Реферативний огляд: перспективність використання в науково-дослідницькій діяльності

ЗаявникЧала Надія Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіРеферативний огляд: перспективність використання в науково-дослідницькій діяльності
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.738.5:025.2]:004.9:001.891
Чала Надія Іванівна,
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7329-2698,
молодший науковий співробітник,
відділ наукового формування національних реферативних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: chala@nbuv.gov.ua

РЕФЕРАТИВНИЙ ОГЛЯД: ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Подано інформацію щодо потенціалу впровадження інтелектуальних технологій у роботу реферативних служб наукових бібліотек. Окреслено перспективи використання реферативного огляду в науково-дослідницькій діяльності.
Ключові слова: управління знаннями, інтелектуальні технології, реферативні ресурси, наукова інформація, реферативний огляд, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

На сьогоднішній день постійне надходження великого масиву наукової інформації створює широкі можливості для дослідників, проте одночасно породжує й масу проблем. Адже користувач має якимось чином зорієнтовуватися в інформаційних потоках. Саме тому суттєвої актуальності набуває питання ефективного управління інформацією. Наукові бібліотеки беруть участь в організації процесу управління знаннями в основному шляхом створення електронних середовищ, які зберігають, акумулюють, організовують і надають доступ до документованих знань, а також сприяють їх трансляції.
Покращений доступ до наукової інформації забезпечується впровадженням інтелектуальних технологій у роботу бібліотек, зокрема їх реферативних служб. На цьому наголошують вітчизняні (Н. Е. Кунанець, К. В. Лобузіна, О. Ю. Мар’їна) та зарубіжні (K. Calhoun, S. Kelsey) дослідники. Потенціал вебтехнологій в організації електронних реферативних ресурсів полягає у заощадженні часових, матеріальних і людських ресурсів завдяки уніфікації опрацювання документального потоку на різних рівнях. Реферативний ресурс бібліотек акцентує увагу на сутнісних характеристиках документа, виокремлює його ключові аспекти і, таким чином, стає ефективним джерелом потрібної інформації для дослідника.
Під час науково-дослідницької роботи науковці стикаються з необхідністю опрацювання величезного масиву інформації, відсіювання непотрібного, а також постійного моніторингу актуальних джерел за темою. Реферативні ресурси, звісно ж, набагато спрощують вирішення цього завдання. Але більш ефективним засобом оперативного пошуку інформації, на наш погляд, є реферативний огляд.
Реферативний огляд надає чітке уявлення про стан робіт і висвітлення основних результатів досліджень у певній галузі знань, систематизує та узагальнює відомості з першоджерел. Він акумулює масив даних певної тематики з різних джерел в одному місці, тим самим зорієнтовуючи користувачів в інформаційних потоках. Професійно складений реферативний огляд надає досліднику можливість витрачати ресурси не на пошук потрібної інформації з розрізнених баз даних, а на аналіз вже наявної. Це значно скорочує час опрацювання певного масиву даних. Крім того, для науково-дослідницької діяльності важливими є тематичні та хронологічні межі висвітлення теми, що знову ж таки чітко встановлені у реферативному огляді.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) пропонує вільний доступ до онлайнового бібліографічного науково-довідкового ресурсу «Наукові реферативні огляди» (http://nbuv.gov.ua/references/). Оприлюднені на сайті реферативні огляди створені фахівцями НБУВ і характеризуються експертним добором джерел, логічним структуруванням матеріалу, а також інтегрованістю реферативної інформації до комплексу електронних інформаційних ресурсів бібліотеки. Висока якість згаданих оглядів дозволяє науковцям використовувати їх у дослідницькій діяльності.
У час глобалізації та великих технологічних можливостей реферативний огляд все ще залишається актуальним засобом оперативного пошуку інформації. Висока інформативність, зручність та актуальність забезпечують перспективність використання реферативного огляду в науково-дослідницькій діяльності.

UDC 004.738.5:025.2]:004.9:001.891
Nadiia Chala,
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7329-2698,
Junior Researcher,
Abstract National Resources Department,
Institute of Information Technologies,
Vernadsky Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: chala@nbuv.gov.ua

ABSTRACT REVIEW: PERSPECTIVES OF USE IN RESEARCH ACTIVITY
The information on the potential of introduction of intellectual technologies in the work of abstract services of scientific libraries is given. Prospects for the use of abstract review in research activities are outlined.
Keywords: knowledge management, intellectual technologies, abstract resources, scientific information, abstract review, Vernadsky Nаtional Library of Ukraine.