Пошуковий профіль науковця та авторитетний файл на особу в системі електронних ресурсів наукової бібліотеки

ЗаявникІсаєва Ольга Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіПошуковий профіль науковця та авторитетний файл на особу в системі електронних ресурсів наукової бібліотеки
Інформація про співдоповідачівДорош М. В.
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021:025.3:004.63

Ісаєва Ольга Володимирівна
Isayeva Olga Volodymyrivna
наук. співроб.
research staff member

Дорош Марина Вікторівна
Dorosh Marina Viktorivna
пров. бібліотекар
leading librarian


Пошуковий профіль науковця та авторитетний файл на особу в системі електронних ресурсів наукової бібліотеки

Розглянуто принципи створення пошукового профілю науковця (ППН) як інформаційної складової порталу «Наука України» та його технологічної взаємодії з авторитетним файлом (АФ) на особу.
The principles of creating a search profile of a scientist (SPS) as an information component of the portal "Science of Ukraine" and its technological interaction with an authority file (AF) on a person are considered.

Сьогодні розвиток науки відбувається дуже швидким темпом, постійне оновлення знань, досліджень, ідей та концепцій дозволяє робити характерні висновки та прогнози щодо розвитку людської цивілізації.
Цілеспрямована діяльність різних поколінь науковців забезпечила створення численних визнаних у світі наукових шкіл педагогів, фізиків, математиків, біологів, філологів, філософів тощо. Усіх їх єднає розуміння необхідності спрямувати свої зусилля на поглиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, покликаних забезпечити послідовний розвиток соціально-економічної та гуманітарної сфер життя українського суспільства.
Згідно з концепцією наукової діяльності НБУВ належний рівень координації наукової діяльності в різних галузях наук для прискорення пошуку необхідної тематичної інформації, виявлення схожих за темами наукових розробок іншими вченими та для підвищення ефективності наукових досліджень на базі інформаційних ресурсів НБУВ забезпечує портал “Наука України” як актуальна інформаційна складова контенту офіційного сайту.
Розробку наукового порталу не варто недооцінювати: це своєрідний Ковчег, який допоможе зберегти традиційну функцію бібліотеки з новим гіпертекстовим науковим наповненням у веб-середовищі.
Нові функції авторитетної роботи стосовно особи втілюються в пошуковому профілі науковця (ППН), який можна визначити як сукупність інформації, яка дає змогу представити його в семантичному вебі. Різниця ППН від наукового профілю полягає в тому, що науковий профіль дає змогу науковцю самому вносити свої бібліографічні дані, а основна функція ППН дає можливість пошуку необхідних документів та даних, у першу чергу, в каталогах бібліотек.
Основний інформаційний масив ППН автоматично сформований на базі інформації із бібліографічних описів авторефератів дисертацій (кандидатів і докторів наук), захищених в Україні після 1996 р., список автоматично поповнюється в міру надходження авторефератів до фонду НБУВ, містить інформацію про спеціальність, місце захисту, рік захисту, організацію, де проходив захист, мову тексту. Спеціально розроблена «Анкета науковця» надає можливість створити своєрідний корпоративний фактографічно-бібліографічний інформаційний ресурс, в якому представлено інформацію про:
• осіб, що мають наукові ступені доктора / кандидата наук і вчені звання;
• науковців і викладачів вузів - авторів наукових публікацій;
• вищі навчальних заклади, інститути, в яких працюють вчені;
• наукові школи / династії / сім'ї тощо.
Про кожного вченого можна отримати відомості біографічного характеру, про наукові інтереси, галузі наукової діяльності, творчі захоплення, місце/місця роботи, індивідуальну сторінку, сайт. Наведені в анкеті форми імені іншими мовами, псевдоніми, криптоніми, духовні та інші імена, під якими вчений відомий або публікувався, стануть основою самого авторитетного запису (АЗ), де наявні варіантні додаткові точки доступу будуть виконувати «авторитетну роботу».(1)
Основними пошуковими інструментами порталу «Наука України» є авторитетні файли наукових установ та науковців. Ці інструменти призначені, у першу чергу, для ідентифікації авторів наукових публікацій (індивідуальних і колективних) і включають такі традиційні елементи авторитетних файлів (АФ) як взаємопов’язана система різночитань імен осіб і назв установ.(2) Вони слугують для взаємозв’язку авторитетного і бібліографічного файлів, як електронного каталогу (ЕК) НБУВ, так і ЕК бібліотек, які зареєструвалися на порталі, і які акумулюють наукові інформаційні ресурси своїх установ.
Пошукові та інформаційні можливості створеної системи надають змогу:
• автоматично проводити пошук публікацій персоналії за всіма різночитаннями імені (українською та іноземними мовами);
• переглядати список публікацій науковця: автореферати, дисертації, книги, наукові статті;
• завантажувати наявні повні тексти наукових публікацій;
• здійснювати пошук публікацій одночасно у таких електронних інформаційних ресурсах НБУВ: "Електронний каталог: книжкові та періодичні видання", "Реферативна база даних "Україніка наукова", "Електронна бібліотека авторефератів дисертацій", електронна бібліотека "Наукова періодика України" (пошуковий алгоритм використовує предметну галузь науковця для налаштувань результатів пошуку);
• знайти колег, що займаються відповідним напрямом наукових досліджень;
• добирати списки науковців за місцем роботи, місцем захисту дисертації, установою, відомством, містом;
• отримувати інформацію щодо наявних інформаційних джерел довідкового та біографічного характеру;
• визначати коло науковців, пов'язаних науковими та родинними зв'язками;
• переглядати інформацію бібліометричних профілів вчених;
• користуватись автоматично створеним списком співавторів;
• за умов наведення інформаційного профілю науковця у науково-інформаційній системі "Gооgle Академія" є можливість продовжити пошук публікацій автора, які відсутні у фондах НБУВ;
• за наявності пошукового профілю науковця у системі він буде автоматично з'являтись під час пошуку наукових публікацій для отримання додаткової інформації про авторів публікації.(3)
До реєстру науковців може також вноситись ретроспективна інформація та інформація про науковців, які не мають наукового ступеня, але мають наукові публікації.
Авторський пошуковий профіль науковця, який створюється на порталі, забезпечує органічне поєднання і взаємодію науково-дослідної, науково-аналітичної, бібліотечно-інформаційної діяльності вченого в руслі та соціокультурній складовій діяльності НБУВ, а також інтеграцію зусиль вчених і спеціалістів на її головних напрямах.
Інноваційні орієнтири інформаційної революції та формування суспільства знань, послідовне вирішення завдань перетворення Бібліотеки на сучасний центр інтеграції, високоінтелектуального опрацювання та цільового поширення наукової, культурної, ділової та іншої суспільно важливої інформації на усіх видах носіїв неможливі без поглибленої уваги до кожного науковця окремо і наукової спільноти разом.
