Актуальність біобібліографічних покажчиків у вік інформаційних технологій

ЗаявникПавлів Наталія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 4. Біографіка та біобібліографія – знаннєвий ресурс інтелектуального і духовного розвитку українського суспільства.
Назва доповідіАктуальність біобібліографічних покажчиків у вік інформаційних технологій
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 012:929:027.7:378.4НаУКМА
Павлів Наталія Григорівна,
ORCID 0000-0001-6251-2480,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу,
Наукова бібліотека,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Київ, Україна
e-mail: pavlivng@ukma.edu.ua

АКТУАЛЬНІСТЬ БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВ У ВІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розглянуто актуальність та перспективи розвитку біо- та бібліографічних досліджень на прикладі серій біобібліографічних покажчиків про науковців НаУКМА.
Ключові слова: біобібліографічні покажчики, вчені НаУКМА, біографії, дослідження.

Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – НаУКМА) є інформаційною основою науково-освітнього процесу в Університеті. У свою чергу, інформаційна та наукова діяльність бібліотеки була б неповною без застосування всіх видів бібліографічної роботи.
Наразі співробітники інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки НаУКМА працюють над укладанням серії покажчиків «Праці викладачів та професорів Національного університету “Києво-Могилянська академія”» та серії «Вчені НаУКМА».
У теперішні часи вільного інтернету та легкого доступу до інформації багато публікацій не є достовірними. Важливість бібліографічних покажчиків полягає в тому, що вони представляють перевірену та структуровану інформацію наукових досягнень учених, яка може бути підґрунтям для подальших більш узагальнюючих або ж, навпаки, більш вужчих та конкретизованих досліджень діяльності та особистості науковця.
Завдяки систематизованій подачі інформації в покажчиках можна чітко простежити розвиток і тенденції науково-дослідної діяльності навчального закладу взагалі та вченого зокрема й дослідити еволюцію ідей, характерних саме для нього.
У 1999 році в Науковій бібліотеці НаУКМА розпочато підготовку інформаційних видань – біобібліографічних покажчиків із серії «Вчені НаУКМА», що видаються в основному до ювілейних дат учених та презентують роботи науковців Університету у різних галузях знань.
Наразі видано 30 назв покажчиків. Їхні повні тексти викладено в електронному репозитарії eKMAIR Національного університету «Києво-Могилянська академія», що робить їх доступними для значно ширшої аудиторії. Завдяки можливості перегляду статистики використання документів у репозитарії, ми маємо змогу переконатися в їхній актуальності. Кожна особа, якій присвячено біобібліографічний покажчик, є непересічною та багатогранною, а внесок її у розвиток науки в Україні – значний та вагомий.
Робота над кожним покажчиком є невеликим науковим дослідженням з вивчення матеріалів про життя та діяльність науковця з метою максимального виявлення всіх опублікованих праць ученого та публікацій про нього. Основними джерелами для опрацювання слугують як традиційні друковані видання (біографічні та біобібліографічні словники відповідного тематичного спрямування, галузеві та загальні енциклопедії, галузеві бібліографічні покажчики, пристатейні списки в працях ученого та матеріалах про нього, періодичні та серійні видання тощо), так і сучасні електронні бази даних. Відповідно до профілю діяльності вченого вивчаються роботи оглядового характеру із загальних та окремих питань певної галузі знань, бюлетені та збірники реєстрації депонованих рукописів, авторських свідоцтв, патентних документів, нормативно-технічної документації, участь у розробці яких брав учений. Хронологічні межі визначаються роком першої публікації та роком підготовки біобібліографічного покажчика.
Укладання біобібліографічних покажчиків передбачає найбільш можливу вичерпність та повноту охоплення матеріалу. Вони розраховані на широке коло читачів: починаючи з професорів, викладачів, аспірантів, науковців і закінчуючи студентами-першокурсниками. Тому відомості про видані покажчики та довідковий фонд інформаційно-бібліографічного відділу студенти першого року навчання отримують на лекціях спеціалізованого курсу «Вступ до Могилянських студій» на початку кожного навчального року, що дає їм змогу використовувати тематичний матеріал, зібраний у покажчиках, для написання рефератів, курсових чи дипломних робіт.
Різностороння характеристика вченого, зокрема, в аспекті його громадської, педагогічної, науково-організаційної діяльності, є одним з важливих критеріїв інформаційної культури біобібліографічного покажчика. Позитивна риса таких публікацій не тільки у висвітленні наукових досягнень вченого, а й у розкритті особистісних характеристик, що подаються із включенням до покажчика інтерв’ю з ученим, спогадів про нього його учнів і колег.
Завдяки повній, верифікованій, структурованій і вичерпній інформації, що максимально розкриває особистість науковця, біобібліографічні покажчики залишаються актуальними навіть у теперішню цифрову епоху.

UDC 012:929:027.7:378.4
Natalia Pavliv,
ORCID 0000-0001-6251-2480,
Head of information and bibliographic department,
The National University of Kyiv-Mohyla Academy,
Kyiv, Ukraine
e-mail: pavlivng@ukma.edu.ua

THE RELEVANCE OF BIOBIBLIOGRAPHY INDEXES
IN THE AGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
The relevance and prospects of development of bio- and bibliographic research on the example of a series of biobibliographic indexes about NaUKMA scientists are considered.
Key words: biobibliographic indexes, scientists of NaUKMA, biographies, researches.