АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ЗВІТІВ НДР ІНСТИТУТУ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАН УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ ТА ТЕКСТОВОГО НАПОВНЕННЯ

ЗаявникБерезовська Ольга Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 5. Рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань.
Назва доповідіАНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ЗВІТІВ НДР ІНСТИТУТУ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАН УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ ТА ТЕКСТОВОГО НАПОВНЕННЯ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930.255
Березовська Ольга Василівна,
ORCID: 0000-0002-8362-7356
молодший науковий співробітник,
відділ архівознавства і документознавства,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: bov2005@ukr.net

АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ЗВІТІВ НДР ІНСТИТУТУ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАН УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ ТА ТЕКСТОВОГО НАПОВНЕННЯ

Розглянуто ключові питання розробки анотованого покажчика звітів з науково-дослідних робіт Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Висвітлено основні принципи підготовки описових статей анотованого покажчика як одного з важливих елементів довідкового апарату архіву.

Ключові слова: архівний фонд, документи, звіти НДР, Інститут архівознавства НБУВ, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Питання організації доступу до документів Національного архівного фонду та забезпечення використання архівної інформації є одним із пріоритетних в діяльності архівних установ України. Для його вдалого вирішення архівні установи формують різноманітний довідковий апарат. Закон України «Про національний архівний фонд та архівні установи» дає визначення поняттю «довідковий апарат» – це довідники у будь-якій формі (путівники, описи, каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо), призначені для пошуку архівних документів або відомостей, що містяться в них. Кожен тип довідника має свої види й різновиди відповідно до цільового призначення, об'єкта, аспекту описування й ступеню деталізації інформації.
Нагальним питанням в даному напрямку архівної роботи стала розробка довідкового апарату на документи Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України з огляду на те, що в його архівному фонді відклалося, зокрема, близько 800 наукових звітів НДР за період з 1941 по 2020 рр. з питань орнітології, ентомології, акарології, паразитології етології, екології тварин, зоогеографії, фауністики, палеозоології та ін. наукових напрямків. З метою їх систематизації та покращення доступу для дослідників виникла необхідність у розробці анотованого покажчика, який би акумулював усі наявні в архівах звітні документи з науково-дослідних робіт інституту. Наразі наукові звіти інституту за 1941–1975 рр. зберігаються в Інституті архівознавства НБУВ (архівний фонд інституту № 258), за 1976–2020 рр. – у науковому архіві Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. З 2000 р. звіти НДР інституту внесені до Національного репозитарію академічних текстів (НРАТ) – загальнодержавної розподіленої електронної бази даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти, розпорядником якої є ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ). У базі даних звіти систематизовано за їх реєстраційним номером, назвою роботи, керівником роботи, датою реєстрації в УкрІНТЕІ, організацією-виконавцем роботи, описовою статтею. Таким чином, у НРАТ можливо віднайти звіти НДР фактично з 1999 р., оскільки вони реєструвалися в УкрІНТЕІ на початку 2000 р.
Анотований покажчик звітів НДР формується у хронологічному порядку. До описової статті входить порядковий номер описової статті, назва звіту НДР, прізвище керівника та виконавців наукової теми, коротка анотація змісту звіту НДР, його місце зберігання з посиланням на назву архіву, номер архівного фонду, номер опису, номер справи, кількість аркушів та рік підготовки звіту.
Наприклад:
252. З’ясування ролі медоносних бджіл у сприйнятті інформації про просторове положення корму.
керівник: к.б.н. Л.І. Францевич
виконавець: м.н.с. І.І. Шалімов
анотація: Здійснено оцінювання умов, в яких знаходяться бджоли у свиті бджоли-розвідниці, з’ясування можливості сприйняття інформації про просторове положення джерел корму. Особливу увагу приділено вивченню положення і характеру руху антен бджіл свити, як можливих приймачів інформації про координати джерела їжі.
місце зберігання: ІА НБУВ, ф. 258, оп. 2, спр. 486, 54 арк., 1969 р.
До покажчика також включено літописи природи деяких українських заповідників (Луганського державного заповідника та його окремих філій «Стрільцівський степ», «Станично-Луганське»; Чорноморського державного заповідника; заповідника «Розточчя»), з якими тісно співпрацював Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена, та документи яких відклалися у його архівному фонді. Літопис природи є основним науковим документом заповідників, в якому сконцентровані результати спостережень за природними процесами і явищами, здійснено опис територій заповідників, ландшафту, рельєфу, погодних умов, температури, опадів, води, грунтових вод, рослинності, впливу господарчої діяльності на рослинний покрив, тваринний світ, біотехнічні заходи, наукові дослідження, експедиції та екскурсії в заповідниках тощо.
Всі назви звітів НДР, прізвища керівників та виконавців тем у покажчику подаються українською мовою, проте в більшості звітів мовою оригіналу є російська, що вимагає постійного уточнення, уніфікації зоологічних термінів та прізвищ керівників, виконавців тем. Інформація, зібрана в результаті підготовки анотованого покажчика, дає можливість прослідкувати кількісну характеристику звітів НДР по роках; по прізвищах авторів звітів; за науковими напрямами тощо. В загальному значенні дана робота слугуватиме підґрунтям для комплексного аналізу тематичних напрямів НДР, доповненням для вивчення становлення та розвитку наукової діяльності інституту протягом значного періоду його функціонування, індивідуальної участі науковців у дослідженнях та результатів їх практичної роботи.

UDC 930.255
Berezovska Olha,
ORCID: 0000-0002-8362-7356
Junior Researcher,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: bov2005@ukr.net

ANNOTATED INDEX OF REPORTS ON RESEARCH WORKS OF THE I.I. SCHMALHAUSEN INSTITUTE OF ZOOLOGY OF THE NAS OF UKRAINE: FEATURES OF STRUCTURAL CONSTRUCTION AND TEXT FILLING

The key issues of development of the annotated index of reports on research works of the І.І. Schmalhausen Institute of Zoology. The basic principles of preparation of descriptive articles of the annotated index as one of the important elements of the reference apparatus of the archive are covered.
Keywords: archival fond, documents, reports on research works, Institute of Archival Studies, І.І. Schmalhausen Institute of Zoology.