РОЗВИТОК «АКАДЕМІЧНИХ НАВИЧОК» («ACADEMIC SKILLS») СТУДЕНТCТВА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗаявникРябець Ірина Володимирівна (Украина)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіРОЗВИТОК «АКАДЕМІЧНИХ НАВИЧОК» («ACADEMIC SKILLS») СТУДЕНТCТВА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ
Інформація про співдоповідачівГолубєва Марія Олександрівна http://orcid.org/0000-0001-5191-7984 канд. пед. наук, доцент кафедри психології та педагогіки НаУКМА, Київ, Україна e-mail: golubeva@ukma.edu.ua
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.7:378.091.33-028.42(410+492)
Рябець Ірина Володимирівна,
http://orcid.org/0000-0003-4358-3085
канд. пед. наук, завідувачка сектору НБ НаУКМА,
Київ, Україна
e-mail: ryabetsiv@ukma.edu.ua
Голубєва Марія Олександрівна
http://orcid.org/0000-0001-5191-7984
канд. пед. наук, доцент кафедри психології та педагогіки НаУКМА,
Київ, Україна
e-mail: golubeva@ukma.edu.ua

РОЗВИТОК «АКАДЕМІЧНИХ НАВИЧОК» («ACADEMIC SKILLS») СТУДЕНТCТВА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто питання включеності наукової бібліотеки університету в освітньо-науковий процес із питання розвитку академічних навичок («Academic Skills») у студентства закладів вищої освіти. Акцентовано увагу на необхідності залучення фахівців бібліотеки до процесу розвитку академічних навичок у здобувачів вищої освіти. Було проведено аналіз сучасного досвіду Великобританії та Нідерландів із питання розвитку академічних навичок у студентства. Авторами було запропоновано три шляхи залучення наукової бібліотеки університету до процесу розвитку академічних навичок («Academic Skills»): створення бібліотечного сервісу «Академічні навички» зі сприяння розвитку академічних навичок студентства через організацією тренінгів, вебінарів та наданням консультацій із академічного письма, із цитування та посилання на джерела, із управління даними, із інформаційного пошуку та основ інформаційної грамотності при роботі з базами даних наукової інформації та інших навичок; створення Центру з розвитку академічних навичок у студентства, як структурного підрозділу наукової бібліотеки університету; створення Центру з розвитку академічних навичок у здобувачів вищої освіти (Academiс Skills Сenter), як структурного підрозділу університету, де бібліотека є невід’ємною складовою цього Центру.
Ключові слова: академічні навички, бібліотека, університет, Центр із розвитку академічних навичок.
UDC 027.7:378.091.33-028.42(410+492)
Iryna Rіabets
http://orcid.org/0000-0003-4358-3085
Ph.D.(Ed),
Head of Research Library Sector
at the National University of Kyiv Mohyla Аcademy,
Kyiv, Ukraine
e-mail: ryabetsiv@ukma.edu.ua
Mariia Holubeva
http://orcid.org/0000-0001-5191-7984
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
National University of Kyiv Mohyla Academy,
Kyiv, Ukraine
e-mail: golubeva@ukma.edu.ua

