Біографічні наративи про дитячих письменників в Україні (1991–2021)

ЗаявникМарченко Наталія Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 4. Біографіка та біобібліографія – знаннєвий ресурс інтелектуального і духовного розвитку українського суспільства.
Назва доповідіБіографічні наративи про дитячих письменників в Україні (1991–2021)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 929:087.5:821.161.2
Марченко Наталія Петрівна,
ORCID 0000-0001-9814-0826,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
відділ теорії та методики біобібліографії,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: np_marchenko@ukr.net

БІОГРАФІЧНІ НАРАТИВИ ПРО ДИТЯЧИХ ПИСЬМЕННИКІВ В УКРАЇНІ (1991–2021)

Розглянуто типові біографічні наративи про дитячих письменників в Україні (1991–2021). Встановлено основні зміни в біографічних практиках щодо цієї групи персоналій.
Ключові слова: біографістика, книги для дітей і юнацтва, біографія дитячого письменника.

Історія біографічних наративів про дитячих письменників прямо пов’язана з історією формування поняття «дитячий письменник», котре з’явилося наприкінці XIX ст., але ще довго (в Україні фактично до 2000-х рр.) типологічно чітко не вирізнялося як окремий унікальний тип учасників літературного процесу.
В Україні спільнота дитячих письменників вперше різко кількісно зросла на початку XX ст., що призвело до формування у їхньому середовищі авторського та гуртового самоусвідомлення. Як насідок виникає потреба в біографічних наративах, які б відображали творчий і життєвий шлях літераторів, які пишуть для дітей і юнацтва. Тоді само з’являється суспільний запит на літературу для дітей і юнацтва, що робить діяльність у цій сфері значимою, а, отже, «вартою біографії».
Упродовж XX ст. ставлення до дитячих письменників та оцінка значимості їхньої творчості та життя спільнотою неодноразово змінювалося, що відображалося на формах і кількості біографічних наративів про них. Дитячі письменники потребували біографій, котрі б легітимізували їхню професійну спільноту і кожного з них окремо в колі дорослих літераторів. Та попри те, їхні життя й творчість відображені в усіх відомих на той час жанрових різновидах біографічного письма (автобіографія, мемуаристика та епістолярій, прижиттєвий біографічний нарис та біографічна довідка, офіційний некролог, наукова розвідка тощо).
Водночас слід брати до уваги, що біографічні наративи про дитячих письменників від початку представлені у двох великих групах: а) наративи для професійних груп (дорослих і дитячих письменників та експертів (критиків, редакторів, педагогів, організаторів дитячого читання); б) наративи для дітей і юнацтва.
Зі здобуттям Україною незалежності вперше постав кількісно значний, згуртований, свідомий себе та суспільно впливовий письменницький цех власне дитячих письменників, що призвело до урізноманітнення біографічних репрезентацій цього нового типу літератора. Поступово зникає домінуюча в XX ст. радянська модель дитячого письменника як «дорослої дитини», котра повністю занурена в середовище своїх читачів, залюблена в них і покликана творити ідеал (саме тому мірилом «якості» дитячого письменника виступала «любов дітей», а не мистецька унікальність та якість текстів, що принижувало цих митців у колі інших літераторів). Значною мірою цьому сприяє формування середовища фахівців-дослідників і популяризаторів дитячого читання в Україні (поява Центру дослідження літератури для дітей і юнацтва; заснування проектів, які об’єднали навколо себе зацікавлену громадськість, як ось «Барабука», «Читомо» та ін.; налагодження роботи Національної секції IBBY), а також значне зростання досліджень у галузі книговидання для дітей і дитячого читання (зокрема поява низки модернових посібників і монографій).
Поступово дитячі письменники виходять із зачарованого кола дидактичної «ідеальності» власного буття, а відтак з’являються не лише вітчизняні та діаспорні, але й «модні» та «скандальні» автори, яскраві представники жанрів (скажімо, фентезі, мальопису тощо), які мають власні фан-клуби тощо.
Поряд із традиційними біографічними жанрами саме в середовищі дитячих письменників вперше постають нові, породжені цифровою епохою варіанти біографічних наративів: письменницькі блоги (як от, блог О. Купріян «Читацькі нотатки Христі Нечитайко») – http://nechytaiko.blogspot.com), сторінки в соціальних мережах (як от, сторінка у Facebook Дари Корній – https://www.facebook.com/mvolynlviv), сайти (як от, сайт Сашка Дерманського – http://dermansky.com.ua), YouTube-канали (як от, «Казки Лірника Сашка» – https://www.youtube.com/results?search_query=казки+лірника+сашка) та ін.
Водночас з’являються електронні ресурси, частково (як ось «КЛЮЧ» Національної бібліотеки України для дітей) чи повністю (як ось проект «Живі письменники» Українського інституту книги спільно з Міносвіти та Барабукою) присвячені популяризації життя та творчості дитячих письменників.
Значну роботу з осмислення та дослідження біографій дитячих письменників провадять бібліотеки для дітей і юнацтва. Зокрема ними створено потужні біографічні ресурси та біобібліографічні серії (як ось «Золота колекція дитячої літератури» та серія біобібліографічних покажчиків «Дитячі письменники України» Національної бібліотеки України для дітей), записуються голоси та відеоматеріали про дитячих письменників, укладаються збірники творів дитячих письменників окремих областей України з відповідними біобібліографічними довідками тощо.
Також біографічні матеріали про авторів (зокрема інтерв’ю, відеозаписи розмов, різного роду зустрічей тощо) накопичують на своїх сайтах видавництва.
Серед традиційних «книжних» біографічних нартивів також відбувається зміна стилістики та моделей: набули поширення есеїстичні видання мотивуючого характеру, видання-діалоги, урізноманітнилися різновиди спогадових видань тощо.
Підсумовуючи, маємо визнати, що за останні 30 років біографічні наративи про дитячих письменників змінилися найвідчутніше, порівняно з іншими літературними біографіями. Разом із тим як книжка для дітей впевнено ставала одним із найвпливовіших гравців ринку, а дослідження дитячої літератури та дитячого читання – вагомою перспективною складовою гуманітаристики, постать дитячого письменника набула популярності та значимості в суспільстві. Відтак життя й творчість дитячих письменників поступово стали невід’ємною складовою біографічного дискурсу України.

UDC 929:087.5:821.161.2
Nataliia Marchenko
ORCID 0000-0001-9814-0826,
Candidate of Historical Sciences,
Senior Research Associate,
Department of Theory and Methods of Biobibliography,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: np_marchenko@ukr.net

BIOGRAPHICAL NARRATIVES ABOUT CHILDREN'S WRITERS IN UKRAINE (1991–2021)
Typical biographical narratives about children's writers in Ukraine (1991–2021) are considered. The main changes in biographical practices concerning this group of personalities are established.
Key words: biography, books for children and youth, children's reading, biography of a children's writer.