ЕЛЕКТРОННІ КНИЖКОВІ ВІТРИНИ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ЗАСІБ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

ЗаявникТуровська Леся Олегівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіЕЛЕКТРОННІ КНИЖКОВІ ВІТРИНИ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ЗАСІБ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Інформація про співдоповідачівЯковенко Олена Григорівна, кандидат історичних наук, завідувач відділу теорії та історії бібліотечної справи, Інститут бібліотекознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.4:004.946]:[001:316.77]
Яковенко Олена Григорівна,
ORСID 0000-0002-7688-6173
кандидат історичних наук,
завідувач відділу теорії та історії бібліотечної справи,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: yakovenko@nbuv.gov.ua
Туровська Леся Олегівна,
ORСID 0000-0002-0750-1794,
науковий співробітник,
сектор універсального підсобного фонду і каталогів,
відділ комплексного бібліотечного обслуговування,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: turovska@nbuv.gov.ua

Спираючись на результати онлайнового маркетингового дослідження, висвітлено перспективи виставкових засобів наукових комунікацій у середовищі віртуальних співтовариств.
Ключові слова: електронні засоби наукових комунікацій, електронні книжкові виставки, соціальні мережі, віртуальні співтовариства, віддалений користувач, дистанційний бібліотечний сервіс.


Бібліотечні електронні інформаційні ресурси дедалі більше перетворюються на важливу складову системи наукових комунікацій. Розвиток різноманітних форм і видів електронного інформаційного сервісу стимулює зростання читацької активності. Це, своєю чергою, вимагає збалансованої бібліотечної політики щодо оптимізації ресурсної бази обслуговування.
Чільне місце у системі наукових комунікацій посідають соціальні мережі як віртуальні майданчики консолідації суспільних угрупувань, зокрема, наукових співтовариств. Відносно останніх НБУВ виконує функції бібліотечно-інформаційного простору, де гуртується наукова спільнота.
Дистанційний сервіс створює умови для якнайширшого представлення користувачам бібліотечних електронних інформаційних ресурсів. Повною мірою це стосується й організації електронних бібліотечних книжкових виставок, які публікуються на веб-порталі НБУВ і, водночас, презентовані у соціальних мережах.
У лютому 2020 р. один із провідних структурних підрозділів НБУВ –відділ комплексного бібліотечного обслуговування – розробив нову форму організації електронних інформаційних ресурсів у вигляді електронних книжкових вітрин нових надходжень (ЕКВНН) до фонду НБУВ. Упродовж лютого 2020 – лютого 2021 рр. на веб-порталі НБУВ у розділі «Електронні виставки» було опубліковано 10 таких вітрин з експонуванням 134 електронних образів документів.
З метою визначення затребуваності нового електронного інформаційного продукту, у межах науково-дослідної теми Інституту бібліотекознавства НБУВ «Бібліотечно-інформаційний комплекс в умовах трансформації наукових комунікацій» було проведено локальне маркетингове дослідження на базі соціальної мережі facebook. Його важливою складовою стало інтерактивне опитування віддалених користувачів ЕКВНН до фонду НБУВ, яке тривало упродовж січня – березня 2021 р.
Технологічно інтерактивний зв’язок між бібліотечними маркетологами-опитувачами й віддаленими користувачами на Facebook відбувався з використанням Google Forms – зручного інструменту, за допомогою якого респонденти долучалися до короткого обговорення, висловлення особистих точок зору, звужених до фокусу опитування. Спеціально розроблена Анкета містила запитання стосовно читацького використання ЕКВНН до фонду НБУВ, ступеня задоволеності отриманими результатами перегляду. Програмно-технологічні можливості Google Forms надали можливість отримувати вихідні форми зі статистичними розподілами записів за значенням конкретного елемента, багаторазово звертатися до отриманих даних, порівнювати різні характеристики у встановлених аспектах, відслідковувати професійний склад, вік, стать користувачів, динаміку їхніх інформаційних потреб.
Аналіз відповідей респондентів дозволив визначити й оцінити роботу з організації ЕКВНН до фонду НБУВ саме з точки зору віддалених користувачів, що обумовлює прискорене реагування з боку НБУВ щодо висловлених ними пропозицій.
Аналіз ступеню задоволеності інформаційних потреб користувачів під час використання ними ЕКВНН до фонду НБУВ дав можливість отримати чітке уявлення про стан і проблеми організації ЕБКВ, відстежити доцільність їх експонування й прогнозувати впровадження нових форм виставкового обслуговування на основі програмно-технологічного забезпечення з метою їхнього включення у науково-комунікаційний обіг електронного інформаційного простору.
Проведене дослідження довело, що організація ЕКВНН як різновиду електронних бібліотечно-інформаційних продуктів, з одного боку, та дієвого засобу бібліотечних наукових комунікацій з іншого – перспективний напрям у стратегії бібліотечного розвитку. Напрям, який сприятиме подальшому зростанню комунікаційних зв’язків у соціальних мережах; об’єднанню людей у спільноти за інтересами (зокрема – науковими й освітніми); відкриватиме нові можливості щодо вивчення взаємодії людей і організацій (зокрема – НБУВ та її користувачів) та задоволення потреб дистанційних цільових спільнот шляхом електронного введення в обіг необхідних суспільству масивів інформації.

UDC 021.4:004.946]:[001:316.77]
Olena Yakovenko,
ORСID 0000-0002-7688-6173,
Candidate of Historical Sciences,
Head of the Department of Theory and History of Library Science,
Institute of Library Science,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: yakovenko@nbuv.gov.ua
Lesia Turovska,
ORCID 0000-0002-0750-1794,
Research Associate,
Sector of universal ancillary fund and catalogs,
Department of Сomplex Library Service,
Institute of Library Science,
V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: turovska@nbuv.gov.ua

ELECTRONIC BOOK SHOWCASES OF NEW ARRIVELS
TO THE V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE
FUND AS A MEANS OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS
IN SOCIAL NETWORKS

Based on the data of online marketing research, highlighted advantages and perspectives of exhibition means of scientific communication in the environment of virtual communication communities.
Keywords: electronic means of science communications, electronic book exhibitions, social networks, virtual partnerships, remote user, remote library services.