ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

ЗаявникГах Ігорь Петрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.
Назва доповідіФУНКЦІОНУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.7-028.63:004.057.4:026:34
Гах Ігор Петрович,
ORCID: 0000-0002-7283-1239,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: ipgakh@gmail.com

ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

У роботі висвітлено принципи та технологію функціонування мультимедійних цифрових мереж. Розглянуто декілька моделей мереж передачі мультимедійної інформації та підкреслено важливість єдиного системного підходу до організації телекомунікаційних сервісів.
Ключові слова: інформаційно-бібліотечне середовище, моделі, цифрові мережі, стандарти передачі даних, мережеві протоколи.

Сьогодні в зв’язку з активним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій значними темпами відбувається розвиток високошвидкісних цифрових каналів зв’язку. Відбувається створення єдиної мережі інтегрального обслуговування для передачі різної інформації на основі транспортних цифрових мереж. Нині створюються оптимальні засоби проєктування та аналізу бібліотечних мереж інтегрального обслуговування. Тому актуальним завданням стає необхідність відтворення відповідних методів проектування і аналізу бібліотечної складової цифрових мереж інтегрального обслуговування й формування єдиного системного підходу до оцінки процесів передачі різнорідної інформації та видів телекомунікаційних сервісів.
До завдань з аналізу та розробки моделей мереж для передачі комунікаційної інформації з інтеграцією послуг (ЦМІО) належать: дослідження коефіцієнтів готовності з’єднань первинної мережі зв’язку; аналіз і обґрунтування варіантів концепції ЦМІО; дослідження пропускної здатності ЦМІО; аналіз затримки одиниці інформації в ЦМІО.
Здебільшого ЦМІО будуються з використанням існуючої інфраструктури мереж передачі даних і мереж зв’язку. При цьому щодо ЦМІО такі мережі розглядаються як первинні, по відношенню до яких ЦМІО є вторинними. Одним з найважливіших показників якості функціонування первинної мережі є коефіцієнт готовності встановлення комутованих з’єднань (це також актуально й для мереж з комутацією пакетів при організації віртуальних з’єднань). Нині на основі ЦМІО бурхливо розвиваються такі види обслуговування, як надання комутованих віртуальних з’єднань, надання з’єднань за викликом.
Для оцінки концепції ЦМІО на ранніх етапах проєктування розроблено спеціальний метод, заснований на використанні сукупності приватних моделей окремих аспектів ЦМІО. На початкових стадіях проєктування існує ряд питань, пов’язаних із вхідними даними й великою розмірністю завдань: неповнота інформації про вхідні інформаційні потоки, що породжуються абонентами мережі; неповнота інформації про інформаційні потоки у використовуваних фрагментах первинних мереж; неповнота інформації про обладнання та технології, що використовуються операторами фрагментів первинних мереж; велика кількість можливих варіантів побудови ЦМІО, технічних і організаційних рішень.
З огляду на це, можна стверджувати, що на ранніх стадіях проєктування ЦМІО досить використовувати наближені методи оцінки характеристик, які дозволяють відповісти на питання про загальні можливості досліджуваної мережі. Необхідні моделі і методи, що дають змогу охопити якомога більше аспектів проєктованої ЦМІО, проаналізувати більшу кількість варіантів побудови ЦМІО.
Тому як один із базових підходів пропонується використовувати геометричні моделі топологій підмереж. Для опису геометричних моделей топологічної структури фрагментів мережі прийняті наступні допущення: підмережа на кожному з рівнів є однорідною; вузли одного рівня є ідентичними один одному; все підмережі одного рівня є ідентичними один одному. Допущення дозволяють описати топологію підмережі через усереднені характеристики, такі як: кількість вузлів в підмережі рівня; середня довжина маршруту повідомлення в підмережі; середня кількість каналів зв'язку в підмережі; середня зв'язність вузлів підмережі. Грунтуючись на усереднених топологічних характеристиках, можна оцінити трафік, який припадає в середньому на одну лінію зв'язку і на один вузол зв'язку в кожній підмережі. Пропоновані моделі дозволяють визначити залежність рівнів від топологічних характеристик підмереж.
Моделі ймовірносно-годинних характеристик підмереж рівнів призначені для аналізу якісної відповідності великої кількості варіантів ЦМІО вимогам телекомунікаційного обслуговування. Підмережі або фрагменти ЦМІО представляються у вигляді мережі приладів мережі обслугування, топологія якої відповідає топології підмережі. Ці моделі дозволяють оцінити середній час передачі даних і вірогідність своєчасної доставки повідомлення по мережі. Для початкових стадій проектування ЦМІО цих параметрів цілком достатньо. Перевага моделей на основі методів теорії масового обслуговування складається в простоті їх реалізації і малих обчислювальних витратах при розрахунку необхідних характеристик, що дозволяє оцінити велику кількість варіантів ЦМІО. Кожній технології відповідає модель каналу зв'язку на основі моделі мережі обслуговування. Середній час перебування вимоги в такий мережі становить середній час передачі одиниці інформації по каналу зв'язку. Імовірність своєчасної доставки одиниці інформації по каналу зв'язку дорівнює ймовірності перебування системи в тих станах, в яких середній час перебування вимоги в мережі не перевищить заданого. Розглянуті моделі каналів зв'язку враховують характеристики надійності обладнання і каналів зв'язку.
Запропонована комплексна модель призначена для швидкої і якісної оцінки великої кількості варіантів ЦМІО. Кілька приватних аналітичних моделей інтегровані в єдину ієрархічну модель ЦМІО, що дозволяє розглянути великий спектр питань аналізу ЦМІО.
Отже, можна дійти висновоку, що перспективою розвитку бібліотечного середовища може бути використання цифрових мереж інтегрального обслуговування, що надають можливість підвищити економічні показники за рахунок зменшення пропускної знатності каналу й кількості ліній передачі інформації. Були окреслені переваги геометричних моделей топології підмереж. Розглянуто метод оцінки концепції ЦМІО на основі моделей ймовірносно-годинних характеристик рівнів підмереж, призначені для аналізу якісної відповідності великої кількості варіантів ЦМІО вимогам телекомунікаційного обслуговування. Варто зазначити, що при передачі мультимедійної і комунікаційної інформації шляхом інтеграції її різних видів найбільш проявляються переваги цифрових мереж. Бібліотечна складова цифрових мереж інтегрального обслуговування надає значні перспективи для подальшого розвитку та характеризується стійким збільшенням і розширенням кількості та спектра послуг, зменшенням собівартості та збільшенням якості обслуговування.

UDC 004.7-028.63:004.057.4:026:34
Ihor Gah,
ORCID: 0000-0002-7283-1239,
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: ipgakh@gmail.com

FUNCTIONING MULTIMEDIA NETWORKS OF INFORMATION TRANSMISSION

The principles and technology of functioning of multimedia digital networks are covered in the work. Several models of multimedia information transmission networks are considered and the importance of a unified system approach to the organization of telecommunication services is highlighted.
Keywords: information and library environment, models, digital networks, data transmission standards, network protocols.