ЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗаявникШтих Павло Михайлович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.
Назва доповідіЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 01-48.67:021.4-028.27
Штих Павло Михайлович
ORCID 0000-0002-3072-4726
Молодший науковий співробітник
Відділ науково-бібліографічної інформації
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
e-mail: paul.shtykh@gmail.com

ЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розглянуто основні переваги підготовки електронних виставок бібліографічних посібників у поєднанні з використанням соціальних медіа та їхню взаємодію і взаємодоповнення з практики діяльності відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: електронні виставки, соціальні медіа, бібліографія, бібліографічні посібники.

Бібліографічні джерела інформації мають важливе значення для задоволення інформаційних потреб читачів, а якісне і оперативне представлення цієї інформації сьогодні неможливо уявити без використання електронного середовища.
Науковці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) впроваджують нові форми представлення інформації про довідково-бібліографічні видання, розкриваючи багатющий інформаційний потенціал Бібліотеки.
Одним з найефективніших та найоперативніших інструментів для поширення і популяризації бібліографічної інформації є електронна виставка, оскільки вона дає змогу не тільки віддалено ознайомитись з літературою певної тематики, а й представляти різноманітні види інформації (друковані, аудіовізуальні, картографічні, рукописні, ілюстративні тощо), охопити широке коло читачів і не залежати від часу та місця експонування, що є основною перевагою електронної виставки перед традиційною, яка експонується лише певний час. Комбінованим варіантом є поєднання електронної виставки з традиційною: зацікавлений читач зможе безпосередньо ознайомитись з документом de visu.
Однією з вагомих переваг електронної виставки можна назвати економію часу читача для пошуку необхідних документів.
Обов’язковими елементами представлення документа в електронній виставці є бібліографічний опис, зображення обкладинки (бажано з корінцем), шифри зберігання НБУВ (у фондах основного зберігання та відділі науково-бібліографічної інформації – ВНБІ), а в залежності від виду та типу виставки – наявність коротких рефератів, анотацій (наприклад, реферативний огляд), вступної статті (тематичні, персональні виставки). Кожен з етапів підготовки електронної виставки вимагає відповідного рівня кваліфікації бібліографа: професійний бібліографічний опис, коректне ілюстративне відображення документа, наочне та зручне представлення в електронному середовищі тощо. Також важливими засобами є наявність сучасної матеріально-технічної бази: комп’ютерна техніка, сканер, інтернет.
Електронні виставки відділу науково-бібліографічної інформації представлено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з 2012 року. Станом на 30 липня 2021 року розміщено 57 виставок із загальною кількістю представлених документів – 2881. З них: виставки нових надходжень – 30 (820 документів), персональні – 9 (1388), тематичні – 18 (673). Авторами електронних виставок у ВНБІ є: Блиндарук С. В., Головащук А. М., Гришина Т. А., Дуднік О. Я., Мацкевич Л. П., Шумілова А. В. та ін. Розміщення на сайті НБУВ та сканування: Жабін А. О., Штих П. М.
Особливе місце займають персональні виставки, укладені до ювілеїв визначних діячів України, письменників, поетів, вчених. Серед них – Іван Дзюба, Іван Корсак, Степан Сапеляк та ін. Вони не тільки користуються особливою увагою у користувачів, а й вимагають ретельної кропіткої науково-бібліографічного роботи, адже часто налічують кілька сотень позицій (до прикладу, «Особистість у вирі сучасності. Іван Михайлович Дзюба» – більш, ніж 400 позицій; «Поет плекання високого Слова: до 70-річчя від дня народження Степана Сапеляка» – 289; «Твори Мирослава Дочинця у фондах НБУВ» – 235), що робить їх схожими більше на ілюстровані бібліографічні покажчики, ніж на звичайні книжкові виставки.
Окремої уваги заслуговують тематичні виставки, що акумулюють масив документів відповідно до актуальних та знаменних дат і подій (наприклад, виставки: «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: віхи становлення та розвитку (1918–2018 рр.)», «Друга світова війна у довідково-бібліографічних виданнях», «85-ті роковини Голодомору 1932–1933 рр. в Україні» тощо).
Не менш важливими є виставки нових надходжень, адже вони – відображення актуальності наповнення фонду бібліотеки.
Розміщення інформації про електронну виставку у соціальній мережі, зокрема Facebook, уможливлює оперативний діалог з читачем, оскільки одразу можна налагодити комунікацію: висловити думку, побажання, поділитись враженням, поставити запитання тощо. Більше того, це дає змогу значно скоротити час, необхідний для популяризації інформації, розміщеної на сайті, до кінцевого споживача. А розповсюдження інформації іншими користувачами соціальної мережі дозволяє значно розширити аудиторію.
Непоодинокі випадки, коли читачі приходять до НБУВ, щоб ознайомитися з виданнями, інформацію про які вони отримали з електронної виставки.
Отже, репрезентування електронних книжкових виставок у соціальній мережі – перспективна і необхідна частина бібліотечно-інформаційної діяльності для ефективної комунікації з читачем. Соціальна мережа в даному випадку стає потужним рекламним інструментом.

UDC 01-48.67:021.4-028.27
Pavlo Shtykh
ORCID 0000-0002-3072-4726
Junior Researcher Fellow
Department of scientific and bibliographic information
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: paul.shtykh@gmail.com
ELECTRONIC EXHIBITIONS AS A MEANS OF POPULARIZATION OF BIBLIOGRAPHY PRODUCTS
The main advantages of preparation of electronic exhibitions of bibliographic manuals in combination with the use of social media and their interaction and complementarity with the practice of the department of scientific and bibliographic information of the National Library of Ukraine named after VI Vernadsky are considered.
Keywords: electronic exhibitions, social media, bibliography, bibliographic manuals.