ФОНДИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ТА РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ЮДАЇКИ В ОДЕСІ

ЗаявникПетриківська Олена Сергіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСемінар. Академічна юдаїка в незалежній Україні (1991–2021): досвід наукових бібліотек. Семінар присвячений пам’яті Ірини Анатоліївни Сергєєвої (1958–2019).
Назва доповідіФОНДИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ТА РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ЮДАЇКИ В ОДЕСІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.021(477.54):025.2]:94(477=411.16):001.8
Петриківська Олена Сергіївна,
ORCID 0000-0001-9790-6340,
кандидат філософських наук, доцент,
кафедра філософії,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
Одеса, Україна
e-mail: cognition@onu.edu.ua

ФОНДИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ТА РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ЮДАЇКИ В ОДЕСІ

Доповідь присвячено розвиткові академічної юдаїки в Одесі та ролі у цьому процесі Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Ключові слова: академічна юдаїка, бібліографічний покажчик, євреї, Одеса, модернізація.

У 2018 році в серії «Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова» побачив світло бібліографічний покажчик «Юдаїка в Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова». Це видання – перша спроба зібрати відомості про книги з єврейської тематики, які зберігаються у фондах НБ ОНУ. Акцент зроблено на якомога більш повному розкритті цієї складової університетської бібліотеки, що дає уявлення про різні аспекти життя єврейського народу: історії, культури, літератури, релігії тощо. Важливо, що видання різних років містять цінні свідчення того, як розвивалося в Одесі вивчення історії і культури євреїв. Серед завдань покажчика – насамперед зорієнтувати дослідника в літературі різних періодів і полегшити йому доступ до потрібного матеріалу. Систематизований каталог містить загальні праці, присвячені євреям (історіографія, довідники, періодичні видання), бібліографічні книжки з історії єврейського народу (загальна історія, біблійний період, епохи Другого Храму і період Талмуду, середньовіччя, Новий і Новітній часи). Виокремлено праці за географічною ознакою: євреї в Європі та світі, у Росії, у СРСР, в Україні, а також «Одеські євреї». У спеціальному підрозділі зібрано книги про трагедію єврейського народу під час Другої світової війни. В іншу частину покажчика ввійшли праці щодо релігії, філософії, культури, етнографії, фольклору, мовознавства, палеографії, літературознавства (що стосується єврейства), є перелік праць єврейськими мовами і творів світової літератури ними та перелік одеських видань.

Значення досліджень у галузі юдаїки в Одесі не викликає сумнівів. Єврейська громада Одеси зазнала впливу економічної і політичної модернізації Нового часу, ідей Просвітництва, виникнення національних рухів і національних держав. Сьогодні до кінця не розкрито регіональні особливості функціонування інститутів єврейської громади в умовах модернізації, розвиток політичних партій і організацій у євреїв, способи конструювання єврейської ідентичності й ставлення до неї в різні періоди, зміни єврейської традиції протягом ХⅠХ–ХХ століть. Тому дослідження, присвячені історії одеського єврейства, його соціально-культурному й економічному розвиткові впродовж його існування, залишаються важливими.

Одна з перешкод для розвитку академічної юдаїки – прагнення бачити її тільки як сукупність єврейських дисциплін для єврейського народу. Єврейські дослідження були тим, чим не можна було не займатися в Одесі. І в той самий час їх постійно гальмували з ідеологічних причин. Серед них найбільш стійкі – твердження про закритість цієї дослідницької сфери для «невтаємничених» («чужих») або наукової нерелевантності результатів досліджень історії, культури, релігії єврейського народу в рамках Wissenschaft des Judentums.

До революції в Одесі не існувало наукових установ академічного профілю, що займалися вивченням релігії, історії, культури та побуту єврейського народу. Демонтаж державного антисемітизму після Лютневої революції 1917 р. спричинив до появи культурно-освітніх або науково-дослідницьких закладів, які спеціалізувалися на вивченні юдаїки. Було здійснено спробу поставити єврейські дослідження на серйозну наукову основу. На початку ХХI ст. при наявності унікальних книжок і видань, що стали бібліографічною рідкістю, у бібліотеці все ще бракує сучасних розвідок із юдаїки.

У період «єврейської революції нового часу» в єврейських відділах одеських бібліотек було зібрано продукцію провідних єврейських видавництв усіх країн єврейського світу, непогано було представлено ХVI–ХVIII ст., а єврейська книжкова продукція ХⅠХ ст. – значним чином. Про фонди єврейських бібліотек ми дізнаємось із праць відомих одеських істориків і бібліографів С. Борового, В. Фельдмана та О. Ноткіної.

Здається, що в Одесі наукові дослідження з юдаїки перспективні в таких напрямках: юдео-християнський діалог і дослідження «єврейсько-ранньохристиянського культурного ареалу» (термін Шломо Пінеса); стратегії філософського мислення (єврейська, візантійська, слов’янська філософії); особливості розвитку місцевих єврейських громад. Активне обговорення ідей «одеських мудреців» і використання сучасними істориками, літературознавцями, культурологами результатів їхніх праць пов’язано з постійним інтересом до тих трансформацій, які відбулися з євреями в новітній час.
Маю надію, що бібліографічний покажчик наблизить юдаїку до сучасних дослідників.

UDC 027.021(477.54):025.2]:94(477=411.16):001.8
Olena Petrykivska
ORCID 0000-0001-9790-6340,
Candidate of Philosophical Studies, Associate Professor,
Department of Philosophy,
I. I. Mechnikov Odesa National University
Odesa, Ukraine
e-mail: cognition@onu.edu.ua
THE COLLECTIONS OF THE RESEARCH LIBRARY OF THE I. I. MECHNIKOV ODESA NATIONAL UNIVERSITY AND THE DEVELOPMENT OF JEWISH STUDIES IN ODESA
The paper devoted to the development of Jewish Studies in Odesa and the role of the I. I. Mechnikov Odesa National University’s Research Library in this process.
Keywords: Jewish Studies, bibliographic index, Jews, Odesa, modernization.