Особливості редагування наукових електронних ресурсів НБУВ

ЗаявникЕйсмонт Юлія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіОсобливості редагування наукових електронних ресурсів НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.738.5:025:001]:004.9
Ейсмонт Юлія Володимирівна,
ORCID: 0000-0002-3203-8471,
молодший науковий співробітник,
відділ наукового формування національних реферативних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: eysmont19@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВИХ РЕСУРСІВ НБУВ

Наведено відомості про основні наукові електронні ресурси НБУВ. Розглянуто роль цих ресурсів у системі наукових комунікацій. Визначено загальні вимоги до підготовки та редагування наукових електронних ресурсів Бібліотеки. Основну увагу приділено загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова». Запропоновано рекомендації щодо удосконалення процесу редагування інформаційного масиву такого ресурсу Бібліотеки.
Ключові слова: електронні ресурси, інформаційні ресурси, редагування, реферативний текст, РБД «Україніка наукова».

На сучасному етапі кількість різноманітних електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ) невпинно зростає. Науковий портал Бібліотеки утворюють картотеки та каталоги, електронна бібліотека «Україніка», Наукова періодика України, Наукова електронна бібліотека, Репозитарій НБУВ, Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини, Інформаційно-аналітичні ресурси Центру досліджень соціальних комунікацій, загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова» (далі – РБД «Україніка наукова») тощо.
Кожен електронний ресурс має свою специфіку. Розглянемо особливості окремих ресурсів, які користуються найбільшою популярністю серед відвідувачів. Бібліотечні картотеки та каталоги розкривають склад і зміст бібліотечного фонду НБУВ, об’єкт їх редагування – бібліографічні записи. Електронна бібліотека «Україніка» – інтегрований національний електронний інформаційний ресурс. Її унікальність полягає у тому, що вона розкриває усю документальну спадщину України з організацією доступу до науково-довідкових, бібліографічних і текстових ресурсів, об’єкт її редагування – бібліографічні записи. Наукова періодика України – зібрання повних текстів наукових фахових видань, об’єкт її редагування – статті та покажчики змісту журналів. Репозитарій НБУВ – електронний архів документів наукового, довідкового, освітнього та методичного призначення, що присвячені історії НБУВ; об’єкт його редагування – біо- та бібліографічні записи. РБД «Україніка наукова» – реферативний ресурс НБУВ. У РБД реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, засідань круглих столів, посібники для ЗВО, серіальні (періодичні та продовжувані) видання, автореферати дисертацій, препринти; об’єкт редагування – реферативні тексти.
Наукові електронні ресурси НБУВ відіграють важливу роль у популяризації наукового знання в Україні та за її межами. Особливе місце у цьому процесі посідає РБД «Україніка наукова», яка є національним реферативним ресурсом і не має аналогів в Україні, оскільки охоплює усі галузі знання. За таких умов особливої актуальності набувають питання якісного поповнення та професійного редагування інформаційного масиву зазначеного ресурсу НБУВ.
Мета дослідження – виявити особливості редагування наукових електронних ресурсів НБУВ, зокрема РБД «Україніка наукова», і розробити рекомендації щодо поліпшення процесу редагування.
Наразі підготовка анотацій авторефератів дисертацій для РБД «Україніка наукова» відбувається переважно з використанням сканування; аналітико-синтетичне опрацювання монографій, збірників наукових праць, матеріалів конференцій, засідань круглих столів, посібників для ВНЗ тощо вимагає іншої методики підготовки реферативних текстів і є набагато складнішим і повільнішим. Як слушно зауважила дослідниця Н. Фіголь, загалом абсолютно автоматичної системи обробки тексту й не може бути, оскільки є випадки, які не можна задати для машини – потрібен лише мозок і досвід людини.
