ЗДОБУТКИ МУЗИКОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (За виданнями з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)

ЗаявникАнтонюк Тетяна Дмитрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення.
Назва доповідіЗДОБУТКИ МУЗИКОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (За виданнями з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
Інформація про співдоповідачівАнтонова Вікторія Дмитрівна,провідний бібліограф відділу зарубіжної україніки Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 001.32(477+430+71+73)УВАН]099.5:78.072]026:(477-25)НБУВ
Антонюк Тетяна Дмитрівна,
ORCID 0000-0002-6446-2795,
доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник
відділ зарубіжної україніки
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: zabula_@ukr.net

Антонова Вікторія Дмитрівна,
ORCID 0000-0002-0788-5505,
провідний бібліограф,
відділ зарубіжної україніки,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: anaisant196@gmail.com


ЗДОБУТКИ МУЗИКОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
(За виданнями з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)

Розглянуто творчі здобутки Музикологічної секції Української вільної академії наук (УВАН) як важливий внесок в українську музичну культуру. Предмет дослідження залишається мало відомим широкому загалу в Україні та потребує популяризації й інтеграції до історії українського академічного музичного мистецтва.
Ключові слова: фонд відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Українська вільна академія наук, Музикологічна секція, українська діаспора.

У доповіді йдеться про здобутки Музикологічної секції Української вільної академії наук у США (УВАН у США). Музична культура України характеризується різноплановістю та багатогранністю, а її історія нараховує понад тисячоліття. Цінною інтегральною складовою української музичної культури є музичні здобутки діаспори у прикладному та теоретичному вимірах. У фонді відділу зарубіжної україніки зберігаються видання багатьох видавництв діаспори, серед яких наявна і література, в якій розкриваються різні аспекти музичного мистецтва. Зокрема такі: Андрієвський В. Микола Лисенко. Батько української музики. 1842 – 1912 – 1962. Торонто: Вільне слово, 1962. – 23 с.; Витвицький В. Музичними шляхами : спогади. – [Б. м.] : Сучаснысть, 1989. – 215 с.; Витвицький В. Михайло Гайворонський : життя і творчіст. – Ню Йорк, 1954. – 206 с.; Гайворонський М. О. Збірник українських пісень для молоді. Саскатон, Саск.: Вид. укр. книгарні, 1946. – 143 с.; Грінченко М. Історія української музики. – 2 вид. – Нью-Йорк : Вид. Укр. муз. інституту, 1961. – 192 с.; Ємець В. Кобза та кобзарі / З. Кузеля (З бібліогр. дод.). – Берлін : Укр. слово, 1923. – 111 с.; Коляда або пісні з нотами на Риздво Христове. – Торонто, Онт., 1981. – 142 с.; Рудницький А. Українська музика: історично-критичний огляд. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1963. – 406 с.; Українські композитори / упоряд. М. Гаврилюк. – Buenos Aires, 1970. – 85 c. та багато інших. Наявні також видання Української вільної академії наук у США, які розкривають діяльність Музикологічної секції, відкривають імена її членів та напрямки їх досліджень.
Українська вільна академія наук (УВАН), що відродилася в листопаді 1945 р. в німецькому Авґсбурзі, організувала свої осередки у Вінніпезі (Канада) (1949) та у Нью-Йорку (США) (1950), де й започаткувала діяльність Мистецької кураторії на чолі з проф. Дем’яном Горняткевичем, в діяльності якої велика увага приділялася музичному напрямку досліджень. Музикологічна секція під керівництвом проф. Зиновія Лиська (1895–1969), відомого музикознавця, фольклориста, композитора, педагога, громадського діяча, керівника Українського музичного інституту у США (з 1961 р.), дійсного члена Наукового товариства імені Тараса Шевченка (НТШ), Української вільної академії наук у США, одного з найактивніших діячів того часу, упродовж 1950–1969 рр. забезпечувала досліди в різних ділянках української музики.
Музикологи, члени Музикологічної секції УВАН у США, проводили дослідження творчості сучасних композиторів (д-р Василь Витвицький), основоположників нової української музики (проф. Вадим Кіпа), представників класичної доби (д-р Ігор Соневицький), над українським музичним фольклором (д-р Зиновій Лисько). Напрями досліджень відбилися також на тематиці доповідей, виголошуваних на засіданнях Музикологічної секції, як наприклад, про творчість М. Лисенка (проф. В. Кіпи), про А. Веделя (д-ра Ігоря Соневицького), про тетрахордові елементи в українській народній пісенності (проф. З. Лиська). Всі члени Музикологічної секції працювали як практичні музичні педагоги, як композитори, або як артисти-виконавці, що посилює цінність їх праці в чисто науковій музичній ділянці.
Здобутки Музикологічної секції УВАН у США друкувалися у видавництві УВАН і завдяки цьому стали доступні широкому колу як спеціалістів, так і всіх зацікавлених читачів у діаспорі, а з 1991 р. і в Україні. Музикологічна секція започаткувала монументальне видання «Українські народні мелодії» (Нью-Йорк, 1964–71, т. 1–6; Торонто, 1981–94, т. 7–10), які були зібрані, упорядковані і зредаговані проф. З. Лиськом. Його багатогранна діяльність присвячена збиранню та детальному аналізу української народної музики, а саме систематизуванню та розв’язанню складних етно-музикологічних проблем та багатству й прецизійності наукової методики. Видання «Українські народні мелодії» має 10 томів, що охоплюють разом 11 500 мелодій. Ці книги наявні у фонді ВЗУ. Була опублікована також розвідка д-ра З. Лиська «Культові поклики в українських народних піснях (в журналі «Терем», Дітройт, 1962 року (Ч.І, с. 13–20).
