Науково-бібліографічна серія "Джерела української біографістики": особливості підготовки п'ятого випуску

ЗаявникЯценко Олег Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 4. Біографіка та біобібліографія – знаннєвий ресурс інтелектуального і духовного розвитку українського суспільства.
Назва доповідіНауково-бібліографічна серія "Джерела української біографістики": особливості підготовки п'ятого випуску
Інформація про співдоповідачівВернік Юлія Вікторівна, Комарянська Тетяна Вікторівна, Філіппова Наталя Павлівна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК [016(048.2):929](477)
Яценко Олег Миколайович,
ORCID 0000-0003-4277-1869,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: olehjats@bigmir.net
Вернік Юлія Вікторівна,
ORCID 0000-0002-0783-5372,
науковий співробітник,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: julvern@ukr.net
Комарянська Тетяна Вікторівна,
ORCID 0000-0003-4967-8392,
молодший науковий співробітник,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: tatvish01@gmail.com
Філіппова Наталя Павлівна,
ORCID 0000-0003-4896-5939,
кандидат наук з соціальних комунікацій, науковий співробітник,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: filippova.natalya@hotmail.com

НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА СЕРІЯ «ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ БІОГРАФІСТИКИ»: ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ П’ЯТОГО ВИПУСКУ

Розкрито специфіку та особливості укладання п’ятого випуску науково-бібліографічної серії «Джерела української біографістики».
Ключові слова: біобібліографічні дослідження, ресурси біографічної інформації, «Джерела української біографістики».

Започаткована у 2004 р. Інститутом біографічних досліджень (ІБД) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) серія «Джерела української біографістики», що має стати основою біографічної інформації для Українського національного біографічного архіву (УНБА) й ставить за мету ознайомити дослідників, науковців, аматорів і широкий загал із біобібліографічними дослідженнями та публікаціями біографічного змісту, цьогоріч доповнилась п’ятим випуском, підготовленим у межах виконання теми науково-дослідної роботи ІБД НБУВ «Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікативний ресурс в умовах суспільно-політичних і культурних трансформацій українського суспільства» (2018–2021 рр.).
Актуальність видання обумовлена, передусім, відсутністю у вітчизняній бібліотечній справі усталеного алгоритму обліку й відокремлення праць з біографічною складовою від загального масиву книжкових джерел. Окрім того, попередні чотири випуски серії охопили видання про видатних представників різних сфер життя українського суспільства, що вийшли друком за період від середини XIX століття до 2010 р., залишивши відкритим питання висвітлення інформації про здобутки у галузі вітчизняної біографіки, вивчення й узагальнення досвіду підготовки та публікації біографічної літератури за останнє десятиліття. Втім, з огляду на значне зростання кількості публікацій біографічного змісту в національному книговиданні та нормативні обмеження обсягу друкованих видань, укладачами цілком закономірно було окреслено хронологічні межі п’ятого випуску 2010–2013 рр., репрезентуючи, в тому числі, виявлену в ході його підготовки значну кількість джерел, датованих 2010 р., що не були представлені у попередньому, четвертому випуску.
Зберігаючи усталені традиції підготовки видань у межах серії «Джерела української біографістики», п’ятий випуск, тим не менш, має низку специфічних особливостей, що вирізняють його з-поміж перших чотирьох. При його підготовці було відкориговано й розширено критерії відбору літератури. З огляду на національний масштаб виконуваного дослідження, відсутність у фондах НБУВ значної кількості видань, виявлених у покажчиках національної бібліографії «Літопис книг» за 2011–2014 рр., намагання максимального охоплення вітчизняних біографічних джерел, непередбачені обставини, що пов’язані з поширенням у світі пандемії COVID-19 та введення карантинних обмежень, для опрацювання матеріалів, не всі з яких вдалось дослідити de visu, укладачами також було використано електронний каталог і фонди Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУЯМ), зазначаючи при відсутності шифрів зберігання в НБУВ відповідні шифри у НБУЯМ.
Крім того було скасовано обмеження видань, що містять біографічні матеріали про не менш як трьох персон, за рахунок подання інформації про публікації, присвячені одній-двом особі (особам). Таким чином укладачі прагнули забезпечити максимальну вичерпність представлення масиву вітчизняної біографічної друкованої продукції означеного періоду.
З розширенням критеріїв відбору відбулися зміни у структурі і назвах розділів і підрозділів п’ятого випуску — їх доповнено новими рубриками. Так, другий розділ перейменовано у «Наукові видання». Його доповнено підрозділом «Наукові збірники». У третій розділ «Науково-популярні, історико-публіцистичні видання» доповнено новим параграфом «Видання присвячені одній (двом) особі (особам)». Відбулися зміни у п’ятому розділі — його зміст поділено на підрозділи: Спогади; Щоденники; Листування; Нотатки; Літературний портрет. Восьмий розділ покажчика «Доповнення до попередніх випусків» вміщує інформацію про видання, які з різних причин не потрапили до чотирьох попередніх випусків та хронологічно відносяться до них. В залежності від змісту видань його поділено на «Персональні бібліографічні покажчики» та «Інші публікації». З’явився новий — дев’ятий розділ, — «Видання з біографічним матеріалом, які відсутні у НБУВ та НБУЯМ».
Ще однією особливістю п’ятого випуску є збільшення кількості даних про повнотекстові електронні версії біографічних публікацій в мережі Інтернет. У цих випадках до бібліографічного опису, після шифру ISBN, було додано «URL» – уніфікований локатор ресурсів (адреса ресурсу). Кількість таких записів у покажчику перевищує 300 одиниць.
Отже, укладачами при роботі над виданням було враховано наступні особливості: критерій наявності матеріалів у фондах НБУВ було доповнено фондами НБУЯМ; розширено критерії відбору літератури за рахунок представлення інформації про видання, присвячені одній-двом особі (особам), відбулися якісні трансформації змісту покажчика, збільшено долю представлення відомостей про повнотекстові електронні версії біографічних публікацій. Таким чином, черговий випуск науково-бібліографічної серії «Джерела української біографістики» сприятиме використанню нових джерел біографічної інформації при підготовці УНБА, наукових праць і навчальних посібників науковцями, викладачами, бібліотекарями, у тому числі дослідниками української біографістики, біографіки та біобібліографії.

UDC [016(048.2):929](477)
Oleh Yatsenko,
ORCID 0000-0003-4277-1869,
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate,
Head of the Department,
Department of the Biobibliographical Information Resources Formation,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: olehjats@bigmir.net
YuliiaVernik,
ORCHID 0000-0002-0783-5372,
Research Associate,
Department of the Biobibliographical Information Resources Formation,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: julvern@ukr.net
Tetiana Komarianska,
ORCID 0000-0003-4967-8392,
Junior Research Associate,
Department of the Biobibliographical Information Resources Formation,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: tatvish01@gmail.com
Natalia Filippova,
ORCID 0000-0003-4896-5939,
Candidate of Social Communications, Research Associate,
Department of the Biobibliographical Information Resources Formation,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: filippova.natalya@hotmail.com

THE SOURCES OF UKRAINIAN BIOGRAPHY RESEARCH AND BIBLIOGRAPHIC SERIES: PARTICULARITIES IN THE FIFTH ISSUE PREPARATION

The issue of criteria expanding for literature selecting for the fifth issue of the Sources of Ukrainian Biography Research and Bibliographic Series is revealed.
Keywords: biobibliographic research, biographic information resources, the Sources of Ukrainian Biography.