Електронний каталог іноземних книг: удосконалення пошукового апарату

ЗаявникКурвякова Лідія Павлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіЕлектронний каталог іноземних книг: удосконалення пошукового апарату
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

У тезах висвітлюється питання щодо удосконалення ЕК іноземних книг шляхом його редагування. Надано обґрунтування мети наукового редагування ЕК з урахуванням особливостей методики каталогізації іноземних книг. Акцентується увага на написанні імен, прізвищ, персоналій зарубіжних авторів, які мають складну структуру з кількох елементів і, також українських авторів різними мовами світу з використанням транслітерації.

The thesis addresses the issue of improving the EC of foreign books by editing it. Substantiation of the purpose of scientific editing of EC with taking into account features of the methodology of cataloging foreign books. The emphasis is on writing names, surnames, personalities of foreign authors who have a complex structure of several elements and also Ukrainian authors in different languages of the world using transliteration.

Ключові слова: редагування ЕК, ретроспективна конверсія, електронний каталог іноземних книг, картковий каталог, транслітерація прізвищ та імен українських авторів іноземними мовами, точки доступу.
Keywords: editing EC, retrospective conversion, electronic catalogue of foreign books, card catalogue, transliteration of the names of Ukrainian authors by foreign languages, access points.

Національна бібліотека України імені Вернадського (НБУВ), як і інші великі вітчизняні бібліотеки та інформаційні центри України, є потужними складовими національної інформаційної інфраструктури, їх розвиток характеризується динамічним формуванням електронного середовища, постійною активізацією використання їх потенціалу суспільством, впровадженням сучасних інновацій, пов’язаних із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.
В умовах напрацювання шляхів до переведення карткового алфавітного каталогу книг, надрукованих латинським шрифтом, у електронну форму важливе місце в роботі з подальшого вдосконалення якості електронного каталогу (ЕК) іноземних книг належить науковому редагуванню бібліографічних записів (БЗ), особливо їх точок доступу. Головне завдання наукового редагування – точно визначити відомості про авторів у багатомовному середовищі іноземного ЕК, доповнити їх у разі необхідності, ідентифікувати та уніфікувати заголовок, об’єднати всі описи творів одного автора у єдиний комплекс. Додатковим джерелом інформації, за допомогою якого можна вирішити питання щодо правильності написання складних прізвищ іноземних авторів, є пошукові веб-сайти мережі Інтернет та інші інформаційні продукти, зокрема авторитетні файли (АФ) індивідуальних та колективних авторів та інші довідкові бази даних.
Можна розділити редагування ЕК іноземних книг на планове і поточне. Поточне здійснюється під час складання бібліографічного опису, наприклад, багатотомних книг, знаходимо помилки в попередніх томах, які виправляємо. Також уточнюютьcя (звіряються з книгами часто de visu) різночитання в написані колективних та індивідуальних авторів. Планове редагування здійснюється в процесі редагування бази даних і довідково-пошукового апарату ЕК. Актуалізація бази даних ЕК іноземних книг ведеться постійно. Актуалізація полягає у здійсненні операцій доповнення, виключення, а також редагування (в тому числі виправлення) запису. У процесі перегляду тексту бібліографічних описів необхідно виявити пропуски елементів опису за полями, граматичні помилки, рекаталогізувати неправильно складені БЗ шляхом їх перевірки de visu.
АБІС комплексно забезпечує загальні вимоги до бібліографічних описів іноземних документів та правил їх складання, набір елементів БЗ, послідовність їх розташування, наповнення і засіб подання кожного елементу, застосування умовно розділових знаків, що сприяє якісній роботі при опрацюванні іноземних книг та забезпечує широкі можливості пошуку по різних точках доступу.
В процесі ретроконверсії заголовки бібліографічних записів з традиційного алфавітного каталогу книг, надрукованих латинським шрифтом, замінюються новими, описаними в електронному каталозі за сучасними стандартами і правилами транслітерації (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»). Редагування ЕК важливе для правильного написання прізвищ, імен, персоналій українських авторів, укладачів, редакторів, перекладачів та ін. різними іноземними мовами з використанням транслітерації, що застосовується при відтворенні українських власних назв засобами латинської графіки, наприклад: Vernadskyi Volodymyr Ivanovych, Amosov Mykola Mykhailovych, Shevchenko Taras Hryhorovych. Раніше писали: Vernadskyj Volodymyr Ivanovyč, Amosov Mykola Mykhajlovyč, Ševčenko Taras Hryhorovyč.
Потребує удосконалення шляхом редагування ЕК іноземних книг, конвертований із Allegro в “IRBIS-64”, починаючи з бібліотечного шифру (умовного позначення місця зберігання). Раніше ми вносили в БЗ літери, з яких починаються шифри латиницею: IB, IC, IA, BC і т. д., наразі – вносимо кириличною графікою. Ці розбіжності ускладнювали пошук користувачам бібліотеки. Вже багато було зроблено з допомогою співробітника Інституту інформаційних технологій н. с. Є. І. Сідіченка. Необхідно, також досягнути однаковості у написанні шифрів колекційних книг.
Однією із головних точок доступу в ЕК іноземних книг є імена авторів різних країн, народів, епох. Найскладніші випадки виникають при внесенні в ЕК прізвищ авторів, яким передують приставки, артиклі, прийменники; складні прізвища іспанських, португальських авторів; давньогрецькі і давньоримські автори та ін. Наприклад: у виданні – Richard von Werner, в ЕК вносять Werner, Richard von; у виданні – Henri de Saint-Simon, форма внесення до ЕК – Saint-Simon, Henri de; у виданні – Jose Maria Ferreira de Castro в ЕК форма внесення –Ferreira de Castro, Jose Maria. Твори давньоримських і давньогрецьких авторів, як правило, вносяться в опис під тим ім’ям, під яким автор набув найбільшої популярності, наприклад: Cicero, Marcus Tullius, Horatius Flaccus Quintus, Aristoteles, Vergilius, Maro Publius. Важливим аспектом є створення АФ на відомих зарубіжних авторів та їх персоналії, як це було зроблено на таких авторів: Zweig Stefan, Freud Zigmund, Scholom Alejchem. Поточне редагування, також постійно здійснюється з колективними авторами, як іноземними (німецькими, англійськими, французькими, македонськими, польськими та ін.), так і вітчизняними, надрукованими іноземними мовами.
Таким чином, редагування ЕК завжди буде актуальним, тому що ЕК іноземних книг постійно вдосконалюється, наповнюється новим змістом.
Завдання ЕК – всебічне розкриття складу і змісту фонду бібліотеки, забезпечення оперативного і багатоаспектного пошуку документів, створення інформаційного комфорту для читачів. Уніфікацію представлення заголовків БЗ та повноту пошуку забезпечують авторитетні файли.