КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗаявникПокропивна Ольга Ворлодимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.
Назва доповідіКРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027:[025.2:908]-047.37:338.483.12](477)
Покропивна Ольга Володимирівна,
ORCID 0000-0003-4616-3940,
науково-методичний відділ,
Національна історична бібліотека України
м. Київ, Україна
e-mail: yaloga81@gmail.com

КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Висвітлено основні результати наукового дослідження Національної історичної бібліотеки України «Краєзнавчі ресурси бібліотек України як підґрунтя для розвитку туризму».
Ключеві слова: дослідження, Національна історична бібліотека України, краєзнавчі ресурси, регіональні бібліотеки України, краєзнавчий туризм, бібліотечний туризм.

В останні роки значно зросла увага до туристичного потенціалу України, до її культурно-туристичних об’єктів, що відображають історичну спадщину країни, та рекреаційних ресурсів. Національна історична бібліотека України (далі – НІБУ), яка раз на рік проводить науковий аналіз та здійснює інформаційне забезпечення у напрямі бібліотечного краєзнавства, у 2021 році ініціювала дослідження «Краєзнавчі ресурси бібліотек України як підґрунтя для розвитку туризму», адже регіональні бібліотеки України є потужними культурно-інформаційними центрами свого краю, які сприяють виявленню, зберіганню та популяризації місцевих пам’яток культури, туристичних об’єктів тощо.
Мета статті – на основі отриманих анкетних даних від регіональних бібліотек України, розкрити загальні підсумки наукового дослідження НІБУ «Краєзнавчі ресурси бібліотек України як підґрунтя для розвитку туризму».
Розроблена фахівцями НІБУ анкета для регіональних бібліотек разом з моніторингом вебсайтів цих книгозбірень, надасть можливість комплексно визначити стан краєзнавчого та бібліотечного туризму в Україні. Анкетні відповіді були отримані від усіх ОУНБ України (крім Кіровоградської, Луганської, Полтавської та Черкаської ОУНБ), Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка та Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва.
Анкета включила такі блоки питань з краєзнавчого та бібліотечного туризму: організація роботи бібліотек, бібліографічна, науково-методична та проєктна діяльність, напрями та форми роботи, бібліотечний туризм.
Аналіз анкет показав, що:
1. У переважній більшості бібліотек-респондентів туристичним напрямом займаються краєзнавчі відділи у співпраці з іншими структурними підрозділами. Сім бібліотек відмітили роботу соціокультурного відділу в координації з краєзнавчим та іншими відділами. Три книгозбірні визнали, що цей напрям покладений тільки на краєзнавчий відділ, а дві книгозбірні мають у своєму штатному розписі окремо створений структурний підрозділ.
2. Майже всі бібліотеки виділяють розділ про туризм у своїх щорічних краєзнавчих бібліографічних посібниках. Загалом, за останні 10 років досліджені бібліотеки продукували від 2 до 20 краєзнавчих видань, які висвітлювали туристичну тематику. Жодного з таких видань не назвали п’ять бібліотек.
3. Методична діяльність регіональних книгозбірень направлена на організацію та участь у конференціях, семінарах з краєзнавчого туризму. Важливим також є створення методичних рекомендацій, співпраця з туристичними, екскурсійними організаціями. Менш за все респонденти в анкеті обирали відповідь – «здійснення навчання щодо ведення туристичної діяльності».
4. Серед пріоритетних напрямків роботи з краєзнавчого туризму відмічено бібліографічну роботу, організацію книжкових виставок, масових заходів, а також надання довідкової та методичної допомоги. Такий вибір зумовлений тим, що регіональні книгозбірні більш схильні використовувати традиційні бібліотечні форми роботи. Найменш актуальною формою виявилося створення електронних туристичних ресурсів. Однак, майже всі ОУНБ наповнюють електронні краєзнавчі бази даних туристичною інформацією, створюють туристичні вебсторінки, блоги тощо.
5. Регіональні книгозбірні активно втілюють туристичні проєкти. Більшість з них за останні 10 років здійснили по 2-4 проєкти, 4 бібліотеки не реалізували жодного.
6. Основними методами популяризації краєзнавчого туризму є підготовка книжкових виставок, відео-презентацій, проведення масових заходів, а також екскурсійна діяльність, яка ґрунтується на краєзнавчих ресурсах бібліотеки. Найменш поширеними методами визнали створення експозицій, музейних кімнат з туристичної тематики та організацію туристичних клубів.
7. Більшість книгозбірень розвивають історико-краєзнавчий туризм, також підтримують зелений, екологічний, етнографічний, літературний туризм. Найменше сприяють розвитку професійно-ділового туризму.
8. Регіональні бібліотеки України виступають інформаційними центрами свого краю не тільки для місцевого населення, а й для підприємців туристичної сфери, тому основна частина бібліотек налагоджують з ними партнерські зв’язки, вивчають їхні інформаційні потреби, спільно реалізують туристичну, екскурсійну діяльність. Три з опитаних книгозбірень не співпрацюють з туристичним бізнесом свого краю.
9. Екскурсійна діяльність регіональних книгозбірень займає певну нішу у їхній практичній роботі. Так, 14 книгозбірень зазначили, що їхня бібліотека знаходиться в історичному, культурному центрі міста, 12 респондентів повідомили, що споруда, в якій знаходиться їхня бібліотека, це – історична будівля, зразок архітектурного ансамблю, 5 – мають оригінальний, цікавий дизайнерський простір та 4 – визнали, що їхня будівля пов’язана з цікавою історією або легендою. Екскурсантами бібліотек, як правило, є школярі, студенти, читачі бібліотеки, а також особи з різних організацій та туристи.
10. Послуги з туристичного напряму 13 бібліотек-респондентів надають на платній основі, з них 7 книгозбірень беруть кошти лише за екскурсійну діяльність, 1 – лише за надання довідкової інформації туристичного змісту; 5 бібліотек платними послугами визначили екскурсійну діяльність і надання довідкової інформації. Менше половини опитаних респондентів туристичні послуги здійснюють безкоштовно.
11. Більшість бібліотек не планує створення інформаційно-туристичного центру (ІТЦ) через те, що в регіоні подібний центр вже існує і штатним розписом бібліотек не передбачено функціонування такого підрозділу. Однак, на базі двох ОУНБ вже відкрито ІТЦ, ще дві працюють над його створенням, а одна книгозбірня вивчає це питання.
Детально результати дослідження планується висвітлити у 32-му випуску інформаційного бюлетеня НІБУ «Краєзнавча робота в бібліотеках України». Це дослідження стане певним внеском НІБУ у розвиток краєзнавчого та бібліотечного туризму в Україні, адже, окремого дослідження з цього актуального питання ще не проводилося.

UDK 027:[025.2:908]-047.37:338.483.12](477)
Olha Pokropyvna,
ORCID 0000-0003-4616-3940,
scientific and methodical department,
National Historical Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: yaloga81@gmail.com

LOCAL HISTORY RESOURCES OF LIBRARIES OF UKRAINE AS A GROUND FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM: RESEARCH RESULTS

The main results of the scientific research of the National Historical Library of Ukraine "Local lore resources of libraries of Ukraine as a basis for tourism development" are highlighted.
Keywords: research, National Historical Library of Ukraine, local lore resources, regional libraries of Ukraine, local lore tourism, library tourism.