БІБЛІОТЕКИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗМІНИ В СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

ЗаявникЧернявська Ліна Павлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.
Назва доповідіБІБЛІОТЕКИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗМІНИ В СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
Інформація про співдоповідачівне має
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.1+025.5]:305:316.346.2–021.23
Чернявська Ліна Павлівна,
ORCID 0000-0002-7703-540X,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Голосіївський просп., 3, Київ, 03039, Україна
e-mail: lina2014.cher@gmail.com

БІБЛІОТЕКИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗМІНИ В СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Розглянута участь бібліотек в освітніх проєктах, співпраця із владними структурами, громадськими організаціями в утвердженні гендерного підходу в державній політиці.
Ключові слова: гендер, бібліотечні установи, інформаційно-комунікативна діяльність бібліотек, гендерна дискримінація.

Нинішній період розвитку людського суспільства став епохою встановлення гендерної рівності. Бібліотечні установи стають активними учасниками процесів утвердження основ гендерної рівності в суспільстві, сприяють подоланню негативних гендерних стереотипів, усуненню гендерних бар’єрів у різних сферах суспільного життя. Беручи активну участь у Національному проєкті Освітня онлайн платформа Дія.Цифрова освіта бібліотеки надають можливість громадянам безкоштовно здобути знання з цифрової грамотності, тим самим зменшити наявний гендерний цифровий розрив. Тож у напрямі реалізації забезпечення гендерної рівності бібліотеки пропонують своїм користувачам-жінкам: безпечне та привітне місце для зустрічей і спілкування; програми й послуги для задоволення потреб жінок і дівчат, зокрема стосовно їхніх прав чи здоров’я; доступ до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагають жінкам опановувати бізнесові навички тощо.
Сучасні бібліотеки, особливо їхні інформаційно-аналітичні підрозділи, у співпраці з органами державної влади здатні відігравати значну роль в оптимізації гендерного законодавства шляхом створення якісних інформаційно-аналітичних продуктів та надання інформаційно-аналітичних послуг з широкого спектра питань. Їх діяльність орієнтована на забезпечення виконання Україною зобов’язань щодо ключових міжнародних рішень стосовно забезпечення гендерної рівності шляхом поширення об’єктивної інформації про ідеї гендерної рівності в суспільстві, подолання негативних гендерних стереотипів, формування гендерної свідомості й культури широких верств суспільства. Ще одним суспільно корисним видом роботи бібліотек є навчання різних верств населення навичкам медіаграмотності й критичного мислення, протидії фейкам в процесі пошуку та оброблення інформації.
У провідних бібліотеках України у співпраці з органами місцевої влади та громадськими організаціями діють гендерні центри, які створюють і підтримують бази даних щодо питань гендерної політики, налагоджують зв’язки з державними й громадськими організаціями для обміну інформацією, проводять просвітницьку і правозахисну роботу з населенням.
Так, гендерний центр діє на базі Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова, Одеська національна наукова бібліотека створила культурно-просвітницький проєкт «Гендерні студії». Подібна робота проводиться Кіровоградською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д. І. Чижевського, Iвано-Франкiвською ОУНБ iм. I. Франка, Житомирською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О. Ольжича та багатьма іншими.
Дедалі частіше бібліотеки фахівці співпрацюють з державними органами і громадськими організаціями щодо просування гендерної просвіти для всіх категорій населення шляхом організації тематичних семінарів, конференцій, презентацій, засідань круглих столів, організації сімейних клубів. Бібліотеки стають місцями зустрічі та консультації користувачів з юристами, психологами, лікарями, фахівцями центру зайнятості тощо.
Безумовно, бібліотеки як соціальні центри стають платформою для інформаційної, психологічної та практичної адаптації та підтримки гендерно вразливих верств населення.
Ще одним важливим напрямом діяльності бібліотек є запобігання гендерно обумовленому та домашньому насильству за допомогою підвищення обізнаності населення у формі надання інформації, контактів організацій, які можуть надати допомогу.
Тож бібліотеки як унікальні соціальні інституції, що можуть бути включені в усі сфери людського життя, мають величезний потенціал щодо розв’язання проблем на шляху досягнення гендерної рівності. Українські наукові бібліотеки проводять широкий спектр заходів для поширення актуальних знань з гендерних питань. Вони виконують координаційні, інформаційні та освітні функції щодо просування державної гендерної політики. Але при роботі із сайтами вітчизняних бібліотек, знайомстві з їхніми сторінками в соцмережах доводиться змиритися з ускладненістю пошуку напрацювань щодо гендерної тематики. Можливо, така ситуація має дві основні причини: міждисциплінарний характер безпосередньо проблеми гендеру, а також те, що поняття гендеру як системи порівняно недавно увійшло в український політикум й активувало тему гендерної рівності в суспільстві. Тому сьогодні дуже важливим є впровадження в практику бібліотечної роботи тих форм і методів, які зроблять доступною широкому загалу суспільства якісну наукову, освітню інформацію з гендерних питань, підвищать рівень інформаційної грамотності суспільства в цілому.

УДК 021.1+025.5]:305:316.346.2–021.23
Lina Chernjavskaja,
ORCID 0000-0002-7703-540X,
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine
3 Holosiivskyi Ave., Kyiv 03039, Ukraine
e-mail: lina2014.cher@gmail.com

LIBRARIES AS A FACTOR INFLUENCING CHANGES IN SOCIETY'S AWARENESS OF GENDER EQUALITY

The participation of libraries in educational projects, cooperation with government agencies, public organizations in the establishment of a gender approach in public policy is considered.
Keywords: gender, library institutions, information and communication activities of libraries, gender discrimination.