Маркетингові технології менеджменту знань в бібліотеці

ЗаявникСамохіна Жанна Владиславівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіМаркетингові технології менеджменту знань в бібліотеці
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 658:65.011.55
Самохіна Жанна Владиславівна,
ORCID 0000-0003-4694-3840,
молодший науковий співробітник,
відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: samokhinaj@nbuv.gov.ua

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ
В БІБЛІОТЕЦІ

Запропоновано підходи до застосування інструментів і технологій маркетингу в управлінні знаннями, які можуть бути покладені в основу методів менеджменту в бібліотеці. Окреслено коло основних завдань та етапи впровадження маркетингу знань стосовно специфіки бібліотечної діяльності на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: управління знаннями, маркетинг знань, інформаційна продукція, прогнозування знань.

В умовах інформаційної економіки знання стають основним фактором забезпечення розвитку. Тому актуалізується проблема розроблення ефективної системи управління знаннями в науковій бібліотеці, формування її інструментально-методичного забезпечення. А без маркетингового інструментарію неможливе досягнення найважливішої мети бібліотеки – ефективного обслуговування читачів.
Проблеми управління знаннями досліджувалися в роботах багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців, в яких розглядалася, в основному, загальна проблематика менеджменту знань установи. Розв’язання зазначених питань у бібліотечному ракурсі дозволить цілеспрямовано управляти отриманням і використанням актуальних знань, обирати на цій основі ефективні напрями інноваційного розвитку бібліотеки.
Відповідно, метою дослідження є визначення цілей і основних завдань маркетингу знань, який відображає специфіку застосування маркетингових інструментів і технологій щодо знань як інтелектуального продукту в інформаційній галузі, а також особливостей його застосування в бібліотеці.
Основними інструментами системи менеджменту знань наукової бібліотеки є: у ракурсі отримання знань – маркетинг знань, навчання тощо; у ракурсі використання знань – впровадження нових і удосконалення наявних технологій створення інформаційної продукції, удосконалення управління бібліотекою тощо. Таким чином, в системі методів менеджменту знань одним з основних є маркетинг знань, який відіграє подвійну роль – є інструментом отримання нових знань щодо тенденцій розвитку складових зовнішнього інформаційного середовища, а також є інструментом управління використанням знань (формування і стимулювання попиту, налагодження і підтримання комунікацій з користувачами, просування на ринку знань втілених в інтелектуальні продукти бібліотеки тощо).
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у рамках впровадження системи управління знаннями успішно проводить роботу зі створення та організації науково-інформаційних ресурсів України. Так, Інститут інформаційних технологій (ІІТ) НБУВ досліджує та активно розвиває інформаційно-комунікаційні технології, проводить роботу з організації інтелектуальних електронних інформаційних ресурсів у діяльності наукових бібліотек. Зокрема, відділом технологій електронного науково-інформаційного обслуговування ІІТ активно виконується робота з організації матеріалів комплексного науково-інформаційного вебпорталу «Наука України: доступ до знань», створеного відділом інформаційно-комунікаційних технологій ІІТ. Інформаційні блоки порталу включають матеріали про наукові установи України, наукові бібліотеки України та науково-інформаційні ресурси бібліотек, а також систематизований реєстр науковців України.
Впровадження технологій маркетингу знань у системі управління знаннями в НБУВ складається з наступних етапів:
Перший етап – визначення методів дослідження. Для розробки маркетингового інструментарію впровадження бібліотечної послуги проводиться дослідження читацького контингенту з використанням спеціальних методів дослідження. Методи маркетингових досліджень поділяються на методи збору первинних і вторинних даних. Методи збору первинних даних, у свою чергу, діляться на методи збору якісних даних, методи збору кількісних даних і так звані мікс-методики. Дослідження, спрямоване на отримання якісних даних, дозволяє отримати результат, який демонструє поведінку, думку, погляди певної групи читачів. Основні методики, які застосовуються для проведення якісних досліджень: опитування у фокус-групах, глибинні інтерв’ю тощо. Дослідження, спрямоване на отримання кількісних даних, дозволяє отримати виражену кількісно інформацію з певної проблеми від великої кількості читачів, обробляти її статистичними методами і поширювати результати на всіх користувачів бібліотечних послуг. Основні методики досліджень, в результаті яких отримують кількісні дані – це різні види опитувань. Mікс-методики – змішані методи досліджень, поєднують у собі переваги якісних і кількісних методів.
