Розбудова розділу «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» в тематичному навігаторі НБУВ

ЗаявникОрєшина Наталія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіРозбудова розділу «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» в тематичному навігаторі НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Виокремлення розділу «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» у структурі Рубрикатора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) зумовлене посиленням інтеграційних процесів, які охоплюють усі напрямки соціальних, природничих та технічних наук. Різні підходи, засоби й методи пізнання, притаманні сучасним науковим дослідженням, поєднуються у міждисциплінарні системи знання на підґрунті визначених логічних зв’язків між ними. Кожний компонент цієї системи на певному етапі розвитку наукового пізнання може стати домінуючим, поєднати самостійні спеціалізовані предмети й розділи знань і викликати появу нової міждисциплінарної дисципліни.
Умовно у комплексі «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» можна виділити дві групи наук:
• загальнонаукове знання – до нього належать формальні науки, тобто сукупність наук, які досліджують формальні системи: методологія, теорія систем, кібернетика, семіотика, інформатика тощо;
• міждисциплінарне знання – охоплює науки, об’єкти вивчення яких потребують комплексного підходу: глобалістика, комплексне дослідження людини, космічні дослідження.
Під розділом «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» та його підрозділами збираються документи з питань науки та наукових напрямів, дисциплін, концепцій, теорій, проблем, які за своїм змістом знаходяться за межами усього спектру класичних наук і технологій, висвітлюють питання зв’язків і єдності між різними галузями наукового знання, комплексного наукового вивчення предметів і явищ тощо. Дисципліни і наукові теорії, що належать до загальнонаукового та міждисциплінарного комплексу, спрямовані на задоволення методологічних та процедурних проблем науки; їх принципи, методи, термінологічний апарат, технічні засоби широко використовуються в інших науках та галузях практичної діяльності. Розділ «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» є достатньо новим розділом Рубрикатора НБУВ, його не можна віднести до вже існуючих груп наук.
В генеральному систематичному каталозі НБУВ розділ «А Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» відкрито 1998 р. Рубрикатор НБУВ налічує 46 рубрик відповідної тематики. Розділ перебуває в стадії розробки.
На основі бази даних «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукової бібліотеки» було створено тематичний навігатор, розміщений на сайті НБУВ – зручний та сучасний засіб інтелектуального пошуку.
Тематичний навігатор, розроблений відділами комплексного опрацювання документів та інформаційно-комунікаційних технологій НБУВ і розміщений на сайті бібліотеки, розпочинається розділом «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання», який налічує шість основних поділів та п’ятнадцять рубрик загалом. Основні поділи розділу:
Семіотика
Системні дослідження
Інформатика та обчислювальна техніка, кібернетика (теорія керувальних систем), інформатизація та кібернетизація. Інформаційне суспільство
Глобальні проблеми сучасності (глобалістика)
Комплексне вивчення людини (людинознавство)
Інші комплексні проблеми сучасності. Науково-технічний прогрес (НТП). Проблема освоєння космосу тощо
Розділ потребує доопрацювання: подальшої деталізації рубрик і оснащення їх методичним апаратом: методичними вказівками, додатковими заголовками, посиланнями, відповідними рубриками УДК.
Подальша деталізація рубрик здійснюється залежно від накопичення документів під рубриками та відносно до попиту користувачів.
Варто зазначити, що документи галузевого характеру, які висвітлюють певний аспект розглядання теми або предмету, збираються у відповідних галузевих розділах. Так, наприклад, документи з питань симптоматології (семіотики) у скороченому варіанті Рубрикатора НБУВ збираються під рубрикою «Р34 Загальна діагностика», з питань семіотики культури – під рубрикою «Ч111 Теорія культури. Культурологія», з питань семіотики як допоміжної історичної дисципліни – під рубрикою «Т2 Джерелознавство. Допоміжні історичні дисципліни» тощо. Документи, в яких розглянуто питання і проблеми семіотики як науки взагалі, з урахуванням усіх аспектів розглядання, збираються у розділі «А Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» під рубрикою «А3 Семіотика». Кожна з підрубрик цієї рубрики оснащується детально розробленим апаратом посилань до конкретних рубрик відповідних галузевих розділів.
Розглянемо заповнення рубрики «Семіотика». Семіотика – наука про знаки та знакові системи, знакову (що використовує знаки) поведінку та знакову – лінгвістичну та нелінгвістичну комунікації. Семіотика виникла в 50-ті рр. на перетині структурної лінгвістики, кібернетики та теорії інформації і стимулювала антропологічне вивчення комунікації, символізму, а також розвиток когнітивної та структурної антропології.
Тобто, семіотика є наукою про знаки. Тому для розглядання загальних питань семіотики визначаємо рубрику УДК «Системи письма і писемності» розділу «00 Загальні питання науки та культури» загального відділу. Основними складниками семіотики є такі науки:
• синтаксис – наука про відношення між самими знаками (наприклад, правила побудови виразів);
• семантика – наука про відношення між знаками та об’єктами (значеннями знаків);
• прагматика – наука про відношення між знаками та користувачами (наприклад, аналіз залежності значення від контексту).
Назви цих наук, які пояснюють зміст рубрики «Семіотика» вносимо у поля додаткових заголовків, які окреслюють напрямки подальшої деталізації рубрики за умови накопичення достатньої кількості документів.
Рубрика «А31/35 Семіотика в окремих галузях» збирає документи, які розглядають питання і проблеми, спільні для семіотики та певної галузі наукового пізнання, наприклад:
Семіотика та історія
Семіотика і математична кібернетика
Семіотика і мовознавство
Семіотика і філологія
Для рубрики «Семіотика в окремих галузях» тематичного навігатора зазначаємо кілька відповідних рубрик, наведених у таблицях УДК: 930.2:81’22 Семіотика як допоміжна історична наука; 519.76 Семіотика. Математична теорія систем символів. Математична лінгвістика; 81’22 Загальна теорія знаків щодо мовознавства. Семіологія. Семіотика; 801.7:81’22 Семіотика як допоміжна філологічні дисципліна. Вивчення філології за допомогою рукописів тощо. За необхідності, переліки додаткових заголовків і рубрик УДК будуть доповнюватися.
Розділ «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» продовжує поповнюватися новими термінами і підрубриками. Оскільки інтеграційний характер сучасної науки зростає, отже і розділ має розвиватися та поширюватися. Тематичний навігатор НБУВ має всі необхідні засоби для найкращого відображення структури розділу і тематичного пошуку необхідної інформації з гарантованим одержанням релевантної відповіді.