ВЕБСАЙТ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

ЗаявникСамохіна Наталія Федорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіВЕБСАЙТ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
Інформація про співдоповідачівПелюховська Інна Захарівна, молодший науковий співробітник відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 339.138:004.738.5
Самохіна Наталія Федорівна,
ORCID 0000-0002-6985-0973,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу,
відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: samokhina@nbuv.gov.ua
Пелюховська Інна Захарівна,
ORCID 0000-0002-5721-7038,
молодший науковий співробітник,
відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: pelukhovska@nbuv.gov.ua

ВЕБСАЙТ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

Розглянуто питання наповнення та сформульовано загальні рекомендації щодо змісту вебсайту наукового журналу та його популяризації серед цільової аудиторії. Проаналізовано основні завдання створення вебсайту наукового періодичного видання та представлено функції, які він повинен виконувати. Викладено результати аналізу комунікативної ефективності сайтів наукових журналів на прикладі періодичних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: сайт, науковий журнал, комунікативна ефективність сайту, міжнародна наукометрична база, пошукова система.
У висвітленні наукової діяльності організацій, просуванні наукових досягнень і знань, публікації досягнутих наукових результатів одним із ефективних засобів є наукові видання, особливо наукові періодичні журнали. Дієвим інструментом формування і розширення аудиторії наукового журналу, забезпечення комунікації з читачами і авторами є його вебсайт. Сайт наукового журналу, на якому представлено всю необхідну інформацію про видання, є обов’язковим атрибутом будь-якого наукового журналу, який претендує на включення до міжнародних інформаційно-аналітичних баз та пошукових систем. Необхідним є використання сайту наукового журналу як складової системи менеджменту знань, особливо стосовно до його комунікативної політики. Вебсайт є не тільки інструментом просування наукових знань, але також може бути використаний для збору інформації про його цільову аудиторію. Метою дослідження є аналіз ефективності використання сайту наукового журналу як інструмента системи управління знаннями і розроблення на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення системи оперативного поширення нових наукових знань.
Найпростішим та найефективнішим способом просування журналу є створення його вебсайту, який має виконувати такі функції: доступ до інформації про склад редакційної ради журналу; відомості про журнал (цілі та завдання журналу, тематика, періодичність виходу, обсяг, ISSN тощо); забезпечення автора інформацією про підготовку та вимоги до вебінтерфейсу подання статей (відомості про статтю, бібліографічні дані, анотація, повний текст статті у форматі PDF); опис системи рецензування; архіви та поточні випуски: представлення електронних версій статей та їхніх метаданих.
Читач очікує знайти на сайті наукового журналу контактну інформацію (номери телефонів, факсів; поштову адресу; адресу електронної пошти тощо). Повинна бути зазначена приналежність видання до відповідної категорії фаховості («А», «Б» або «В»), перелік міжнародних баз даних реферування та індексування, до яких входить наукове періодичне видання тощо. Сайт журналу повинен існувати окремо англійською та основною мовою видання.
Сайт журналу створюється для вирішення таких основних завдань:
- просування теоретичних і прикладних знань у відповідній галузі на вітчизняному і зарубіжному інформаційному ринках, виходячи з принципів спрямованості на цільову аудиторію (науково-дослідні працівники, аспіранти, студенти, фахівці-практики тощо); відкритості редакційної політики і доступності контенту; гнучкої мовної політики (сайт ведеться на двох мовах – англійській як мові міжнародного спілкування, державній (українській) мові); орієнтації на входження в міжнародні наукометричні бази реферування та індексування та пошукові системи, що сприяє просуванню журналу;
- дослідження й аналіз комунікативної ефективності журналу з широким використанням стандартних інструментів вебаналітики. Зокрема, аналіз географії відвідувачів сайту журналу, визначення структури відвідувачів, динаміки відвідувань сайту за певний період; статистики навігації сайтом; розроблення рекомендацій з удосконалення сайту журналу як інструменту системи управління знаннями тощо.
Сьогодні актуальним є питання розвитку наукових журналів, необхідність створення авторитету періодичних видань і визнання їх світовою науковою спільнотою. Це спонукає прагнути до вступу у міжнародні наукометричні бази, і в першу чергу це стосується Web of Science і Scopus. Актуальним є розширення присутності вітчизняних наукових журналів у світовому науково-інформаційному просторі, головною складовою якого є глобальні індекси цитування, престижні реферативні бази даних і повнотекстові платформи. Очевидно, що входження до цих баз сприятиме підвищенню читаності публікацій українських учених, їх цитованості зарубіжними вченими і доступності для читачів.
