Розділ «Економіка. Економічні науки» в тематичному навігаторі: нові пошукові можливості для користувачів

ЗаявникМедвідь Тетяна Станіславівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіРозділ «Економіка. Економічні науки» в тематичному навігаторі: нові пошукові можливості для користувачів
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

025.4
Медвідь Т. С.,
Medvid T. S.,
мол. наук. співроб.,
junior researcher,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Vernadsky National Library of Ukraine

Розділ «Економіка. Економічні науки» в тематичному навігаторі:
нові пошукові можливості для користувачів
The section «Economics. Economic Sciences» in the thematic navigator:
new search capabilities for users

У публікації розглянуто тематичний пошук на прикладі розділу навігатора «Економіка. Економічні науки». Визначено, що тематичний навігатор сприяє підвищенню ефективності інформаційного пошуку джерел наукової інформації.
The article discussed thematic search on the example section of the navigator «Economics. Economic Sciences». It is determined that the thematic navigator contributes to the increase of the efficiency of the information search of sources of scientific information.

Ключові слова: розділ, рубрика, тематичний навігатор, інформаційний пошук.
Keywords: section, rubric, thematic navigator, information search.

Завдання сучасної бібліотеки – сприяти інтеграції електронних каталогів з наданням доступу до електронних інформаційних ресурсів, зокрема, забезпечити ефективну навігацію у власному інформаційному ресурсі, який охоплює усе різноманітне середовище накопиченого наукового знання, досвіду в усіх сферах людської діяльності, надати користувачу можливість швидко і зручно знайти потрібну інформацію, одержати повну і релевантну відповідь на свій тематичний запит.
Зростає значення засобів, які застосовують користувачі для орієнтування на бібліотечних сайтах, що, відповідно, викликає підвищення вимог до інструментів реалізації систем навігації. Комплекс основних елементів навігації має надавати користувачу усі можливості пошуку найзручнішим для нього, доцільним і оптимальним способом.
Тематичний навігатор, розроблений відділом інформаційно-комунікаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) і розміщений на сайті, є потужним і зручним засобом навігації в масивах інформаційних ресурсів НБУВ, зокрема, тематичного пошуку за класифікаційними індексами.
Варто зазначити, що основою для створення тематичного навігатора стала база даних «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукової бібліотеки». Скорочений варіант таблиць Рубрикатора НБУВ – це органічна підсистема інформаційно-пошукової, інформаційно-комунікативної системи НБУВ, компонент лінгвістично-довідкового забезпечення автоматизованої бібліотечної технології.
За допомогою тематичного навігатора пошук здійснюється одночасно в електронному каталозі НБУВ, який містить книжкові та періодичні видання, і в реферативній базі даних.
Тематичний навігатор наочно демонструє класифікаційну ієрархію інформаційного ресурсу бібліотеки, складниками якого є усі розділи знань. Саме такий вигляд дозволяє користувачам переходити від однієї теми до іншої, з будь-якого рівня класифікаційної ієрархії на рівень вище або нижче для розширення або звуження меж тематичного пошуку, обирати необхідний розділ і переглядати його структуру, відкривати певні рубрики для перегляду їхнього змісту.
Розглянемо тематичний пошук на прикладі розділу навігатора «Економіка. Економічні науки».
Тематичний навігатор надає можливість обрати необхідний розділ з класифікаційної ієрархії, за якою упорядковано фонди бібліотеки:
Економіка. Економічні науки.
Основні підрозділи:
Світова економіка
Економіка окремих країн і частин світу

Надалі інформаційний пошук у тематичному навігаторі можна здійснювати за певними підрозділами, а також за їхньою структурою, заданим терміном або термінологічним сполученням тощо. Це досить зручно, адже більшість термінів і понять різної тематики є тотожними, але тематично можуть відображатися в різних розділах знань. Саме пошук за терміном або термінологічним сполученням є найефективнішим для користувача через те, що він має змогу знайти певну рубрику систематичного каталогу, визначити її місце у класифікаційній ієрархії, а також побачити кількість документів, зібраних під цією рубрикою і перейти до їх переліку.
Так, наприклад, скористуємося терміном «ринок» для обмеження сфери пошуку, тобто для виокремлення із класифікаційного ряду комплексу рубрик певного тематичного наповнення, в яких слід продовжувати пошук:
РИНКОВА ЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ (РИНОК БЕЗ КОРДОНІВ)
ТРУДОВІ РЕСУРСИ
ФІНАНСИ. КРЕДИТ. ГРОШОВИЙ ОБІГ
КРЕДИТ
СВІТОВА ЕКОНОМІКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
ФІНАНСИ. ГРОШОВИЙ ОБІГ. КРЕДИТ

Своєю чергою, певний підрозділ містить відповідні, підпорядковані йому, рубрики та підрубрики. Хоча загальну кількість рубрик робочих таблиць класифікації значно скорочено, але їх достатньо для того, щоб користувач мав змогу зорієнтуватися у потрібній тематиці. Крім того, тематичний навігатор надає відомості щодо кількості документів, зібраних під певною рубрикою. Зручним є те, що документи одразу поділяються на книжкові видання, періодичні видання та записи з реферативної бази.
Так, для рубрики «Кредит» маємо таку кількість документів:
книжкові видання – 351,
періодичні видання – 356,
реферативна інформація – 262.
Тематичний навігатор забезпечує швидкий перехід з рубрики до бібліографічної бази даних з формуванням бібліографічних записів документів відповідної тематики і дозволяє користувачу обирати напрям інформаційного пошуку серед конкретного виду документів.
Описи рубрик тематичного навігатора містять відповідні класифікаційні індекси і заголовки рубрик універсальної десяткової класифікації (УДК). Так, для рубрики «Кредит» маємо перелік індексів УДК:
336.717.71 Операції з цінними паперами. Біржові операції (на основі комісійних)
336.76 Фондовий ринок. Ринок грошей. Ринок капіталу. Управління приватним майном за дорученням
336.761 Ринки цінних паперів. Біржові операції з облігаціями, акціями, цінними паперами. Фондові біржі
336.763 Цінні папери. Акції та паї
336.77 Кредит. Кредитна справа. Економічна функція кредиту

Ці індекси визначають повний або частковий збіг змісту рубрик двох класифікацій, що сприяє оптимізації інформаційно-пошукової системи бібліотеки і допомагає процесам інтеграції власної системи організації знань бібліотеки у міжнародний бібліотечний простір.
Отже, тематичний навігатор є важливим складником інформаційно-пошукової системи НБУВ, який сприяє підвищенню ефективності інформаційного пошуку джерел наукової інформації і забезпечує високій рівень і релевантність результатів пошуку. А його впровадження є важливим етапом модернізації бібліотечної діяльності і адаптації бібліотеки до умов сучасного інформаційного суспільства.

Список використаних джерел
1. Лобузіна К. В. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. В. Лобузіна, А. Г. Клочок // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 3–10.
2. Лобузіна К. В. Сучасні підходи до інтеграції електронних бібліотечних інформаційних ресурсів // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 12. – С. 24–28.
3. Лобузіна К. В. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів / К. В. Лобузіна, С. В. Галицька, Н. В. Орєшина // Бібл. вісн. – 2017. – №. 4. – С. 3–7.
4. Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / К. В. Лобузіна, С. В. Галицька, Н. Я. Зайченко, Т. С. Медвідь, Н. В. Орєшина, І. П. Перенесієнко, О. Г. Сандул ; відп. ред. К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2016. — 570 с. — (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського).