«МАРКЕТИНГ НЕКОМЕРЦІЙНИХ СУБ’ЄКТІВ» ЯК СКЛАДНИК ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

ЗаявникКасьян Владислав Володимирович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповіді«МАРКЕТИНГ НЕКОМЕРЦІЙНИХ СУБ’ЄКТІВ» ЯК СКЛАДНИК ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 02+930.25]:[378.016:[339.138:061-027.564]
Касьян Владислав Володимирович,
ORCID 0000-0003-0539-4531,
кандидат філософських наук,
старший викладач, кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності,
факультет кібербезпеки та інформаційної політики,
Київський національний університет культури і мистецтв,
Київ, Україна
e-mail: kasjanvv@gmail.com

«МАРКЕТИНГ НЕКОМЕРЦІЙНИХ СУБ’ЄКТІВ»
ЯК СКЛАДНИК ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029
«ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Розглянуто навчальну дисципліну «Маркетинг некомерційних суб’єктів» як складник освітньої підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у Київському національному університеті культури і мистецтв.
Ключові слова: «Маркетинг некомерційних суб’єктів», спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Київський національний університет культури і мистецтв.

Більш як півстолітня історія успішного функціонування Київського національного університету культури і мистецтв (далі КНУКІМ) відбулася завдяки випереджальному характеру збагачення спектра нових спеціальностей, значному науковому потенціалу викладачів, постійному створенню нових освітніх програм, модернізації форм і методів освітнього процесу, що в сукупності результується у високоякісному рівні підготовки майбутніх фахівців. Базовою спеціальністю для КНУКІМ є 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», майбутніх фахівців якої готують на факультеті інформаційної політики та кібербезпеки. Загалом історичні віхи становлення, затребувані напрями функціонування вказаної спеціальності ґрунтовно досліджені такими знаними науковцями галузевої вищої освіти, як В. С. Бабич, Н. А. Бачинська, О. П. Довгопола, В. В. Загуменна, Н. І. Кобижча, Т. В. Новальська, І. В. Тимошенко, І. П. Штефан та іншими. Питання запровадження концептуальної моделі підготовки фахівців нової генерації, визначення місця майбутніх фахівців у цифровому медіасвіті актуалізуюються в контексті сучасних стратегій розвитку в Україні вищої освіти, цифровізації, глобалізації тощо, що своєю чергою спонукає до упорядкування теоретичних, методологічних та практичних досягнень у контексті забезпечення навчально-методичного складника освітніх програм спеціальності 029.
Предметне компетентнісне поле майбутнього інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» охоплює такі навчальні дисципліни (далі НД) та курси: «Інформаційні технології , системи та мережі», «Маркетинг некомерційних суб’єктів», «Інформаційно-аналітична діяльність» (як базова), «Управління цифровими ресурсами», «PR-технології та реклама в інформаційній діяльності», «Web-маркетинг: SMМ, SEO» тощо.
Навчальна дисципліна «Маркетинг некомерційних суб’єктів» має на меті слугувати основою розробки освітньо-професійної програми підготовки інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», базою для цього є міжпредметні зв’язки з прикладними дисциплінами соціально-комунікативного спрямування, що передбачає освоєння цифрових засобів маркетингової діяльності.
Як вид діяльності некомерційний маркетинг «пов’язаний із просуванням не товарів, а ідей, програм, поглядів, – складник соціально-комунікаційної діяльності, він включений у предметне поле прикладних соціально-комунікаційних технологій, зокрема у частині створення іміджу, брендингу та PR. Завдання некомерційного маркетингу постають у бібліотечній та архівній справі, освітній діяльності, функціонуванні органів державної влади, політичних організацій, окремих осіб» (https://doi.org/10.15407/bv2021.02.080).
Значний внесок у розробку теоретико-прикладних засад розвитку некомерційного маркетингу зробили С. Барабаш (у кандидатській дисертації представлено характеристику основним напрямам PR-діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів), Т. Борисова (у докторській дисертації обґрунтовано теорію, методологію і практика дослідження маркетингу некомерційних суб’єктів), О. Жегус (у докторській дисертації репрезентовано систему маркетингу закладів вищої освіти), Т. Оболенська (у докторській дисертації розроблено маркетинг у сфері освітніх послуг), С. Ростовцев (у кандидатській дисертації запропоновано концептуальну модель реалізації системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України), Є. Смірнова (у кандидатській дисертації досліджено правління маркетингом некомерційних суб’єктів) та інші.
Вагомим підґрунтям інституалізації навчальної дисципліни «Маркетинг некомерційних суб’єктів» стали монографії таких авторитетних дослідників, як Л. Волокитіна («Модернізація вищої освіти: маркетинговий аспект», Донецьк: ДонНУЕТ, 2009, 178 с.), Н. Лікарчук («Політичний маркетинг: теорія і практика», Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012, 356 с.), О. Прокопенко «Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності», Суми: Вид-во СумДУ,2010, 395 с.), В. Салогубова («Підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу на засадах маркетингу», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011, 238 с.), В. Соловйов («Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций)», Київ: Фенікс, 2004. 560 с.), С. Шубін «Політичний маркетинг у державному управлінні України: теоретико-методологічні засади та механізми впровадження», Миколаїв: Іліон, 2011, 411 с.). та інші.
Спектр спеціальних компетенції включає здатність: управління маркетинговою діяльністю суб’єкта неприбуткової сфери від критичного аналізу положень предметної області сучасного маркетингу до розуміння законів та закономірностей функціонування ринку, у т. ч. поведінки його суб’єктів; коректно застосовувати накопичений маркетинговий методологічний інструментарій у царині розробки концепції бренду і управління торговою маркою; враховувати особливості внутрішнього і зовнішнього середовища, що включає систему заходів щодо формування і підтримання позитивного іміджу підприємства тощо.
Отже, Київський національний університет культури і мистецтв сьогодні – невід’ємний складник дієвої системи вітчизняної вищої освіти, у якому успішно готують майбутніх фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». У сучасних умовах повсюдного застосування інформаційно-комунікаційних технологій до змісту освітньо-професійних програм спеціалізацій успішно імплементована навчальна дисципліна «Маркетинг некомерційних суб’єктів», опанування змістом якої формує компетенції та спрямована на результати навчання, котрі відповідають контенту спеціальності 029.

UDC 02+930.25]:[378.016:[339.138:061-027.564]
Vladislav Kasian,
ORCID 0000-0003-0539-4531,
Ph. D. in Philosophical Sciences, Senior Lecturer,
Department of Document Science, Information and Analytical Activities,
Faculty of Cybersecurity and Information Policy,
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
e-mail: kasjanvv@gmail.com
«MARKETING OF NON-COMMERCIAL ENTITIES»
AS A COMPONENT OF THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL COMPLEX
TRAINING BY SPECIALTY 029
«INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL AFFAIRS»
The discipline «Marketing of non-profit entities» is considered as a component of the scientific and methodological complex of training future specialists in the specialty 029 «Information, Library and Archival Affairs» at the Kyiv National University of Culture and Arts.
Keywords: «Marketing of non-profit entities», specialty 029 «Information, Library and Archival Affairs», Kyiv National University of Culture and Arts.