ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ НБУВ: ОСУЧАСНЕННЯ НАПРЯМІВ, ВИБІР ОБ’ЄКТІВ

ЗаявникЗатока Любов Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСемінар. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України.
Назва доповідіЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ НБУВ: ОСУЧАСНЕННЯ НАПРЯМІВ, ВИБІР ОБ’ЄКТІВ
Інформація про співдоповідачів
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477–25)НБУВ:025.7/.9]–043.83–043.86
Затока Любов Петрівна,
ORCID 0000-0002-7970-1875,
науковий співробітник,
відділ наукових технологій збереження фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: zatoka@nbuv.gov.ua

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ НБУВ: ОСУЧАСНЕННЯ НАПРЯМІВ, ВИБІР ОБ’ЄКТІВ

Розглянуто основні етапи становлення та розвитку системи збереження фондів НБУВ. Висвітлено її комплексність через послідовність окремих напрямків, розподіл дій для усіх фондів, конкретність завдань з метою забезпечення збереження найбільш цінних документів.
Ключові слова: система, консервація, фонди, матеріальний носій.

Становлення та розвиток діяльності для забезпечення збереження фондів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (НБУВ) налічує уже більше ніж століття, однак впровадження її як системи, тобто комплексу напрямків, що доповнюють один інший, розпочалося з 90-х років двадцятого століття – від дати створення Центру консервації і реставрації НБУВ. Підґрунтям для впровадження комплексної системи збереження фондів НБУВ стали аналіз, узагальнення та адаптація досягнень світової та вітчизняної науки у консервації бібліотечних фондів, проведення досліджень з метою оптимізації режимів зберігання документів, реалізація досліджень впливу біотичних та абіотичних факторів оточуючого середовища на фактичний фізичний стан матеріальної основи документів, застосування неруйнівних методів дослідження складових конкретного документа та усього фонду в цілому, здійснення вибіркових та комплексних обстежень стану окремих масивів документів з метою своєчасного виявлення біологічних, фізико-хімічних та механічних пошкоджень для встановлення першочерговості відбору окремих примірників на стабілізаційні операції. Невід’ємними складовими системи збереження фондів НБУВ були від початку впровадження і дотепер регулярний контроль за показниками температурно-вологісного, санітарно-гігієнічного та світлового режимів зберігання документів, здійснення санітарно-гігієнічного оброблення та дезінфекції уражених мікроміцетами окремих примірників та інші профілактичні заходи. Безперечним позитивом впровадженої системи збереження фондів стала науково-методична база такої її складової як біологічна безпека у Бібліотеці, що досягається виконанням заходів комплексного екологічного моніторингу приміщень і фондів.
Наступним кроком для удосконалення системи збереження фондів НБУВ, що можна розглядати як новий її етап, стало впровадження інноваційних технологій, що значно оптимізує усі напрями бібліотечної діяльності. У галузі консервації фондів – це застосування різних видів копіювання (сканування, оцифрування) та створення сучасних електронних баз даних з використанням системи «ІРБІС-64». Створення 5-ти електронних комплексних баз даних: «Збереження унікальних документів НБУВ»; «Мікроклімат фондосховищ НБУВ»; «Екологічний паспорт книгосховища», де відображається робота з виявлення, реєстрації, фіксування параметрів нормативних режимів з метою оптимізації умов зберігання, вимоги щодо забезпечення фізичного збереження, раціонального використання цінних і рідкісних документів; «Моніторинг фізичного стану книгосховищ мережі бібліотек НАН України», що має широкі можливості пошуку інформації за різними параметрами; «Технології, методи, матеріали та обладнання для уповільнення процесів старіння оригіналів найбільш цінних бібліотечних документів», яка призначена для ведення електронного інтерактивного довідника з різних аспектів збереження бібліотечних фондів, дозволяють розглядати сучасну систему збереження фондів НБУВ як послідовну та оптимальну модель, що характеризується ефективною цілісністю у забезпеченні довготермінового зберігання документів.
Новими складовими системи збереження фондів Бібліотеки, що суттєво доповнили та розширили уже існуючі позиції, стали впровадження елементів фазового зберігання для документів з ослабленою матеріальною основою та удосконалення умов зберігання документів на нетрадиційних носіях. Для удосконалення умов зберігання документів на новітніх носіях було проведено моніторинг новітніх носіїв інформації (компакт-диски типу СD, CD-R, DVD, UDO), в рамках якого конкретизовано види, кількість та умови їх зберігання. Оскільки для цих документів рекомендується інший режим зберігання (температура 10 – 20оС, відносна вологість повітря 20 – 65%), актуальним було здійснення мікологічного обстеження. Відомо також, що окрім зазначених умов, необхідно максимально знизити вміст пилу в приміщенні сховища, де зберігаються диски, виключити вплив прямих сонячних променів, різких коливань температури і відносної вологості повітря. Дотримання рекомендацій, окрім попередження механічного пошкодження компакт-дисків, унеможливлює контамінацію цих носіїв інформації мікроскопічними грибами.
Відповідно до стратегії ІФЛА на 2019 – 2024 рр., зокрема щодо розвитку у стратегічному плані федерації такої складової як культурне надбання, оновлена система збереження фондів НБУВ набуває відповідної конкретики стосовно саме найбільш цінних документів. Таким чином головними завданнями у системі збереження, стає гарантування довготривалого зберігання таких документів, у якості матеріальної основи яких використано широкий спектр матеріалів: ганчір’яний папір, пергамент, шкіру, воскові валики, тканину тощо. Ці завдання потребують розробки та своєчасного впровадження технологічно виважених превентивних заходів. Заходи для забезпечення збереження раритетних бібліотечних фондів будуть суттєво розвивати та конкретизувати діючу систему збереження фондів, з обов’язковим урахуванням складових усього комплексу робіт, що має забезпечити належне функціонування та збереження унікального фонду нашої Бібліотеки. Наступний етап розвитку системи збереження фондів безперечно буде пов’язаний з апробацією та впровадженням у бібліотечну практику більш досконалих інноваційних процесів: фотокаталітичних, сорбційно-конвекційних, аероіонізації, фільтрації та кондиціювання повітря, а також використання перспективних високоякісних матеріалів та ефективних фунгіцидів для консервації друкованих та рукописних документів.

UDC 027.54(477–25)VNLU:025.7/.9]–043.83–043.86
Liubov Zatoka,
ORCID 0000-0002-7970-1875,
Research Associate,
Department of Scientific Technologies for Preservation of Funds,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: zatoka@nbuv.gov.ua lubsat@ukr.net
EVOLUTION OF THE SYSTEM FOR PRESERVATION OF VNLU LIBRARY FUNDS: MODERNIZATION OF DIRECTIONS AND CHOICE OF OBJECTS
The paper reviews the main stages of emergence and development of the system for preservation of VNLU funds. The complexity of the system is considered through the sequence of discrete directions, distribution of actions for all funds, specificity of tasks aimed at ensuring the preservation of the most valuable documents.
Keywords: system, conservation, funds, material storage medium.