STUDENTS' ACADEMIC SKILLS DEVELOPMENT: IMPORTANCE AND ROLE OF THE UNIVERSITY LIBRARY

The issues of the university library involvement in the educational and scientific process on the students' academic skills development in higher education are considered. Attention is focused on the need to involve library specialists in the development of academic skills for the students of universities. An analysis of the current experience of the UK and the Netherlands in the field of the development of students' academic skills was carried out. The authors proposed three ways to involve the university's library in the development of academic skills: the creation of library service to promote the development of academic skills of students; the creation of the Academic Skills Сenter, as a structural department of the university's library; the creation ofthe Academic Skills Сenter of university, as a structural department of the university, where the library is an integral part of this center,
Key words : Academic Skills, library, university, Academic Skills Сenter.
Наразі є відкритим питання із наповнення переліку академічних навичок («Academic Skills») – з одного боку, та використання сучасних методів, форм та організації процесу сприяння розвиткові «академічних навичок здобувачів освіти» (АНЗО) – з іншого боку.
У Центрі з розвитку академічних навичок (Academic Skills Centre (ASC) Бермінгемського університету (University of Birmingham), що є окремим структурним підрозділом університету, навчають студентство крім академічних навичок письма та загальних академічних навичок, ще й математичним академічним навичкам (mathematical, academic writing and general academic skills). Розглядаючи досвід бібліотек університетів Великобританії (в т.ч. досвід бібліотеки університету Лідс (Leeds University Library) де Центром із розвитку академічних навичок, що створено в цій бібліотеці, пропонується такий перелік академічних навичок: академічна доброчесність і протидія плагіату (Academic integrity and plagiarism), академічне письмо (Academic writing), статегія читання наукових джерел (Reading), навички з цитувань та посилань (Referencing), критичне мислення (Critical thinking), орієнтація у вимогах до працевлаштування (Employability), математика і статистика (Maths and statistics), ефективне занотовування (Note making), тайм менеджмент (Time management), стратегії пошуку інформації (Searching for information), стратегії та форми онлайн навчання (Online learning), стратегії з підготовки до складання іспитів (Revision and exams). Бібліотекарі університету Лідс підтримують студентів у розвитку академічних навичок в рамках навчальної програми і за допомогою онлайн-ресурсів у формі семінарів, відкритих занять та особистих консультацій для студента. В Амстердамському університеті (нід.Universiteit van Amsterdam, UvA), крім включення розвитку академічних навичок студентства в різноманітні обов’язкові навчальні програми (Tutorials Academic Skills), існує ще й додаткова підтримка розвитку академічних навичок здобувачів освіти. Ця підтримка здійснюється через організацію тренінгів, семінарів та індивідуальних консультацій до яких залучені працівники бібліотеки університету. Наприклад, управління даними досліджень (Data management). Крім того, на студентському сайті гуманітарного факультету цього університету є розділ із підтримки успішного навчання (Study progress). Де в підрозділі «Academic Skills» студентові, на потрібний йому семінар, необхідно зареєструватися на освітній платформі університету до якої долучена університетська бібліотека, або студенту рекомендують записатися на тренінг, який проводять бібліотекарі.
Проаналізувавши досвід ролі бібліотеки в розвитку академічних навичок студентства в університетах Великобританії та Нідерландів, можемо зазначити наступне, що організувати включеність вітчизняних бібліотек університету в розвиток академічних навичок студентства можливо трьома шляхами. Нами запропоновано три шляхи включеності для Наукової бібліотеки НаУКМА (НБ НаУКМА). Перший шлях – це створення бібліотечний сервісу зі сприяння розвитку академічних навичок студентства, через співпрацю викладачів та бібліотекрів. Цей сервіс являтиме собою безпосередню підтримку Науковою бібліотекою НаУКМА модулів окремих навчальних дисциплін (у формі тренінгів, вебінарів, практичих завдань, консультацій). Це можливо здійснити за підтримки Центру електронної освіти НаУКМА та через поєднання освітньої платформи Національного університету «Києво-Могилянська академія» DistEdu та сайту НБ НаУКМА. Також можливо створити окремий, відкритий для кожного студента, навчальний курс «Академічні навичоки», який буде розроблено бібліотекарями НБ НаУКМА та розміщено на DistEDU. Другий шлях – це створення Центру з розвитку академічних навичок, як структурного підрозділу НБ НаУКМА. Третій шлях – це створення Центру НаУКМА з розвитку академічних навичок, як структурного підрозділу університету, що поєднуватиме в собі співпрацю Центру забезпечення якості освіти НаУКМА, Центру академічного письма, Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА, Центру електронної освіти НаУКМА та НБ НаУКМА.