УКРАЇНОМОВНІ ДОКУМЕНТИ В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2018–2020)

ЗаявникПосмєтна Ольга Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіУКРАЇНОМОВНІ ДОКУМЕНТИ В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2018–2020)
Інформація про співдоповідачівКлочок Тетяна Іванівна
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:[025.17:811.161.2]
Посмєтна Ольга Іванівна,
ORCID 0000-0003-2984-3653,
молодший науковий співробітник,
відділ комплектування бібліотечних фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: posmetnao@ukr.net

Клочок Тетяна Іванівна,
ORCID 0000-0003-1976-2024,
головний бібліотекар,
відділ комплектування бібліотечних фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: klochokt@nbuv.gov.ua

УКРАЇНОМОВНІ ДОКУМЕНТИ В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2018–2020)
Розглянуто основні підходи до формування бібліотечних ресурсів, залежність структури бібліотечного фонду від джерел його формування. Проведено дослідження облікових документів з надхоження друкованих інформаційних ресурсів до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за 2018–2020 рр. та виявлено тенденцію динаміки збільшення частки документів українською мовою.
К л ю ч о в і с л о в а: бібліотечні ресурси, друковані видання, україномовні документи, мовна політика.

Збереження і поповнення суверенних інформаційних ресурсів і в тому числі національних бібліотечних ресурсів державною мовою визначається вимогами Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» № 2704-VIII, прийнятого 25.04.2019 р. Важливими суб’єктами, що мають реалізовувати мовну політику в державі, визначену цим Законом, є виробники інформаційного продукту – українські видавництва і бібліотеки, що забезпечують зберігання та надання інформаційних ресурсів у користування.
Пріоритетними напрямками мовної політики щодо всебічного впровадження державної мови в інформацйному просторі є посилення ролі україномовної книги на книжковому ринку та відповідно у бібліотечних фондах. Методи реалізації державної політики щодо розповсюдження української мови в інформаційно-комунікаційному просторі були визначені в розробленому проекті Закону України «Про національний культурний продукт».
На жаль, державна культурна політика в Україні на тлі світових і глобалізаційних процесів не є системною і дієвою. Про це свідчать кризові процеси у державній підтримці книговидавництва і книгорозповсюдження.
В Аналітичному огляді «Стан української мови. Щорічнй моніторінг», який був проведений станом на 26.10.2020 р. та оприлюднений рухом «Простір свободи», було окреслено становище української мови у різних сферах суспільного життя і тенденції, пов’язані з вживанням української мови за матеріалами державної статистики книговидання і преси. За даними Книжкової палати України щодо випуску книжкової продукції у 2020 р. кількість виданих за поточний період книжкових видань у порівнянні з 2018 р. скоротилось на 16,1%, а тираж на 10,8%, але при цьому збільшилась частка україномовних видань (у 2020 р. – 78%, у 2019 р. – 74,3%, у 2018 р. – 74,6%).
У даних випуску періодичних та продовжуваних видань (крім газет) за 2018–2020 рр. засвідчено дані про зменшення у 2020 р. кількості як за назвами на 14,3%, так і за тиражем на 31,6 %, але за цей період відбулося збільшення частки видань україньською мовою за назвами на 5,2 % і за тиражем на 2,9 %.
Важливими суб’єктами, що мають реалізовувати мовну політику в державі є виробники інформаційного продукту, а саме видавництва, та бібліотечні установи в тому числі і Національна ббібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ), що використовують ці продукти для забезпечення попиту потреб користувачів в інформаційних матеріалах.
Кризова ситуація за останні роки склалась не тільки у видавничій сфері, а і у забеспеченні бібліотечних установ різного підпорядкування стосовно їх фінансування на придбання бібліотечних ресурсів. Так, більше десяти років НБУВ найбільша бібліотека в Україні не отримувала бюджетного фінансування на придбання друкованних видань. Поповнення бібліотечних фондів відбувалося за рахунок різних джерел виключно на безоплатній основі.
З об’єктивних причин НБУВ не має можливості впливати на структурний склад біблітечного фонду, в тому числі і за мовною ознакою, тому як поповнення бібліотечного фонду повністю формується в залежності від безоплатних надходжень.
З метою визначення тенденцій зміни частки видань українською мовою нових надходжень до бібліотечних фондів НБУВ було вивчено та досліджено структурний склад бібліотечних ресурсів за видами та мовною ознакою, які надійшли з різних джерел за 2018–2020 рр.
Так, поповнення бібліотечних ресурсів НБУВ книжковими виданнями з різних джерел у 2020 р. становило 20583 примірники (частка українською мовою – 81,8 %), у 2018 р. – 44564 примірники (частка українською мовою – 83,8 %). Щодо поповнення фондів НБУВ періодичними та продовжуваними виданнями (крім газет) за цей період: у 2020 р. становило 15923 примірники (частка українською мовою – 75,1 %), у 2018 р. – 23372 примірники (частка українською мовою – 62,1 %.).
Таким чином, спостерігається збільшення частки надходження україномовних періодичних і продовжуваних видань в 2020 р. у порівнянні з 2018 р. та незначне зменшення надходження книжкових видань (на 2 % ) за цей період. Така ситуація склалась за рахунок надходження книжкових видань з інших джерел (дари, колекції тощо), де доля україномовних видань в 2020 р. складала лише 77,9 %. Натомість, частка україномовних видань, які надійшли у 2020 р., як обов’язковий примірник становила 83,1%, за джерелом «Вітчизняний книгообмін» – 97%, а «Видання НБУВ» – ¬ 100%.
Залишається сподіватися, що ця ситуація може покращатись з набуттям чинності норм Закону про державну мову з 2022 р. за рахунок виконання його вимог видавництвами, які є основним джерелом поповнення бібліотечних фондів НБУВ.
УДК 027.54(477-25)НБУВ:[025.17:811.161.2]
Posmietna Olha,
ORCID 0000-0003-2984-3653,
Junior researcher,
Department of formation library collection,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
E-mail: posmetnao@ukr.net

Klochok Tetiana,
ORCID 0000-0003-19764-3653,
Main librarian,
Department of formation library collection,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
E-mail: klochokt@nbuv.gov.ua

UKRINIAN-LANGUAGE DOCUMENTS IN THE LIBRARY COLLECTION OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE (2018–2020)
The article considers the main approaches to the formation of library resources, the dependence of the library collection structure on the acquisition sources of its formation, and the tendency to expand the use of Ukrainian language in the information space, provided by the Law of Ukraine. A study of accounting documents on the receipt of printed information resources in the Vernadsky National Library of Ukraine in 2018 –2020 years was conducted, and trends in the dynamics of increasing the share of documents in the Ukrainian language were revealed.
K ey w o r d s: library resources, printed publications, Ukrainian-language documents, language policy.