфраструктури. Мета нашого дослідження полягає у визначенні перспектив участі бібліотечно-інформаційних установ у процесі формування ключових компетентностей особистості для навчання впродовж життя, зокрема цифрової компетентності.
У перекладі з латинської поняття «компетентність» (competentia) означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Отже, певна компетентність (загальнокультурна, навчально-пізнавальна, інформаційна, комунікативна та інші) набувається особистістю у процесі життя, навчання, спілкування, трудової практики, дозвілля.
Звертаємо увагу на десять ключових компетентностей Нової української школи – ключової реформи Міністерства освіти і науки України, яка орієнтована на створення такої моделі навчального закладу, що даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Визначений фахівцями-освітянами перелік компетентностей включає: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, математичну грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрову компетентність, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурну грамотність, екологічну грамотність і здорове життя. З огляду на вищезазначений перелік, можна передбачити, що шкільна або публічна бібліотека мають перспективу активного залучення до формування в учнів загальнокультурної та екологічної грамотності, інформаційно-цифрової компетентності тощо.
Інформаційно-цифрова компетентність, яку здобуває учень у процесі навчання передбачає впевнене та водночас критичне застосування ІКТ для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у практичній діяльності, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Складовою цієї компетентності є інформаційна і медіа-грамотність; знання основ програмування та роботи з базами даних; алгоритмічне мислення; навички безпеки в Інтернеті та кібербезпека; етика роботи з інформацією, знання з основ авторського права та інтелектуальної власності.
Набуття цифрової компетентності може продовжуватися особистістю у процесі навчання у закладі вищої освіти. Так, зокрема проектом стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа у переліку загальних компетентностей зазначено навички використання інформаційних і комунікативних технологій. А в колі спеціальних компетентностей передбачено формування здатності майбутнього фахівця до проектування та створення інформаційних систем, ресурсів, продуктів та послуг; здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології та програмне забезпечення для вирішення завдань спеціальності тощо. Звісно, виконання таких завдань забезпечується цілим комплексом навчальних дисциплін, проте наукова бібліотека закладу вищої освіти як науково-інформаційний центр може долучатися до їх виконання, бути базою для практичного закріплення здобутих бакалаврами інформаційно-технологічних знань та умінь.
Проте набуття навичок цифрової компетентності необхідно будь-якій особистості у будь-якому віці, незалежно від рівня освіти та статків. Оновлена редакція ключових компетентностей для навчання впродовж життя (2018), однією з найважливіших у сучасному суспільстві визначає цифрову компетентність – здатність впевнено, критично та відповідально використовувати цифрові технології для навчання, роботи та участі у громадському житті суспільства. Оволодіння цією компетентністю дає людині можливість самовираження у цифровому суспільстві, розвиває цифрову комунікативність та уміння співпрацювати в онлайн-спільнотах, орієнтує на необхідність дотримання етичних норм поведінки в соціальних мережах, володіння технологіями кібербезпеки тощо. І залучення до цього процесу публічних та наукових бібліотек бачиться нами об’єктивною необхідністю та, одночасно, додатковою можливістю включення бібліотечно-інформаційних установ в освітню інфраструктуру суспільства.