НАЦІОНАЛЬНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ННСГБ НААН ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

ЗаявникКаштанова Тетяна Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіНАЦІОНАЛЬНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ННСГБ НААН ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК:63:001:02:025.5(477)
Каштанова Тетяна Володимирівна,
ORCID 0000-0002-6912-2298,
кандидат історичних наук,
завідувачка відділом бібліотечно-інформаційних технологій та наукової обробки документів,
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН,
Київ, Україна
e-mail: htv2476@gmail.com

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ННСГБ НААН ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Розкрито основні характеристики галузевого науково-інформаційного ресурсу Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, який здатний ефективно задовольняти потреби користувачів, які є споживачами інформації.
Ключові слова: галузевий інформаційний ресурс, електронний каталог, електронна бібліотека, електронний документ.

Формування галузевого інформаційного ресурсу одне з важливих завдань ННСГБ НААН, реалізація якого необхідна для того, щоб зайняти й зберегти чільне місце в житті суспільства, вийти на новий рівень конкурентоспроможності. Створення його розпочалося ще в ХХ столітті 1917 року. За роки свого подальшого формування, накопичення та зберігання інформаційний ресурс акумулювався в потужний інформаційний потенціал аграрної галузі України, який зосереджено в фондах ННСГБ НААН, наукових сільськогосподарських бібліотек ВНЗ І-ІV рівнів акредитації та науково-дослідних установ мережі Національної академії аграрних наук України. Їх обсяги налічують близько 20 млн екземплярів, із них понад 1 млн примірників галузевих вітчизняних та іноземних книг, часописів і газет ХІХ-ХХІ ст. з 59-ти країн на 32-х мовах світу є фондами ННСГБ НААН.
Унікальний, багатофункціональний, трансформований у відкрите інтерактивне середовище галузевий інформаційний ресурс ННСГБ НААН забезпечує оперативне, систематичне та якісне інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів, надає можливість вільного доступу до національних і світових інформаційних ресурсів із сільського та лісового господарства.
На сьогодні, без перебільшень, провідне місце у науково-інформаційному забезпеченні галузі належить ННСГБ НААН завдяки:
• формуванню на корпоративних засадах єдиного вітчизняного галузевого бібліотечно-інформаційного простору;
• продукуванню цифрового контенту актуальних цінних і рідкісних видань;
• здійсненню в повному обсязі оперативного й комфортного обслуговування користувачів на якіснішому рівні через надання інформаційних послуг та, за змогою, доступу до власних і зовнішніх інформаційних ресурсів;
• активізації інформаційної діяльності з використанням нових бібліотечних технологій;
• орієнтації наукової інформаційно-бібліотечної діяльності на світові тенденції та інформаційні ресурси;
• розширенню номенклатури інформаційних послуг;
• розробленню та впровадженню проектів із бібліотечних питань на основі досвіду практичної діяльності ННСГБ НААН, гармонізованих із міжнародними правилами, для подальшого їхнього використання;
• систематичній науково-методичній роботі з подальшим впровадженням практичних результатів.
Особливою гордістю ННСГБ НААН є наявні у її фондах рідкісні видання ХІХ століття, що становлять національне надбання. Це праці видатних українських та російських вчених, праці агрономічних товариств, дослідних установ, звіти земських управ України й Росії, щорічники департаменту сільського господарства США, доповіді Французької академії сільськогосподарських наук, енциклопедії садівництва (США) та інші.
З метою надання прозорості унікальним фондам установи та забезпечення доступу до них з 2000 р. розпочато формування електронного каталогу (ЕК) «Украгротека» за допомогою системи автоматизації бібліотек (САБ) ІРБІС. Електронний каталог - багатофункціональний, він поєднує в собі функції традиційних бібліотечних каталогів, якісніше доповнюючи їх, має розширені пошукові можливості.
Сьогодні електронний документ (ЕД) став невід’ємною частиною інформаційних ресурсів для багатьох вчених та спеціалістів. У зв’язку з цим було вирішено низку організаційних, технологічних та правових питань, а саме: визначено поняття "ЕД", особливості його комплектування і зберігання, умови надання користувачам. На цьому виді наповнення фонду потрібно зробити акцент, адже вільний доступ до ресурсів це не просто одна із форм організації використання бібліотечного фонду, це свобода вибору користувачем із усіх багатств ресурсів, послуг і можливостей бібліотеки. Відкритий доступ не є чимось новим, але нині ця форма відкриває себе на новому рівні – це новий виток у обслуговуванні сучасних користувачів.
Тому ННСГБ НААН надає можливість своїм користувачам використовувати електронні світові інформаційні ресурси, забезпечуючи доступ до міжнародних баз даних: АGRIS/CARIS, Інформаційної системи США з сільського господарства AGRICOLA, БД HINARI, АГОРА і OARE, БД «Белал» та інших ресурсів відкритого доступу представленими бібліографічними, реферативними, фактографічними базами даних, інформаційними порталами, колекціями журналів, електронними бібліотеками (Google books https://books.google.com – світової електронної бібліотеки книг; DOAJ (http://doaj.org) - колекції журналів відкритого доступу), зарубіжних баз наукової інформації Scopus та Web of Science.
Cаме подальший розвиток електронної бібліотеки ННСГБ НААН є перспективним. Так як ЕБ є базою даних розподілених електронних ресурсів власної генерації, оцифрованих, запозичених масивів, що дає змогу надійно накопичувати, зберігати й ефективно використовувати електронні документи, доступних користувачеві в зручному вигляді через мережі передачі даних, яка має на меті досягнення якісно нового рівня повноти та оперативності задоволення інформаційних потреб аграрної науки й виробництва. Практика засвідчує, що впровадження інформаційно-бібліотечних процесів у діяльність книгозбірні не залишається поза увагою читачів.
Наразі актуальним для бібліотеки залишається формування єдиного галузевого інформаційного простору, який задовольняє потреби користувачів, забезпечуючи всі необхідні умови для фахової освіти й науки, підвищення кваліфікації та самовдосконалення фахівців сільськогосподарської галузі України.

UDC :63:001:02:025.5(477)
Tetiana Kashtanova,
ORCID 0000-0002-6912-2298,
Candidate of Historical Sciences,
Head of the Library and Information Technologies and Scientific Document Processing Department,
National Scientific Agricultural Library of NAAS,
Kyiv, Ukraine
e-mail: htv2476@gmail.com
NATIONAL SECTORAL INFORMATION RESOURCE NSAL NAAS
AS A SOURCE OF MEETING THE NEEDS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
The main characteristics of the branch scientific and informational resource of the National Scientific Agricultural Library are revealed, the basis of which is the document and information potential, which is able effectively meet the needs of users, research and educational institutions and organizations that are consumers of information.
Keywords: branch information resource, electronic catalog, electronic library, electronic document.