Перспективи розвитку та вдосконалення мультимедійних технологій в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг

ЗаявникГах Ігорь Петрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 4. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору
Назва доповідіПерспективи розвитку та вдосконалення мультимедійних технологій в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.5:004.72 – 028.63:621.39

Ігор Гах,
Igor Gah,
мол. наук. співробітник відділу програмно-комунікаційного забезпечення, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.
Junior Researcher of the department of software and communications support,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine

Перспективи розвитку та вдосконалення мультимедійних технологій в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг.

Prospects for the development and improvement of multimedia technologies in library services with the integration of services.

Тези присвячені перспективам розвитку та вдосконалення мультимедійних технологій в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандартам та протоколам передачі даних у них, можливості технічної реалізації, впровадження і вдосконалення визначених видів обслуговування з використанням сучасних протоколів для передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі.

Abstracts are devoted to the prospects of development and improvement of multimedia technologies in library networks with the integration of services, standards and protocols of data transmission from them, the possibilities of technical implementation, introduction and improvement of certain types of services with the use of modern protocols for the transmission of multimedia information in the information and library environment.

Ключові слова: бібліотеки, інформаційно-бібліотечне середовище, мультимедійна інформація, мультимедійні технології, цифрові мережі з інтеграцією послуг, стандарти передачі даних, потоки даних, мережеві протоколи, безпека даних.

Keywords: libraries, information and library environment, multimedia information, multimedia technology, digital network integration services, data standards, data streams, network protocols, security of data.