Другий етап – проведення дослідження. На підставі аналізу наявних методів дослідження був обраний метод опитування за допомогою анкетування вибіркової сукупності читачів як найбільш ефективний метод дослідження ситуації на інформаційному ринку. На основі розроблених анкет у НБУВ було опитано 1000 читачів, що відвідали читальні зали впродовж пів року. Респонденти представляли різні читацькі категорії, вік і соціальний статус. При обробці результатів опитування були отримані наступні дані: відповідно до виду діяльності більшість респондентів відноситься до категорії студентів (40,5%) або працюючих фахівців (48,6%) – спеціалістів з середньою спеціальною і середньою освітою, іноземних фахівців, аспірантів, наукових співробітників без наукового ступеня, спеціалістів з вищою освітою, кандидатів наук, докторів наук, академіків, членів-кореспондентів. Це дозволило виділити основні групи користувачів щодо їх соціальної зайнятості та інформаційних потреб.
На третьому етапі розробляються відповідні маркетингові інструменти. В умовах високої інформаційної конкуренції та складної економічної ситуації досягти поставлених цілей можна за рахунок застосування широкого маркетингового інструментарію, використовуючи комплексні маркетингові підходи.
На четвертому, останньому, етапі розробляються дії з просування бібліотечних послуг. Виходячи з результатів дослідження та аналізу наявних маркетингових рішень в ІІТ розроблено маркетинговий інструментарій впровадження інноваційних послуг на прикладі послуг дистанційного обслуговування для різних категорій користувачів НБУВ.
На рівні бібліотеки роль маркетингу знань полягає в орієнтації системи отримання знань на ті їх види, які з великою ймовірністю знайдуть попит на інформаційному ринку, у формуванні й стимулюванні попиту на конкретні види знань, які втілені в наукові розробки, навички, досвід, уміння тощо.
Таким чином, можна сформувати систему основних завдань маркетингу знань у бібліотеці: проведення маркетингових досліджень, цілями яких є – прогнозування напрямків появи нових і розвитку наявних знань; виявлення потреб у знаннях, прогнозування запитів користувачів бібліотечної інформаційної продукції; визначення напрямів інноваційної діяльності бібліотеки щодо створення інноваційних послуг та інформаційних продуктів, які користуються (чи у перспективі будуть користуватися) попитом на інформаційному ринку; формування і стимулювання попиту на знання, просування знань.
Просування бібліотечних послуг у сучасних умовах спирається на маркетингові складові, покликані стимулювати інтерес читачів до бібліотек як до інформаційних центрів. Аналіз потенціалу інноваційного розвитку, а також тенденцій розвитку науки і техніки дає можливість визначити напрями інноваційної діяльності бібліотеки, спрогнозувати запити основних груп бібліотечних користувачів. Таким чином, в рамках сучасної стратегії розвитку наукової бібліотеки особливого значення набувають зусилля з використання інструментів та технологій маркетингу знань, що дає змогу виявити найбільш перспективні напрямки розвитку системи управління знаннями в бібліотеці.

UDC 658:65.011.55
Zhanna Samokhina,
ORCID 0000-0003-4694-3840,
Junior Researcher,
Department of technologies of electronic scientific and information service,
Institute of Information Technologies,
Vernadsky Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: samokhinaj@nbuv.gov.ua

MARKETING TECHNOLOGIES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
IN THE LIBRARY

Approaches to the application of marketing tools and technologies in knowledge management, which can be used as a basis for management methods in the library, are proposed. The range of main tasks and stages of knowledge marketing implementation in relation to the specifics of library activity on the example of the Vernadsky Nаtional Library of Ukraine are outlined.
Keywords: knowledge management, knowledge marketing, information products, knowledge forecasting.