РЕПОЗИТАРІЙ НБУВ: НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СУЧАСНОСТІ

ЗаявникМартинюк Олександр Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіРЕПОЗИТАРІЙ НБУВ: НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СУЧАСНОСТІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

ПУДК 027.54(477-25)НБУВ:[004.738.5:025.2]:001.102
Мартинюк Олександр Миколайович,
ORCID 0000-0001-8246-640X
молодший науковий співробітник,
відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
e-mail: martinyuk@nbuv.gov.ua

РЕПОЗИТАРІЙ НБУВ: НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СУЧАСНОСТІ

Розглядається перспективність та розвиток інституційного репозитарію НБУВ. Описано функціональність при користуванні і можливість комунікації між різними науковими базами.
Ключові слова: науково-інформаційного середовище, функціоналність, комунікації, репозитарій.

На етапі інформатизованого суспільства постає зацікавленість у вільному доступі до всіх наукових праць науковців, наукових підрозділів та наукових установ. Вільний доступ користувачів до оперативної та якісної наукової інформації є пріоритетом бібліотек. Можливість безстрокового відкритого зберігання, доступність наукових праць, що в свою чергу підвищує комунікації між різними рівнями наукових установ, підрозділів та науковців спонукають до розвитку зацікавленості в інституційному репозитарії.
Діяльність репозитарію НБУВ стає важливим чинником розвитку наукового суспільства, що надає доступ до цілком реального об’єкта – знань у вигляді інформаційного ресурсу.
На даний час репозитарій НБУВ охоплює майже 4 тисячі наукових праць, що були написані науковцями бібліотеки та дослідниками, що мають або мали відношення до неї.
З основного функціоналу репозитарію, вправадженого за останній час, вже повністю відображається:
- інформація про автора/авторів (з особовим ідентифікатором) статті;
- шифри багатотомника;
- зібрання колекцій;
- назва публікації мовою оригіналу, а також переклад англійською мовою;
- відомості про видання, в якому опубліковано наукову статтю;
- повнотекстовий файл публікації.
Функціональність Репозитарію НБУВ тісно пов’язана із такими базами як «Наукова періодика України» та база «Співробітники НБУВ» (Науковці).
Доопрацьована та оновлена база «Співробітники НБУВ» (Науковці) включає в себе сторінки всіх наукових працівників, котрі працювали та продовжують працювати на даний час у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Завдяки унікальному ідентифікатору, котрий генерується при створенні та реєстрації нових науковців, можливо зв’язати сторінку науковця із його науковими публікаціями. База «Співробітники НБУВ» відображає узагальнену інформацію про науковця, його науковий ступінь, контактні дані та освіту, трудову діяльність та наукові інтереси із зацікавленістю в тих чи інших напрямках науки. Під основною інформацією йде перелік основних статей, опублікованих в наукових електронних журналах за останній час. База постійно оновлюється та розвивається у напрямку зручного функціонування та інформаційного узагальнення.
Репозитарій НБУВ, який в першу чергу створений як окрема наукова база та є добіркою всіх наукових статей, що були написані нашими науковцями протягом останнього часу, показала в собі функціональність та легкість у доступі до всіх наукових баз нашої установи. Адже з огляду на те, що більша частина наукових статей та досліджень представлена у великій кількості наукових видань, виникали труднощі при пошуку цих досліджень, наукових праць тощо.
Авторитет бібліотеки та її визнання серед користувачів визначаються багатством та якістю інформаційно-бібліотечних ресурсів, серед яких на окремому рівні є задоволення науково-інформаційних потреб наукового суспільства. Активний розвиток та впровадження перспективного функціоналу широкого спектру призвели до якісних змін в організації наукових ресурсів, їх збереження та забезпечення простого та відкритого доступу до них.
Репозитарій НБУВ на сьогодні стає невід’ємною частиною науково-інформаційного середовища.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:[004.738.5:025.2]:001.102
Oleksandr Martyniuk,
ORCID 0000-0001-8246-640X
Junior Researcher,
Department of Scientific Organization of Electronic Information Resources,
Institute of Information Technologies,
Vernadsky Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: martinyuk@nbuv.gov.ua

VNLU REPOSITORY: SCIENTIFIC LIBRARY OF MODERN TIMES

The prospects and development of the institutional repository of VNLU are considered. The functionality in use and the possibility of communication between different scientific bases are described.
Keywords: scientific and information environment, functionality, communications, repository.