Одним із активних діячів Музикологічної секції УВАН був В. Витвицький (1905–1999) – музиколог, український музикознавець, композитор, громадський та культурний діяч, д-р мистецтвознавства (1932) друкував свої розвідки у різних видавництвах. Був невтомним організатором концертно-культурного життя українців; редактор музичного відділу в «Енциклопедії українознавства», автор численних статей з історії української музики 18–19 ст. цього видання; дослідник творчості Сидора Воробкевича, Василя Барвінського, Михайла Гайворонського та ін. діячів музичного мистецтва, взаємовпливів української та західно-європейської музики (стаття «Українські впливи у Шопена», «Бела Барток і українська музика» та ін.). В. Витвицький знайшов у Паризькій національній бібліотеці рукопис сонати для скрипки і клавесина Максима Березовського – єдиний відомий інструментальний твір, написаний М. Березовським у Пізі 1772 р. У фонді ВЗУ зберігається видання: Витвицький В. Максим Березовський: життя і творчість. – Джерзі Ситі : М. П. Коць, 1974. – 94 с.
З часом Музикологічна секція набула прилюдну трибуну для постійного друкування праць своїх членів. Популярний журнал-квартальник музичного та мистецького життя «Вісті», що виходив у Міннеаполісі, в кожному своєму числі мав рубрику в кілька сторінок «Відділ Музикологічної секції Української вільної академії наук в США», головним редактором якої був З. Лисько. Тут публікувалися праці членів УВАН, нотні приклади тощо. У «Вістях», зокрема, надруковані такі розвідки: Витвицький В. Перша симфонія Романа Придаткевича. 1966. – Ч. 2 (17). – С. 7–10; Соневицький І. Повернення Веделя у Київ; знайомство з ген. Леванідовим [один розділ монографії «Артем Ведель і його музична спадщина»]. – 1966. – Ч. 1 (16). – С. 16–18; Лисько З. Федір Якименко (у 20-річчя смерти). – 1965. – Ч. 1 (12). – С. 12–14; Лисько З. Тетрахордові елементи в українській народній мелодиці. – 1965. – Ч. 4 (15). – С. 9–14 та інші. У Ч. 1 (16) за 1966 рік ж. «Вісті», у рубриці «Визначні мистці» надруковано статтю Дарії Каранович «Зиновій Лисько – композитор, музиколог, діяч», в якій проаналізовано життєвий і творчий шлях голови Музикологічної секції УВАН у США, підкреслено особливості композиторської творчості, витонченої мистецької індивідуальності та звернено увагу на глибину його знання з теорії музики й історії.
Музикологічна секція УВАН у США систематично видавала результати досліджень своїх працівників. У 1966 р. вийшла друком монографія: Соневицький І. Артем Ведель і його музична спадщина / Українська Вільна Академія Наук у США. Музикологічна Секція. – Нью-Йорк, 1966. – 177 с. У 1970 р. УВАН видала працю: Кошиць Олександр. Релігійні твори / За ред. З. Лиська, 1970. – 736 с. – (Українська вільна академія наук у США). У журналі «Сучасність», (1977, жовтень. Ч. 10 (202). – 128 с.) під рубрикою «Музика і театр» вміщено статті: Лисько З. До історії кобзарського мистецтва; Ревуцький В. Від «Патетичної» до «Оптимістичної»; Вирста А. Стефанія Туркевич-Лукіянович. У 1980 р. вийшов друком Збірник на пошану Григорія Китастого у 70-річчя з дня народження / Упор. і ред. Якова Гурського. Нью-Йорк : [Українська Вільна Академія Наук у США; Музикологічна Секція], 1980. 291 с. Цим Збірником ушановано 70-річчя з дня народження визначного бандуриста, диригента Капели Бандуристів ім. Тараса Григоровича Шевченка, композитора Григорія Трохимовича Китастого (1907–1984). Збірник має дві частини. Першу частину складають автобіографія ювіляра, статті-розвідки, спогади та присвяти. До другої частини ввійшли вибрані твори Г. Китастого, ті, що не друкувалися раніше. Збірник унаочнено світлинами з архіву композитора, подано список його праць. І таких прикладів плідної діяльності членів Музикологічної секції можна привести безліч.
Отже, Музикологічна секція УВАН у США упродовж другої половини ХХ ст. зробила помітний внесок у розвиток української академічної музики та забезпечувала збереження духовних традицій і цінностей в українській музичній культурі. Мистецька спадщина українських діячів діаспори є багатогранна і потребує вивчення та осмислення як вагома складова цілісної музичної культури України.

UDC УДК 001.32(477+430+71+73)УВАН]099.5:78.072]026:(477-25)НБУВ
Tetyana Antonyuk,
ORCID 0000-0002-6446-2795,
Doctor of Historical Sciences,
Associate Professor,
Leading Researcher of the Foreign Ukrainistics Department
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: zabula_@ukr.net

Victoria Antonova,
ORCID 0000-0002-0788-5505,
Leading Bibliographer of the Foreign Ukrainistics Department
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: anaisant196@gmail.com

ACHIEVEMENTS OF THE MUSICOLOGICAL SECTION OF THE UKRAINIAN FREE ACADEMY OF SCIENCES
(According to publications from the fund of the Foreign Ukrainistics Department of the Bibliology Institute of V.I. Vernadsky National Library of Ukraine)

It is considered the creative achievements of Musicological Section of the Ukrainian Free Academy of Sciences (UFAS) as an important contribution into Ukrainian musical culture. The subject of the study remains little known for the wide public in Ukraine and needs to be popularized and integrated into the history of Ukrainian academic musical art.

Key words: Fund of the Foreign Ukrainistics Department of V.I. Vernadsky National Library of Ukraine, Ukrainian Free Academy of Sciences, Musicological Section, Ukrainian Diaspora.