Модель інформаційно-пошукової структури ППН (задіяні поля / підполя) містить таку інформацію: ім’я науковця (основне ім’я), місце(я) роботи, науковий ступінь (рік захисту, код спеціальності, місто(установи), установа, ступінь), додаткова спеціальність (спеціальність ДАК), галузь діяльності, наукове звання, ім’я іншою мовою, персональні веб-ресурси, пов’язані особи, авторський профіль в Google Академія.
Google Академія (Google Scholar) - це вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозитаріях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених та дає змогу пошуку публікацій, відсутніх у фондах НБУВ.
Використання репозитаріїв, що створюються в наукових установах, дає можливість для кожного науковця підвищувати індекс цитування праць, забезпечувати тривале зберігання та накопичування обсягу публікацій та збереження авторських прав.(5)
Особливу увагу в ППН потрібно приділити інформації про пов’язані особи. Вона дає змогу визначити вид наукового зв’язку (вчитель, учень, співавтор), щабель спорідненості особи-науковця (син, дочка, мати, тощо), внести коментар (за необхідністю) та заповнити ідентифікатор (наукове звання). В комплексі ці дані дозволяють найбільш повно розкрити діяльність і основні віхи життя цілих наукових династій, наукових шкіл.
Узагальнення і систематизація вкладу кожної української наукової династії або школи в науковий розвиток України дозволяє об'єктивно оцінити масштаб української наукової думки, міру її спадкоємності і впливу на світову науку. Тим самим ще раз підтверджується високий авторитет України як потужної світової наукової школи і доводиться необхідність збереження, зміцнення, розвитку і оновлення новими творчими імпульсами плідних вікових українських наукових традицій.
Традиційні поля авторитетного запису використовуються як основа пошукового інструменту в інформаційних масивах бібліотеки. Це зумовило необхідність підтримувати наповнення традиційного авторитетного файлу (АФ) на особу даними про науковців, де окремі поля / підполя дублюються порівнено з ППС, але мають різний контекст і різне призначення.
Створення і підтримка АФ на особу є об’єктом авторитетного контролю (АК), який функціонує як засіб управління інформаційними масивами електронного каталогу і визначається через комплекс процесів із підтримки однаковості, постійності, логічності, сумісності та взаємодії різних форм представлення точок доступу до каталогізаційних записів і створення зв’язків між ними в середовищі різних носіїв інформації. АК функціонує на основі технологічно підлагодженої авторитетної роботи (АР).
Таким чином, АФ слугує виконанню таких технологічних завдань, пов’язаних з бібліотечно-бібліографічною роботою з наповнення та використання електронного каталогу:
• фіксування авторитетних рішень;
• забезпечення довідкового апарату;
• контроль формулювання точок доступу;
• допомога під час пошуку в бібліографічних базах даних;
• реалізація зв’язку бібліографічного та авторитетного файлів.
Таким чином, очевидно, що систематична робота з формування АФ і авторитетного контролю є невід'ємною частиною роботи зі створення і ведення електронного каталогу.(1)
Формування системи авторитетних файлів є одним з важливіших факторів функціонування та розвитку АБІС НБУВ.
Ґрунтуючись на встановлених основних цілях авторитетного контролю, а саме: сприянні процесу каталогізації; підтримці бібліографічного файлу електронного каталогу; забезпеченні повноти й достовірності пошуку в електронному каталозі, було визначено основні функціональні характеристики АФ з погляду його призначення: ідентифікаційну, пошукову, інтегрувальну, контролюючу, довідкову.
У НБУВ функціонує «Група формування національних баз даних авторитетних записів і довідково-авторитетного каталогізаційного сервісу» («Група…»), яка здійснює, окрім участі у створенні ППН, авторитетну роботу з наповнення АФ «Імена осіб», «Найменування організацій».
Унікальний код особи дає можливість реалізувати зв’язок між ППН з відповідним АЗ на конкретну особу-науковця.
АЗ на особу включає визначення типу запису (науковці, україніка, особлива категорія, родове ім’я), заповнення поля родове ім’я (при наявності, що пов’язує між собою всіх членів наукової родини), внесення основного імені (повна форма П.І.Б., ідентифікатор імені, роки життя, графіка, мова заголовку та ознаки введення імені). Подальше заповнення АЗ науковця потребує занесення імені науковця іншими мовами з заповненням його за формою основного імені. Це вимагає створення нових АЗ. При звірювані АЗ з електронним каталогом на наявність праць науковця можливе знаходження його видань під іншими формами імені (тільки прізвище та ім’я, прізвище та абревіатура імені та по-батькові). В такому випадку для можливості пошуку всі знайдені форми імені особи-науковця необхідно занести в визначене для цього поле. В випадках збігу прізвищ, імен, по-батькові, інформаційна примітка займає важливе місце стосовно ідентифікації особи, інформації про галузь науки, рід діяльності науковця.
Окрім традиційних «авторитетних полів» АЗ на імена осіб супроводжуються міжнародними ідентифікаторами: ISNI, VIAF, WorldCat, які прив’язують АФ НБУВ до міжнародного веб-середовища і передбачають можливість подальшого доповнення цих пошукових систем даними національних АФ стосовно імен видатних українських діячів науки, культури та освіти, що ще більш повно презентує Україну в міжнародному середовищі. Використання міжнародних ідентифікаторів в структурі АЗ НБУВ наближає авторитетну роботу до методики нормативного контролю.
Нормативний контроль являє собою організацію бібліотечних каталогів та бібліографічної інформації шляхом створення унікальних заголовків, які послідовно використовуються у каталогах та працюють разом з іншими організаційними даними. Нормативний контроль супроводжується міжнародними ідентифікаторами, що дає можливість пошуку в каталогах різних світових бібліотек.
Наприклад, як складова нормативного контролю виступає WorldCat — найбільша у світі бібліографічна база даних, яка утворюється спільними зусиллями більш ніж 72 000 бібліотек з 171 країни світу. WorldCat розширюється кожен день, база даних містить сотні мільйонів записів про всі види творів на 470 мовах світу. База призначена для забезпечення доступу до ресурсів в Інтернеті, де більшість користувачів починають свій пошук інформації.
Статус НБУВ як національної та наукової диктує напрями діяльності. На разі Бібліотека концентрує свої технологічні та інтелектуальні зусилля на відображенні в електронному середовищі комплексної інформації про науку та науковців України, персоналії, які за методикою української бібліографії стосуються україніки. Ці напрями можуть бути об‘єктом створення в майбутньому національних АФ.(4)