Розглянемо специфіку редагування наукового електронного ресурсу НБУВ – РБД «Україніка наукова». Критеріями реферативних текстів є наукова новизна, значущість, точність і достовірність тексту; редактор повинен виявити та виправити фактологічні, лексичні, синтаксичні, стилістичні, морфологічні, орфографічні, пунктуаційні тощо помилки; звірити ідентичність назв і специфічних елементів реферативних текстів (дефініцій, дат, чисел, формульних і спеціальних виразів, імен тощо). Також потрібно відстежувати та виправляти такі недоліки тексту, як неточне слововживання; кальки та росіянізми, полонізми й англіцизми; використання термінів-дублетів тощо. Варто уникати незрозумілих абревіатур і скорочень без їх пояснення; надмірного використання наукової термінології; складних речень псевдонаукового стилю тощо.
З урахуванням особливостей наукових електронних ресурсів НБУВ, зокрема, РБД «Україніка наукова», можна визначити загальні вимоги до підготовки та редагування таких ресурсів Бібліотеки. Серед основних варто зазначити наступні: прискіплива та ретельна перевірка за першоджерелами правильності поданої інформації; виявлення та усунення усіх наведених раніше помилок у наукових текстах; дотримання вітчизняних і міжнародних стандартів до подачі інформації. Ігнорування таких завдань є неприпустимим у роботі редакторів, оскільки будь-який недогляд може призвести до прикрих помилок, які знизять сприйняття інформації читачами.
Висновки. Доступ до наукових електронних ресурсів НБУВ забезпечує здобуття та використання знань, які є важливим чинником розвитку вітчизняної науки. Закономірно, що в епоху цифрових технологій основний масив інформації Бібліотеки становитимуть електронні ресурси. Професійне наповнення та редагування інформаційного масиву електронних ресурсів НБУВ, зокрема РБД «Україніка наукова», підвищить інформаційну та наукову цінність таких ресурсів; забезпечить оперативність пошуку читачами необхідної для них інформації; суттєво збільшить кількість користувачів електронних ресурсів Бібліотеки в цілому.
Рекомендації референтів щодо редагування електронних ресурсів: здійснювати редагування з урахуванням правил нового правопису; дотримуватися виключно наукового стилю та наукової термінології; звертати особливу увагу на надмірне використання у наукових текстах іншомовних запозичень, для дотримання балансу національної та інтернаціональної складових за наявності вдалих відповідників перевагу слід надати питомо українським термінам; стежити за тим, щоб речення у тексті були простими, завершеними, логічними та лаконічними, оскільки тривала робота з електронними ресурсами, на відміну від друкованих, суттєво стомлює зір. Також обов’язково звіряти за першоджерелами ідентичність назв та уважно читати специфічні елементи реферативних текстів (дефініції, дати, числа, формульні і спеціальні вирази, імена) тощо; виявляти та виправляти спотворення після сканування.
Виконання робочих завдань на належному рівні вимагає від співробітників, які беруть участь у підготовці та редагуванні інформаційного масиву електронних ресурсів НБУВ, зокрема РБД «Україніка наукова», дотримання головних етичних принципів референта та редактора; спеціальних знань; компетентності; бездоганного знання української і, бажано, англійської мови, що дозволить професійно опрацьовувати тексти іноземною мовою.


UDC 004.738.5:025:001]:004.9
Eysmont Yuliya,
ORCID: 0000-0002-3203-8471,
Junior Researcher,
national abstract resources department,
Institute of information technologies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
E-mail: eysmont19@gmail.com

FEATURES OF EDITING SCIENTIFIC ELECTRONIC RESOURCES OF VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

Information on the main scientific electronic resources of Vernadsky National Library of Ukraine is given. The role of these resources in the system of scientific communications is considered. The general requirements for preparation and editing of scientific electronic resources of the Library are determined. The main attention is paid to the National Abstract Database «Ukrainika scientific». Recommendations for improving the process of editing the information array of such a Library resource are offered.
Keywords: electronic resources, information resources, editing, abstract text, DB «Ukrainika scientific».