БІБЛІОТЕКА – УЧАСНИК ВІДОБРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ В СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

ЗаявникМаленко Яна Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.
Назва доповідіБІБЛІОТЕКА – УЧАСНИК ВІДОБРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ В СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.1 :355.451:502/50 4 ](477)
Маленко Яна Вікторівна,
ORCID 0000-0003-0014-3418,
молодший науковий співробітник,
відділ синтезу соціокультурних мережевих ресурсів,
Національна юридична бібліотека,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: malenko_yana_v@ukr.net

БІБЛІОТЕКА – УЧАСНИК ВІДОБРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ В СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

У науковому дослідженні проаналізовано яким чином бібліотечними установами – сучасними інформаційними центрами відображаються екологічні проблеми в стратегічних комунікаціях.
Ключові слова: стратегічні комунікації, бібліотека, бібліотечні установи, інформаційне суспільство, екологічні проблеми.

Сьогодні сучасна бібліотека – це не лише сховище для книг, а й своєрідний електронний архів, місце, де можна отримати доступ до інформації як на традиційних носіях, так і в електронному вигляді. Це соціальний інститут, діяльність якого спрямована на забезпечення рівного доступу до інформації, за умов розвитку процесів гуманізації освіти, її інформатизації, відкритості та формування освітніх інформаційних потреб, який здатен якісно забезпечити і технологічний, і соціальний, і освітній доступ до інформації. Це інформаційний центр, який є незамінним соціальним інститутом у соціокультурній інфраструктурі.
У період значного загострення небезпечних кліматичних, екологічних, мікробіологічних та інших викликів, що постають перед суспільством, дуже своєчасним для адекватної відповіді на ці загрози став розвиток електронних інформаційних технологій, які дають можливість досягти відповідних темпів інфотворення в розвитку пізнавальної сфери людської діяльності.
У зв’язку з розвитком глобальної інформатизації, організації національного інформаційного простору на основі широкого використання електронних інформаційних технологій розвивається широка мережа інформаційних комунікацій, що координують всі напрями суспільної діяльності.
Оскільки протягом тривалого часу економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, що унеможливлювало досягнення збалансованого (сталого) розвитку, то на сьогодні зміст наукових, науково-аналітичних, інформаційних продуктів у соціальних комунікаціях, і насамперед стратегічних, має сприяти вирішенню проблем, пов’язаних із необхідністю коригування:
– наявної підпорядкованості екологічних пріоритетів економічній доцільності; неврахування негативних наслідків такої діяльності для довкілля у законодавчих та нормативно-правових актах, зокрема у рішеннях Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади;
– переважання ресурсо- та енергомістких галузей у структурі економіки із здебільшого негативним впливом на довкілля, що значно посилюється через неврегульованість законодавства при переході до ринкових умов господарювання;
– існуючих реалій стосовно фізичного та морального зношення основних фондів у всіх галузях національної економіки;
– роз’яснювальної роботи в суспільстві щодо розуміння пріоритетів збереження довкілля та переваг збалансованого (сталого) розвитку, недосконалість системи екологічної освіти та просвіти; незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та екологічних прав і обов’язків громадян.
Слід зауважити, що до змістовного наповнення стратегічних комунікацій мають бути залучені і органи державної влади, і вітчизняні наукові установи, і громадські організації. Важливого значення, як свідчить практика, у становленні ефективної діяльності цих комунікацій набувають також і комп’ютеризовані, введені в обміни інтернет-інформацією бібліотечні установи. Вдосконалення якості інформаційного ресурсу в системі стратегічних комунікацій в рамках національного інформаційного простору стає важливим завданням національних, галузевих, наукових бібліотек. Із впровадженням електронних технологій у вітчизняну інфосферу, в інформаційні обміни для бібліотек відкриваються нові можливості у вдосконаленні інформаційних обмінів у суспільстві. Підвищення якості цих обмінів значить підвищення ефективності використання інформації – дуже важливого показника ефективності сучасного суспільства, оскільки ми маємо загострення екологічних проблем, дуже важливим для донесення всієї необхідної для покращення екологічної ситуації має і бібліотечна робота в страткомах.
По-перше, в цій діяльності бібліотеки мають можливості спиратися на свої традиційно багаті фонди, розкривати їх екологічну проблематику в комунікаціях. Досить значні обсяги організаційно-правової та технологічної інформації на дану тему, насамперед електронної, обумовлюють в процесі комплектування визначати найважливіші напрями вирішення екологічних проблем, формувати відповідну тематику інформаційних матеріалів, наукових видань навколо таких напрямів, формувати спеціалізовані інформаційно-аналітичні бази по даній тематиці.
По-друге, провідні бібліотеки мають кваліфікованих спеціалістів для комплектації своїх фондів новою екологічною літературою, правовими актами тощо, структурувати нові надходження по екології, вітчизняні і зарубіжні, та організувати ефективне забезпечення ними користувачів.
По-третє, аналітичні підрозділи бібліотек мають можливості моніторингу та аналізу актуальних екологічних проблем суспільства щодо природокористування, збереження довкілля та раціонального використання природних ресурсів, введення цього матеріалу в обіг через систему стратегічних комунікацій.
Таким чином, зростаюча суспільна увага до використання стратегічних комунікацій, як інструмента використання найважливіших, суспільно значимих ресурсів та можливостей бібліотечних установ – сучасних інформаційних центрів суспільства відображати проблеми, зокрема екологічної тематики, що здійснюються в стратегічних комунікаціях обумовлена і зростаючим темпом інформаційних обмінів у сучасному суспільстві, і необхідністю вдосконалення управління цими потоками, і створенням за допомогою страткомів можливостей для швидкого реагування на нові виклики перед Україною, нові проблеми, в тому числі й ті, що пов’язані із загостренням екологічної ситуації.

UDC 021.1 :355.451:502/50 4 ](477)
Yana Malenko,
ORCID 0000-0003-0014-3418,
Junior Researcher,
department of synthesis of socio-cultural network resources,
National Law Library,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: malenko_yana_v@ukr.net

LIBRARY – PARTICIPANT OF REFLECTION OF CURRENT PROBLEMS OF ECOLOGY IN STRATEGIC COMMUNICATIONS

The research analyzes how library institutions – modern information centers reflect environmental problems in strategic communications.
Keywords: strategic communications, library, library institutions, information society, ecological problems.