Висновки
Утвердження значної ролі НБУВ у функціонуванні вітчизняного науково-інформаційного простору реалізується шляхом розбудови його головних інтегруючих елементів, а саме: загальнонаціонального інформаційного порталу «Наука України», що дозволить здійснювати аналіз стану й проблем розвитку вітчизняної науки, підтримувати представлення праць українських вчених у глобальному інформаційному просторі; реалізовувати корпоративні інформаційні проекти наукових бібліотек з представленням наукового доробку вчених у ресурсах НБУВ.

Використані джерела

1. Ісаєва О. В. Місце авторитетної роботи в пріоритетних напрямках діяльності наукової бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня, 2016 р.).- Київ, 2016.- С.365-370.
2. Лобузина Е. В. Информационный портал «Наука Украины: доступ к знаниям» / Е. В. Лобузина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2017. – Вып. 14. – С. 35-46. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2017_14_6.].
3. Лобузіна К. В. Авторський профіль на порталі Національної Бібліотеки як інструмент презентації здобутків вченого та наукової установи // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня, 2016 р.).- Київ, 2016.
4. Ісаєва О. В. Зв’язки в авторитетних даних як засіб удосконалення доступу до наукових ресурсів у веб-середовищі /Ісаєва О. В., Власова Т. Ю., Дорош М. В. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ,3-5 жовтня, 2017 р.).- Київ, 2017.- С.352-356.
5. Мартинюк О. М. Інституційний репозитарій як засіб самопрезентації наукової установи / Мартинюк О. М. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ,3-5 жовтня, 2017 р.).- Київ, 2017.- С.342-345.