Наукові періодичні видання здебільшого розраховані на вузьке коло читачів, і для їхнього рекламування треба користуватися сучасними технологіями. Зокрема, йдеться про обмін на сайті наукових журналів гіперпосиланнями один на одного, що дає відвідувачу інформацію про близькі за тематикою ресурси. Слід пам’ятати, що рейтингова система Google зменшує PageRank (числовий показник авторитетності сайту для пошукової системи Google), коли сторінка посилається на іншу, і збільшує, коли посилаються на неї. Так, на кожній сторінці сайту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) (nbuv.gov.ua) є пункт меню, що вказує на головну сторінку сайту журналів, а на кожній сторінці журналів є посилання на головну сторінку сайту НБУВ. Крім обміну відвідувачами, такий підхід ще й підвищує рейтинг обох головних сторінок.
Бібліотекознавчі наукові журнали України наразі представлені 21 виданням, пять з яких видаються у НБУВ. Збірник наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України: археографічне дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» належить до категорії «А», наукові журнали «Бібліотечний вісник», «Українська біографістика», «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» – до категорії «Б».
Для просування наукових журналів НБУВ в інтернет забезпечується постачання метаданих до ряду міжнародних баз даних реферування та індексування, зокрема: Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals (Швеція), Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Німеччина), Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) (європейський репозитарій), Academic Resource Index (Research Bib) (Японія), Google Scholar, Scientific Indexing Services (SIS) (США), CiteFactor (міжнародна система індексування), WorldCat (США), EBSCO, CrossRef (США), ERIH PLUS (Норвегія), International Institute of Organized Research (I2OR) (Індія / Австралія) тощо. Про високу оцінку змісту статей журналів та їх тематичної спрямованості свідчить те, що збірник наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України: археографічне дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» був прийнятий до індексування міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Emerging Sources Citation Index, яка є складовою Web of Science. Це сприяє зростанню інтересу до самого журналу і збільшує надходження статей для публікації. Як свідчить наявний досвід, публікації статей у наукових періодичних виданнях НБУВ є важливим фактором, що сприяє підвищенню наукового авторитету самих авторів.
Всі наукові періодичні видання НБУВ коректно індексуються пошуковою системою Google Scholar з можливістю створювати наукометричні портрети наукових журналів України. Комунікативна ефективність сайтів наукових журналів НБУВ характеризується позитивною динамікою, що підтверджується: зростанням показників відвідуваності як у кількісному вимірі (кількість сеансів і кількість відвідувачів, кількість переглянутих сторінок взагалі і за один сеанс, тривалість сеансу тощо), так і в розрізі географії відвідувачів, що весь час розширюється. Позитивним є те, що наукові журнали НБУВ є цікавими для науковців провідних країн світу, оскільки цікавість проявляють відвідувачі з країн з розвиненою наукою. Так, серед інших країн найвищу популярність електронні ресурси НБУВ мають в таких країнах: Росія, Польща, Сполучені Штати Америки, Грузія, Білорусь, Німеччина, Казахстан, Індія, Китай, Швеція, Азербайджан, Чехія, Великобританія, Молдова, Італія, Болгарія, Турція, Франція, Ізраїль, Канада.
Результати проведеного дослідження виявили в цілому достатньо високий рівень комунікативної ефективності сайтів наукових журналів НБУВ, а також заходів, що їх реалізують редакційні колегії. Аналіз підтвердив актуальність тематичної спрямованості розділів журналів і досліджень авторів статей. Подальші дослідження повинні бути спрямованими на розроблення і обґрунтування системи заходів з більш активного просування сайту наукового періодичного журналу на зарубіжних ринках.

UDC 339.138:004.738.5
Nataliia Samokhina,
ORCID 0000-0002-6985-0973
Candidate of Technical Sciences, Senior Research Associate,
Head of department,
Department of Scientific Organization of Electronic Information Resources,
Institute of Information Technologies,
Vernadsky Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: samokhina@nbuv.gov.ua
Inna Pelukhovska,
ORCID 0000-0002-5721-7038
Junior Researcher,
Department of Scientific Organization of Electronic Information Resources,
Institute of Information Technologies,
Vernadsky Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: pelukhovska@nbuv.gov.ua

SCIENTIFIC JOURNAL WEBSITE
AS A TOOL OF THE KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

The problem of content is considered and general recommendations for the content of the scientific journal web-site and its popularization among the target audience are formulated. The main tasks of creating a website of a scientific periodical are analyzed and the functions that it should provide are presented. The results of the analysis of the communicative efficiency of the sites of scientific journals on the example of periodicals of the Vernadsky National Library of Ukraine are presented.
Keywords: site, scientific journal, communicative efficiency of the site, international scientometric base, search system.