ДОКУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ НБУВ

ЗаявникГуренко Євгенія Юріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіДОКУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 502.131+021.1
Гуренко Євгенія Юріївна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9697-6507
молодший науковий співробітник,
відділ комплексного опрацювання документів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: genadinike@gmail.com

ДОКУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ НБУВ

Досліджено повноту представлення інформаційних ресурсів з екологічної тематики в електронному каталозі НБУВ на прикладі документів міжнародних природоохоронних конференцій.
Ключові слова: бібліотечні ресурси, міжнародні конференції, захист довкілля

Сучасні бібліотеки грають важливу роль в питанні інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності. У НБУВ ведеться робота зі створення електронних ресурсів з екології. На жаль, досі не був зроблений облік інформаційних ресурсів бібліотеки з екологічної тематики, не було дано оцінки читацького попиту, як за кількістю, так і за тематикою затребуваної літератури. Мета даної роботи: показати, наскільки повно представлені документи міжнародних природоохоронних конференцій в електронному каталозі НБУВ.
Вперше питання необхідності міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля було піднято у 1913 р. на першій міжнародній природоохоронній конференції у м. Берн. Але реальні екологічні проблеми постали перед людством у другій половині XX ст., зокрема після активного застосування в Другій Світовій війні хімічної, біологічної та ядерної зброї. У 50–60 рр. були підписані перші угоди між країнами про охорону Світового океану від забруднень нафтопродуктами, охорону природних ресурсів.
У 1972 р. відбулася Стокгольмська Міжнародна конференція ООН, яка стала поворотним пунктом в екологічній політиці держав, прийнявши два основних документи: Декларацію принципів (26 принципів, які виражають відношення світової спільноти до проблем навколишнього середовища) і План заходів, що містить 109 пунктів з організаційних, економічних, політичних питань охорони довкілля та взаємовідносин держав і міжнародних організацій. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня охорони довкілля 5 червня. Інформацію про цю дату можна знайти в матеріалах е-Бібліотеки «Україніка». На жаль, в каталогах НБУВ документів, що містять матеріали Стокгольмської конференції ООН 1972 р. (Декларація Принципів, План заходів), знайти не вдалося.
За рішенням Стокгольмської конференції був організований постійно діючий орган ООН з охорони довкілля – ЮНЕП (UNEP), утворений Фонд навколишнього середовища. За підтримки ЮНЕП були розроблені і прийняті десятки документів. В електронному каталозі НБУВ більше сорока таких документів зібрані в рубриці «Х915.212.028.3 Рада управляючих програми ООН з питань проблем навколишнього середовища (ЮНЕП)», а також у рубриці «Б112 Законодавчі, адміністративні, соціальні природоохоронні заходи у світі, в Україні». Більшість з них зберігається в залі публікацій ООН.
У 1972 р. в Парижі Генеральна конференція ООН прийняла Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Із 7 об’єктів культурної та природної спадщини на території України лише один є об’єктом природної спадщини – «Незаймані букові ліси Карпат та інших регіонів Європи». Включення в 2007 р. цього транскордонного об’єкту до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО стало визначною подією. Повнотекстовий документ можно знайти у Науковій періодиці України.
У 1975 р. в м. Гельсінкі проходила Нарада з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) за участю всіх європейських країн, США і Канади. Нарада ухвалила Заключний акт, в п’ятому розділі якого визначаються цілі, області, форми і методи екологічної співпраці держав. Текст Заключного акту зберігається в залі ООН НБУВ. В електронному каталозі цей документ можна знайті в рубриках «Х915.22(4)11 Нарада по безпеці і співробітництву в Європі (ОБСЄ)» і «Б112 л0 Програми, плани конференцій з навколишнього середовища».
