Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій

ЗаявникГалицька Світлана Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіАлфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Основним завданням сучасної бібліотеки є забезпечення ефективного доступу до документованих знань, що вимагає удосконалення і оновлення технології пошуку у надвеликих масивах інформації, створення відповідного інструментарію і засобів для надання користувачам можливості віднайти та відібрати інформацію, яка максимально точно задовольняє їх потреби.
Основними пошуковими елементами, які застосовує користувач під час самостійного інформаційного пошуку в бібліотечних базах даних, є назва, автор, змістові ознаки документа: розділ знань, класифікаційні індекси, ключові слова, предметні рубрики тощо. Важливо надати користувачеві можливість скористатися будь-якою з цих ознак, самостійно обрати найзручніші пошукові механізми та раціональні пошукові операції, за необхідності – активно використовувати для поглибленого багатоаспектного тематичного пошуку увесь комплекс пошукових методів і засобів, усі функціональні можливості інформаційної системи бібліотеки.
Бібліотечні класифікаційні системи як засоби змістового пошуку забезпечують комплексування документів за їх реальним змістом, встановлюють відповідність між працями представників різних наукових шкіл, різних епох, на різних мовах, втілених різними за знаковою природою інформаційними засобами. Мова класифікаційних індексів є контрольованою мовою індексування, здатною забезпечити ефективний доступ до класифікаційної ієрархії, необхідний для швидкої та зручної навігації у величезному масиві інформації, а також застосування системного підходу в інтелектуальному пошуку і релевантність його результатів.
Стосовно пошуку за класифікаційним індексом, бажано мати можливість ознайомитися зі структурою, ієрархічною будовою та змістом класифікаційної системи та обрати класифікаційний індекс, відповідний запиту, або знайти класифікаційний індекс за алфавітно-предметним покажчиком (АПП), який виконує функцію навігатора пошуку за систематичною частиною. Знайдений індекс є ключем для формування переліку бібліографічних записів необхідної тематики.
АПП містить поняття, відображені саме в документах фондів бібліотеки, а не тільки в назвах творів або у заголовках рубрик. Він значно полегшує роботу з систематичною частиною скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ під час наукового опрацювання документів: допомагає розшукати необхідні поняття, які в АПП наведено в прямому та інверсованому вигляді, визначити їх розташування в робочих таблицях з урахуванням аспектів розгляду теми або предмета, допомагає вирішувати певні питання систематизації документів і розмежування тем між розділами та рубриками.
Словник АПП містить упорядкований перелік термінів для багатоаспектного тематичного пошуку. Терміни, які зустрічаються у різних рубриках, підрозділах і розділах, доповнено поясненнями аспектів розглядання певних предметів, процесів, явищ тощо.
АПП збирає під певним поняттям усі його характеристики, розосереджені у класифікаційних схемах по галузях знань, тобто встановлює зв’язки між різними темами та проблемами, які стосуються цього поняття. Комплекс підрубрик АПП, які містять інформацію про певні аспекти його розглядання, надає можливість вільно орієнтуватися у класифікаційних ієрархіях, здійснювати пошук за класифікаційними індексами з наступним доступом до документальної бази даних і одержанням переліку бібліографічних записів необхідних документів.
Вербальні терміни АПП спрощують орієнтування в деталях і аспектах змістового наповнення кожної рубрики. Це важливий компонент лінгвістичного забезпечення тематичного пошуку за класифікаційною ієрархією, який дозволяє конкретизувати запит і, таким чином, зменшити «інформаційний шум» або уникнути його.
Терміни АПП (слова і стійкі словосполучення, іноді абревіатури) – лексичні одиниці, які несуть змістове навантаження: перелік термінів АПП до рубрики розкриває і пояснює її зміст, тобто певну тему, її окремі питання і аспекти її розглядання. Словник термінів АПП дозволяє формувати список предметних заголовків і рубрик, укладати предметний рубрикатор тощо. Доповнення описів рубрик переліком термінів АПП збільшує кількість точок доступу до кожного інформаційного ресурсу і значно підвищує вірогідність віднайдення документів певної тематики, тобто створює максимально сприятливі умови для використання будь-якої бібліотечної бази даних як під час інформаційного пошуку документів, так і у виконанні бібліотечних процесів. В результаті пошуку за термінами АПП і/або класифікаційними індексами користувач отримує весь масив документів (виданих будь-якою мовою) певної тематики і уникає небажаного «інформаційного шуму». Саме відсутність «інформаційного шуму» говорить на користь ієрархічних класифікаційних систем як найважливіших засобів систематизації, структурування і упорядкування інформаційних ресурсів, способів моделювання різних предметних галузей, представлення і організації знань в умовах електронного середовища. Детально розроблена класифікація є не лише атрибутом внутрішньобібліотечної технології, це – потужний засіб навігації, який дозволяє оперативно орієнтуватися у будь-якій предметній галузі.
Саме застосування АПП зумовлює повноцінне використання класифікаційної ієрархії в інтелектуальному пошуку. Він виконує пошукову, а також інтегративну функцію, яка забезпечує визначення взаємозв’язків між певними темами, поняттями, предметами, явищами тощо. Крім того, кожний термін АПП визначає зв’язки між Рубрикатором НБУВ і УДК, які дозволяють, за необхідності, окреслити напрямки подальшого пошуку за ієрархічною структурою будь-якої з цих класифікаційних схем.
Інформаційно-пошукова система бібліотеки дозволяє доповнювати рубрики новими термінами АПП, що є актуальним для максимально точного і всебічного відображення змісту рубрики, для фіксування прийнятих методичних рішень, пов’язаних з появою нових напрямів наукових досліджень, розробленням нових технологій, науковими відкриттями та зміною інформаційних потреб користувачів, а також у складних випадках індексування. Кількість термінів АПП до однієї рубрики не обмежена, що зумовлює можливість додаткового внесення важливих понять, які окреслюють змістове наповнення рубрик і які доцільно використовувати як пошукові елементи.
Отже, свою базову, інформаційну функцію бібліотека виконує за допомогою пошукового апарату, реалізованого в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі як сукупність пошукових словників. При цьому різні способи пошуку не є альтернативними, вони доповнюють один одного. Найякісніший багатоаспектний інтелектуальний пошук в електронному каталозі забезпечується саме інформаційно-пошуковою мовою ієрархічного типу за підтримки словника АПП.
Мова предметних рубрик АПП є зрозумілою для всіх користувачів, а пошук за змістовими ознаками документів за АПП — зручний та доступний, адже для роботи зі словником термінів АПП користувачу не потрібні спеціальна бібліографічна підготовка і розуміння ієрархії таблиць класифікації ББК або УДК, він може самостійно відшукати потрібну інформацію. Тому створення контрольованого словника предметних рубрик АПП і застосування його на практиці сприяє оптимізації пошукових процедур, удосконаленню оперативного тематичного доступу до електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, підвищує технологічний рівень комплексного пошукового апарату електронного каталогу бібліотеки, забезпечує задоволення інформаційних потреб користувачів у повному обсязі та зумовлює продуктивність і релевантність інформаційного пошуку.