НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ОБСТЕЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ НБУВ – ‎‎‎ЗАПОРУКА ЇХ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

ЗаявникБаляниця Наталія Борисівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСемінар: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіНАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ОБСТЕЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ НБУВ – ‎‎‎ЗАПОРУКА ЇХ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
Інформація про співдоповідачівВолосатих Людмила Михайлівна, провідний інженер-хімік
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.021:[025.7/.9:025.171](477-25)
Баляниця Наталія Борисівна
Balyanitsa Natalya
Інженер
Engineer
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
V.Vernadsky National Library of Ukraine
Волосатих Людмила Михайлівна
Volosatykh Liudmyla
Провідний інженер
Leading Еngineer
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
V.Vernadsky National Library of Ukraine

НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ОБСТЕЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ НБУВ – ‎‎‎ЗАПОРУКА ЇХ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
APPLIED SCIENTIFIC EXAMINATION OF MANUSCRIPT DOCUMENTS OF VNLU AS A GUARANTEE OF THEIR LONG-TERM STORAGE
Висвітлені результати комплексних досліджень рукописних фондів НБУВ, проведено статистичний аналіз пошкоджень документів, визначені заходи із забезпечення їх довготривалого зберігання.
The results of complex research of the VNLU manuscript fonds are covered, statistical analysis of damages of the documents is conducted, and measures for ensuring their long-term storage are determined.
Ключові слова: матеріальна основа документу, фазова консервація, превентивна консервація, мікроміцети, мікологічне пошкодження, фоксинги.
Keywords: material basis of a document, phase preservation, preventive preservation, micromycetes, mycological damage, foxing.

Для забезпечення довготривалого збереження унікальних колекцій книжкових пам’яток, що становлять національне надбання України, фахівцями відділу наукових технологій збереження фондів (ВНТЗФ) Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського проводяться комплексні науково-прикладні обстеження фактичного фізичного стану та умов зберігання особливо цінних документів, зокрема рукописів, що зберігаються у відділі рукописної спадщини Інституту рукопису НБУВ.
Упродовж 2012 – 2018 рр. було обстежено такі рукописні фонди, датовані XIIІ – XIX ст.ст.: зібрання історичних документів та колекція Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії (Ф. № 301), зібрання рукописів Київської духовної семінарії (Ф. № 305), зібрання рукописних книг Києво-Печерської лаври (Ф. № 306), зібрання рукописних книг Михайлівського Золотоверхого монастиря (Ф. №307), зібрання рукописів Історико-філологічного інституту князя Безбородько (Ф. № 310), усього близько 4500 одиниць зберігання.
Обстеження проводилося згідно з планом-схемою, розробленим фахівцями ВНТЗФ для огляду документів, що становлять національне надбання України. Дані заносилися до таблиці у електронному вигляді для подальшого узагальнення та аналізу, що дає можливість планування та організації заходів з превентивної консервації документів та наповнення бази даних зі збереження унікальних документів.
Рукописні документи зберігаються з дотриманням нормативних вимог щодо температурно-вологісного, світлового та санітарно-гігієнічного режимів. За результатами обстеження концентрація шкідливих домішок та спор мікроміцетів у повітрі не досягає максимально припустимих значень.
У якості матеріальної основи документів використано ганчір’яний папір ручного та напівмашинного способу виготовлення, друкарський папір різних марок, пергамен, є також свитки та документи на матеріалі рослинного походження (папіруси).
Для виготовлення оправ документів застосовано різноманітні за своїми фізико-хімічними та структурними показниками матеріали (картон, пергамен, шкіра, полотно, дерево, папір). Кислотність паперу коливається від 5 одиниць рН для паперу з сульфатної целюлози до 6,5 одиниць рН для ганчір’яного паперу, вологість документів складає 6 %, що відповідає нормі.
Для зберігання більшості рукописів з ослабленою МОД застосовано метод фазової консервації (зберігання в індивідуальних засобах захисту: папках, коробках, конвертах тощо). Частина документів – аркушеві матеріали (іноді 1 – 2 аркуші), які відокремлені один від одного обкладинками в основному з крафт-паперу з підвищеним рівнем кислотності (менше 5 од. рН), що несприятливо впливає на довготривале збереження документів.
У значної частини документів виявлено порушення цілісності оправи. Найчастіше зустрічаються пошкодження корінця, механічне пошкодження кришок оправи, частковий чи повний відрив оправи від блоку. Вплив біологічного фактору, насамперед, ентомологічне пошкодження, найчастіше зустрічається серед документів у шкіряній оправі, зафіксовано також сліди життєдіяльності гризунів та ознаки мікологічного забруднення. Наявність найбільш характерних пошкоджень оправи зведено до таблиці 1.
Серед механічних пошкоджень паперу найбільш характерні розриви, втрати, заломи, руйнація країв аркушу. Найбільш поширеними пошкодженнями паперу внаслідок дії хімічного фактору є пожовтіння внаслідок природного старіння, фоксинги, брунатний ореол навкруги записів у зв’язку з корозією у папір залізо-галових чорнил, згасання тексту, сліди замокання у вигляді плям та розводів. Серед уражень біологічного походження зустрічаються сліди життєдіяльності комах, гризунів та мікроскопічних грибів – мікроміцетів. У деяких випадках необхідно було проведення мікробіологічних досліджень для визначення життєздатності мікобіоти перед прийняттям рішення про дезінфекційну обробку документів. Кількісна оцінка пошкоджень паперу документів представлена у таблиці 2. (Таблиці додаються в окремому файлі).
На основі отриманих результатів було здійснено такі невідкладні стабілізаційні заходи, як дезінфекційна обробка документів з ознаками мікологічного забруднення, видалення бруду, пилу, сторонніх включень (усього 171 од. зб.); фондоутримувачам рекомендовано 14 ветхих документів перевести в електронний формат для надання читачам, у подальшому здійснити стабілізаційні заходи за узгодженням з фахівцями – реставраторами, замінити обкладинки з крафт-паперу в папках на матеріал з нейтральним рівнем кислотності, розробити план заходів з виготовлення індивідуальних засобів захисту для 74 документів з ослабленою матеріальною основою.
Питання утримання оптимальних умов подальшого зберігання документів з ослабленою МОД доцільно розглядати колегіально із залученням представників Інституту рукопису та фахівців з реставраційної справи для прийняття рішення про комплекс реставраційних заходів з урахуванням історичної цінності документів, необхідності збереження їх первинного вигляду та автентичності, оригінальних записів тощо.
Узагальнюючи досвід, набутий при обстеженні рукописних фондів, можна зробити висновок про 3 основні напрямки роботи зі збереження рукописної спадщини : по-перше, це постійно діючій загальний моніторинг умов зберігання та контроль фізичного стану документів для своєчасного запобігання його старінню; по-друге, впровадження фазової консервації для документів з ослабленою матеріальною основою; по-третє, створення електронних копій особливо цінних документів для надання користувачам бібліотеки.