Майбутнє реферативних видань

ЗаявникKryuchyn Andriy Andriyovych (Украина)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіМайбутнє реферативних видань
Інформація про співдоповідачівБалагура І. В.,Мініна Н. М. ,Гарагуля С. С.
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 001.8:004.891
Крючин Андрій Андрійович,
ORCID 0000-0002-5063-4146,
доктор технічних наук, заступник директора,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: kryuchyn@gmail.com
Балагура Ірина Валеріївна,
ORCID 0000-0001-9627-2091,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: balaguraira@gmail.com
Мініна Наталія Микитівна,
науковий співробітник,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: minina1854@gmail.com
Гарагуля Сергій Сергійович,
ORCID 0000-0002-5564-9494,
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: garagulia@nbuv.gov.ua

МАЙБУТНЄ РЕФЕРАТИВНИХ ВИДАНЬ

Проаналізовано напрями розвитку системи формування реферативних інформаційних ресурсів. Показана доцільність формування спільного інформаційного ресурсу з базою даних повнотекстових наукових видань України. Визначено необхідність перетворення реферативної бази даних «Україніка наукова» до наукометричної бази даних.
Ключові слова: реферативні видання, бібліотечні електронні ресурси, наукометрія, повнотекстова база даних, реферативна база даних.

Перевіреним способом вирішення завдання своєчасного забезпечення вчених необхідною їм науковою інформацією є видання реферативних журналів і формування реферативних баз даних (РБД). Світовий досвід свідчить, що реферативні бази даних та реферативні журнали не тільки здійснюють оперативне інформування різних категорій користувачів про новинки наукової літератури, а й забезпечують ретроспективний пошук публікацій, зменшують негативний вплив пов’язаного з диференціацією наук розсіянням публікацій, інформують про досягнення в суміжних областях наук, сприяють інтеграції наукових напрямків і дисциплін. Відсутність цілісних систем реферування наукових джерел призводить до втрат інформації, перешкоджає якісному обслуговуванню вчених і фахівців, участі в міждержавних обмінах науково-технічною інформацією. Зараз найбільшу популярність серед світових бібліометричних систем мають Web of Science, Scopus і Google Scholar, які поєднують реферативні ресурси та бібліометричні сервіси. Ці бібліометричні системи охоплюють величезну кількість наукових публікацій, які видаються у різних країнах світу. Однак, в цих системах природньо не можуть бути представлені всі національні видання, тому повинні створюватися реферативні видання регіонального/національного рівня. В світі створено більше десятка національних центрів наукової та технічної інформації, які здійснюють обробку наукових видань, створюють сотні реферативних видань з різної тематики, значна частина з яких доступна в електронній формі. Більшість розвинених сучасних систем пошуку наукової інформації містять реферативну складову як необхідний елемент свого функціоналу. Практично вся наукова література видається накладом до 1000 примірників і відноситься до категорії малотиражної, відповідно, важкодоступної літератури. Реферативні видання повинні сприяти ознайомленню широкої наукової громадськості з такою літературою. Український реферативний журнал (УРЖ) «Джерело», започаткований Інститутом проблем реєстрації інформації Національної академії наук України та Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського, створювався та продовжує функціонувати як міжгалузеве видання. Природно, що УРЖ «Джерело» розпочала видавати Національна академія наук України з її широким тематичним охопленням. УРЖ вже зіграв і продовжує грати важливу роль в розвитку вітчизняної і світової науки.
Форми представлення реферативної інформації, безумовно, будуть змінюватися. Електронний формат репрезентації реферативної інформації, представлений в Україні загальнодержавною реферативною базою даних (РБД) «Україніка наукова», є пріоритетним і перспективним. Одне з головних завдань РБД полягає в створенні умов для проведення бібліометричних досліджень, спрямованих на визначення пріоритетних напрямів досліджень у різних галузях наукового знання, публікаційної активності окремих учених і наукових установ, вивчення динаміки публікаційної активності, видового розподілу та тематичного представлення наукових видань. Особливого значення набуває завдання створення можливостей використання РБД «Україніка наукова» у наукометричних дослідженнях, зокрема щодо рейтингування наукових фахових видань України за ступенем їх інтегрованості в систему наукових комунікацій, виявлення та ідентифікації сучасних вітчизняних наукових шкіл тощо. Головним напрямком розвитку реферативної бази даних «Україніка наукова» є розширення бібліометричних сервісів, які надає база даних для проведення наукометричних досліджень. Слід відзначити, що РБД «Україніка наукова» дозволяє здійснювати бібліометричні дослідження в першу чергу з використанням показників публікаційної активності, що дозволяє здійснювати визначення пріоритетних напрямів досліджень, робити висновки та прогнози на розвиток певних досліджень у різних галузях, зокрема, енергетиці, інформаційних технологіях, педагогіці, політиці, праві тощо. Проведені дослідження дозволили виявити закономірності розвитку інформаційних технологій в Україні. Для окремих галузей спостерігається досить швидке зростання кількості публікацій, збільшується кількість журналів, в яких вони представлені. Для проведення більш глибоких наукометричних досліджень з виявлення тенденцій розвитку наукових досліджень доцільно використовувати аналіз складних мереж термінів у наукових публікаціях та мереж співавторів, новим методом досліджень може стати застосування так званих кореляційних мереж. Проведення таких досліджень дозволить розширити можливості наукометричного аналізу з виявлення пріоритетних напрямків розвитку наукових досліжень та визначення груп експертів. Для ефективного використання реферативної бази даних необхідна розробка наукометричного апарату для дослідження тенденцій розвитку української науки в тому числі з використанням технології складних мереж.
Принципово нові можливості для проведення наукометричних досліджень можуть бути створені на базі комплексу реферативних та повнотекстових ресурсів, які дають змогу оцінити ефективність результатів наукової діяльності в різних галузях знання, а також здійснити багатопараметричний аналіз і визначити внесок окремих учених у розвиток науки. Створення ефективної системи надання наукометричної інформації можлива саме за рахунок інтеграції інформаційних ресурсів.
Таким чином, можемо визначити перспективи розвитку РБД «Україніка наукова» як пріоритетного інструмента аналітики науки у синхронічному та діахронічному аспектах, а УРЖ «Джерело» – як дайджесту актуальних наукових публікацій за поточний період.

UDC 001.8:004.891
Andrii Kriuchyn,
ORCID 0000-0002-5063-4146,
Doctor of Technical Sciences, Deputy Director,
Institute for Information Recording,
Kyiv, Ukraine
e-mail: kryuchyn@gmail.com
Iryna Balahura,
ORCID 0000-0001-9627-2091,
Ph. D., Senior Researcher,
Institute for Information Recording,
Kyiv, Ukraine
e-mail: balaguraira@gmail.com
Natalia Minina,
Researcher, Institute for Information Recording,
Kyiv, Ukraine
e-mail: minina1854@gmail.com
Serhii Harahulia,
ORCID 0000-0002-5564-9494,
Ph. D., Head of Department,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: garagulia@nbuv.gov.ua

THE FUTURE OF AN ABSTRACT EDITIONS
The directions of development of the system of formation of abstract information resources are analyzed. The expediency of forming a joint information resource with a database of full-text scientific publications of Ukraine is shown. The necessity of transformation of the abstract database «Ukrainika Scientific» into a scientometric database is determined.
Keywords: abstract editions, library electronic resources, scientometrics, full-text database, abstract database.