З погляду споживача телекомунікаційного обслуговування виділяють наступні основні класи інформації: мова, відео, оперативні дані, файли даних, відео-файли, аудіо-файли.
Відповідно до прийнятої класифікації передача кожного з даних видів інформації відповідає визначеному класові телекомунікаційного обслуговування.
Відзначимо, що в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг надаються ті з видів обслуговування, що є традиційними для мереж на основі комутації каналів (передача мови, відео), але не для мереж передачі даних на основі комутації пакетів. Очевидно, що різні технічні показники мають різне значення для класу мереж з інтеграцією послуг і загального класу мереж передачі даних. Розглянемо значимість вимог, пропонованих кожним видом телекомунікаційного обслуговування до технічних показників цифрових мереж інтегрального обслуговування (далі ЦМІО):
- «середній час доставки інформації» є критичним показником якості з'єднання для передачі мови, відео й оперативна даних, де затримка на час, більший припустимого, означає безповоротну втрату такої інформації;
- «пропускна здатність з'єднання» є критичним показником якості з'єднання для передачі мови і відео, тому що для таких видів телекомунікаційного обслуговування існують технічні межі мінімального обсягу даних, переданих в одиницю часу і необхідних для адекватного відновлення інформації в крапці прийому в реальному масштабі часу. Достатня пропускна здатність з'єднання потрібно також при передачі великих масивів інформації за кінцевий час;
- «вірогідність помилки передачі інформації» є істотним показником при передачі точних видів інформації: бінарної оперативної інформації, бінарних файлів даних. Помилка одного біта інформації може привести до неможливості використання цілого масиву даних;
- «коефіцієнт готовності послуги» є важливим для оперативних видів обслуговування, призначених для передачі інформації в реальному масштабі часу. Оперативні дані не можуть бути відкладені для передачі в пізніше час, тому що утратять свою актуальність;
- «гарантована якість послуги» - частка гарантованої пропускної здатності або частка інформації, що доставляється за припустимий час, має велике значення при передачі мови і відео. Крім виконання вимог із забезпечення середнього часу доставки одиниці інформації і пропускної здатності з'єднання для даних видів обслуговування важливий середній обсяг інформації, що не утрачає своєї актуальності до моменту доставки в пункт призначення;
- показники «собівартість послуги» і «рівень охоплення території обслуговуванням» є важливими, в основному, для оперативних видів інформації, тому що дані види телекомунікаційного обслуговування розраховані на масового споживача;
- «рівень захищеності переданої інформації» має важливе значення для видів обслуговування, що передають конфіденційну інформацію: різні бінарні дані, голосова інформація;
- «сумісність з різними видами устаткування й обслуговування» є істотним показником для обслуговування, сумісних з видами традиційного зв'язку: телефонного зв'язку, передачі файлів.
Серед технічних параметрів, що описують телекомунікаційне обслуговування, найбільш значимими є: середній час доставки одиниці інформації; пропускна здатність; гарантований обсяг обслуговування; коефіцієнт готовності обслуговування; рівень захищеності інформації.
Параметр "гарантований обсяг обслуговування" для видів специфічні інформації, переданих у ЦМІО (мова, відео, оперативні дані), визначається часткою інформації, що доставляється з припустимої для даного виду обслуговування затримкою.
При аналізі ЦМІО використовують наступні показники: пропускна здатність з'єднань у ЦМІО; середній час доставки одиниці інформації з з'єднання у функціонуючої ЦМІО; імовірність доставки інформації з з'єднання за заданий час.
На підставі викладеного вище схема кількісної оцінки вимог, пропонованих до проектованої мережі завданнями на телекомунікаційне обслуговування, складається з наступних операцій:
- дослідження складу з'єднань у мережі і їхні структури;
- визначення виду телекомунікаційного обслуговування для кожного з єднання;
- обґрунтування середніх і граничних кількісних оцінок найбільш значимих показників телекомунікаційного обслуговування;
- визначення бажаних інтегральних показників з'єднань між частинами і фрагментами мережі на підставі отриманих приватних характеристик окремих з'єднань. Розробка схеми вибору й обґрунтування використовуваних у ЦМІО телекомунікаційних технологій.
Результати задачі дослідження вхідного в ЦМІО трафіка і бажаних характеристик мережі логічно зв'язані з необхідністю аналізу можливих концепцій інформаційної й алгоритмічної структури, основою яких є телекомунікаційні протоколи - правила взаємодії базових компонентів мережі.
Відповідно до моделі взаємодії відкритих систем (ВВС) протоколом називається взаємодія вилучених мережних пристроїв на одному рівні. Протоколи різних рівнів є функціонально незалежними процесами і взаємодіють між собою у відповідності зі стандартними інтерфейсами. Однак, на практиці, як правило, процедури, що відповідають декільком рівням моделі ВВС, реалізуються у виді одного протоколу.
Зіставляючи параметри протоколів і технічні показники ЦМІО, робляться висновки що до технічної реалізації визначених видів обслуговування з використанням сучасних протоколів. Потім складаються можливості реалізації видів телекомунікаційного обслуговування на основі розповсюджених протоколів. При оцінці кожного протоколу використовується наступне правило: "кожен показник, що має «визначальне» значення для виду обслуговування і реалізований за допомогою даного протоколу, додає один бал до загальної оцінки протоколу".
При дослідженні залежностей, проектувальник має можливість одержати наступні зведення:
- порівняльні якісні оцінки можливостей протоколів для розглянутих видів телекомунікаційного обслуговування;
- варіанти спільної реалізації декількох видів обслуговування на основі одного протоколу.
Таким чином, загальна схема обґрунтування і вибору алгоритмічної інформаційної структур ЦМІО буде складатися з такої послідовності:
- оцінка структури і кількісних характеристик трафіка, що входить у мережу;
- визначення на підставі цього бажаних характеристик проектованої мережі;
- дослідження можливостей сучасних телекомунікаційних протоколів і вибір найбільш доцільних для проектованої мережі.
З вищевикладеного можна зробити висновок що цифрові мережі з інтеграцією послуг в бібліотечному інформаційному середовищі дозволяють підвищити економічні показники за рахунок зменшення кількості ліній передачі інформації.
До переваг даних мереж варто віднести:
- більш високу економічну ефективність у порівнянні з будь-якою іншою мережею;
- забезпечення широкого спектру видів обслуговування при використанні тільки однієї лінії;
- застосування тільки цифрових методів передачі інформації;
- високу надійність, обумовлену використанням висококласного уніфікованого устаткування, систем моніторингу і керування.
Переваги цих мереж найбільш проявляються при передачі мультимедійної інформації шляхом інтеграції її різних видів.
Наявність широкого спектру інтегрованих протоколів дозволяє оптимізувати передачу гетерогенної мультимедійної інформації (текст, звук, відео тощо).