В 1986 р. відбулася Віденська зустріч представників держав-учасниць НБСЄ. На цій зустрічі було приділено увагу стану навколишнього середовища і ступеня виконання Гельсінських домовленостей. В підсумковому документі містяться наступні рекомендації: скорочення викидів сірки, вуглеводнів та інших забруднювачів; розробка відповідних методів, альтернативних захороненню небезпечних відходів у морі; обмін інформацією щодо потенційно небезпечних хімічних речовин; зміцнення і розвиток спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів на великі відстані в Європі (EMEP); заохочення заходів зі скороченню виробництва озоноруйнівних речовин; дослідження явищ глобального потепління клімату. Документів, що містять матеріали Віденської зустрічі 1986 р. в електронному каталозі НБУВ знайти не вдалося.
В 1992 р. в м. Гельсінкі були прийняті Конвенція з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер та Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій. Ці документи можна знайти відповідно в рубриках «Д222.8 Охорона вод суші» і «Б13 Антропогенний вплив на біосферу. Екологічна безпека» електронного каталога НБУВ.
В 1992 р. для підведення підсумків двадцятирічної охорони довкілля після Стокгольмської конференції ООН в Ріо-де-Жанейро була організована найбільша конференція ООН з довкілля і розвитку, названа Самітом Землі. Основними рішеннями її стали: Декларація, в якій сформульовано принципи політики охорони навколишнього середовища і розвитку; Порядок денний (програма дій) на XXI століття; Заява про принципи охорони і раціональне використання лісів; Конвенція про зміну клімату; Конвенція про охорону біологічного різноманіття; Конвенція по боротьбі з опустелюванням.
Текст Програми дій «Порядок денний на XXI століття», ухваленої Конференцією ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро (рубрика «Б112 л0 Програми, плани конференції з навколишнього середовища» електронного каталога НБУВ) зберігається в залі публікацій ООН та Основному фонді НБУВ.
Текст Конвенції ООН про зміну клімату та Конвенції про охорону біологічного різноманіття можна знайти в електронному каталозі періодичних видань (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) під рубриками «Д247.6 Зміни і коливання кліматів» і «Е0*881 Біологічний моніторинг», а також «Х859(4УКР)14-3 Екологічне право». Декілька документів щодо охорони біорізноманіття зібрані в рубриці «Е0*882 Охорона, раціональне використання та відтворення біологічних ресурсів» електронного каталога НБУВ.
У квітні 1994 р. в Стокгольмі відбулася Міжнародна конференція з хімічної безпеки. Документ щодо рішень цієї конференції є в рубриці «Б131 Екологічна хімія» електронного каталога НБУВ.
У 1997 р. в Нью-Йорку відбулася чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН з проблем довкілля та розвитку. Текст Програми дій подальшого впровадження «Порядку денного на XXI століття» («Ріо+5»), прийнятої на сесії Генеральної Асамблеї ООН у червні 1997 р., зберігається в залі ООН (рубрика «Б112 л0 Програми, плани конференцій з навколишнього середовища» електронного каталога НБУВ).
В 2002 р. пройшов Всесвітній саміт «Ріо+10» в Йоганнесбурзі, який схвалив глобальний план дій по боротьбі з бідністю та охороні навколишнього середовища. Текст Йоганнесбурзької декларації та плану виконання рішень Всесвітньої зустрічі 2002 року зберігається в залі ООН (рубрика «Б112 л0 Програми, плани конференцій з навколишнього середовища»).
Отже, можна зробити висновок, що міжнародне екологічне співробітництво в каталогах НБУВ представлено не повно: не знайдено документів, що містять матеріали таких важливих для людства подій, як Стокгольмська конференція з проблем довкілля 1972 р. та Віденська зустріч 1986 р. Документи конференцій ООН після 1992 р. представлені майже в повному обсязі. На тлі великої кількості літератури екологічної тематики офіційних документів міжнародних природоохоронних конференцій в електронному каталозі НБУВ мало.

UDC 502.131+021.1
Gurenko Yevheniia,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9697-6507
Junior Research Associate,
department of complex processing of documents,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: genadinike@gmail.com

DOCUMENTS OF INTERNATIONAL CONFERENCES ON ENVIRONMENTAL PROTECTION IN VNLU ELECTRONIC CATALOG

This paper shows how fully information resources on environmental issues are presented in VNLU electronic catalog on the example of documents of international environmental conferences.
Keywords: library resources, international conferences, environmental protection