ОРГАНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОНЛАЙНОВОМУ ОБСЛУГО‎ВУВАННІ

ЗаявникДобра Надія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіОРГАНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОНЛАЙНОВОМУ ОБСЛУГО‎ВУВАННІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021:[027.081:004.738.5]:001.89
Добра Надія Володимирівна,
ORCID 0000-0001-5684-5350,
молодший науковий співробітник,
відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: dobra@nbuv.gov.ua

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОНЛАЙНОВОМУ ОБСЛУГО‎ВУВАННІ

Розглянуто питання розвитку бібліотечного сервісу на допомогу науковим дослідженням.
Ключові слова: управління знаннями, технології управління знаннями, підтримка наукових досліджень.

Головними функціями бібліотек повсякчас були збирання, зберігання, поширення, використання інформації для надання послуг суспільству. На сьогодні ж бібліотеки стають водночас зосередженням людських знань та важливою ланкою в області управління знаннями.
В умовах сучасного світу управління означає ефективне вивчення, придбання, розвиток, використання, зберігання та обмін знаннями у науково-інформаційному середовищі. Управління знаннями в бібліотеках зосереджено на ефективному освоєнні інформаційних ресурсів, на створенні баз знань, на організації спільної роботи бібліотечних фахівців. Це забезпечує сферу широко поширення інформаційних технологій, як інструмента управління знаннями в бібліотеках. Успішними елементами технологій управління знаннями у бібліотечно-інформаційній діяльності є: інформаційний менеджмент, база знань та корпоративна культура.
Інформаційний менеджмент характеризується зростанням масштабів наукових досліджень у навколишньому світі, що призводить до впровадження сервісів інформаційної підтримки збору, обробки, зберігання та поширення інформації. Як засвідчує досвід роботи сервісу «Віртуальна довідка» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), участь в організації дистанційного доступу до знань забезпечує такий технологічний цикл обслуговування засобами САБ «ІРБІС-64»:
1) Пошук знань – технологічний напрям, який включає уточнення бібліографічної інформації про конкретне видання; пошук та відбір наукових журналів, підбір тематичних списків літератури за темами науково-дослідної діяльності; консультації щодо інформаційного пошуку тощо.
2) Відбір знань – відбір джерел інформації, їх опис, систематизація, аналітичне опрацювання (електронні та скановані каталоги бібліотеки, повнотекстові, реферативні та бібліографічні бази даних, електронні словники, довідники, енциклопедії, інформаційні ресурси Інтернету тощо).
3) Подання знань – технології, які базуються на оперативній доставці потрібних знань користувачам засобами електронної пошти, телефонного зв’язку або публікації виконаних довідок на сайті НБУВ автоматично (відповідно до технології роботи САБ «ІРБІС-64»).
Таким чином, ці технології відіграють важливу роль в управлінні знаннями, забезпечуючи підтримку наукової комунікації.
У напрямі підтримки наукових досліджень важливим також є ефективна організація спільної роботи бібліотечних фахівців, постійна робота над удосконаленням якості наданої інформації в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування, забезпечення правильного ведення даних у різноманітних ресурсах. Співробітник має забезпечити підтримку віддалених користувачів, надати достовірні відповіді під час бібліотечно-інформаційного обслуговування, прискорити потік знань.
Науковий та фаховий рівень співробітників НБУВ дозволяє в процесі освоєння великого обсягу інформаційних ресурсів створювати відкриті бази знань джерел наукової інформації, спрямовані на забезпечення інформаційних потреб наукових співробітників. Так, сьогодні на порталі НБУВ Інститутом інформаційних технологій впроважено такі проєкти: Інформаційний портал «Наука України: доступ до знань», реферативна база даних «Україніка наукова», Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини; Е-бібліотека «Україніка», електронні цифрові виставки, Тематичний інтернет-навігатор, Наукові реферативні огляди тощо. Створення таких баз забезпечує широкі можливості для досліджень академічної спільноти.
Технології систем управління знаннями забезпечують ряд переваг для онлайнової підтримки наукових досліджень, а саме підвищення ефективності за рахунок оперативності одержання доступу до інформації; відкритий обмін знаннями, формування культури взаємодії між користувачем та співробітником, знання та досвід бібліотекаря, спільна праця в колективі, створення середовища для прийняття оперативних рішень.

UDC 021:[027.081:004.738.5]:001.89
Nadiia Dobra,
ORCID 0000-0001-5684-5350,
Junior Researcher,
Department of technologies of electronic scientific and information service
Institute of Information Technologies,
Vernadsky Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: dobra@nbuv.gov.ua

ORGANIZATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT MECHANISMS IN ONLINE SERVICES

The issue of development of library service to help research is considered.
Keywords: knowledge management, knowledge management technologies, research support.