РОЛЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗаявникЗоріна Наталія Євгенівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіРОЛЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 81’374.2-029:[02:001.4]
ЗорінаНаталія Євгенівна,
ORCID: orcid.org/000-0001-7627-7805
науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів,
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського,
Київ, Україна
е-mail: n.zorina@i.ua

РОЛЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Розглянуто питання щодо використання термінологічних фахових словників як ефективного засобу оволодіння фаховою термінологією і формування термінологічної компетентності бібліотечних працівників.
Ключові слова: термінологія, термінологічний словник, термінологічна компетентність, професійне мовлення, бібліотечно-інформаційна термінологія.

Важливим чинником професіоналізму фахівців бібліотечно-інформаційної галузі є знання сучасної галузевої термінології і володіння нею на високому професійному рiвнi. Активне впровадження інформаційних технологій і засобів у процеси бібліотечної роботи, переорієнтування діяльності бібліотек на електронне середовище, вплив процесів інтеграції та міжнародної спрівпраці на стан бібліотечно-інформаційної сфери в Україні призвели до певних змін у термінології й поповнення галузевої термінології новими термінами [1]. Знання наукової та фахової термінології є важливим чинником професіоналізму фахівця.
Питання сучасної фахової термінології, розвитку понятійного апарату бібліотекознавства та бібліографознавства посідають важливе місце у наукових дослідженнях ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Науковий інтерес до питання термінологічної компетентності бібліотечних фахівців, зокрема ролі термінологічних словників у процесі її формування, пов’язаний із завданням створення довідкового видання „Каталогізування документів: короткий термінологічний словник”, що є складовою частиною виконання наукового дослідження „Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки, психології та освіти” (2020-2022; наук. кер. – Л. О. Пономаренко, канд. наук. із соц. комунікацій). Особливу роль у формуванні професійномовленнєвої компетентності бібліотечних фахівців, їх термінологічної грамотності відіграють фахові термінологічні словники – у навчальній, професійній, науково-дослідницькій діяльності, у процесі професійного саморозвитку. Використання галузевих словників допомагає вдосконалювати культуру професійного мовлення фахівців, а також впливає на розвиток загальної культури мовлення [3]. Формування культури професійного мовлення, термінологічної компетентності є актуальною проблемою професійної підготовки фахівців бібліотечної галузі. Поняття „професійно-термінологічна компетентність” визначають як досконале знання фахової термінології і вільне володіння нею на високому професійному рівні, здатність коректно й доречно використовувати термінологію у професійному спілкуванні, у виробничій і науковій діяльності, в усному й писемному професійному мовленні відповідно до нормативних вимог. Спеціальні галузеві терміни становлять понад 60% професійної лексики фахівця, решту посідає загальнонаукова термінологія та загальновживані лексеми” [2]. Термінологічні словники є найважливішим засобом опису певної терміносистеми. Вони не просто фіксують сукупність термінів певної науково-виробничої сфери, вони показують системний характер термінології як логічно організованої системи, сприяють вивченню і розумінню системних зв’язків у термінології. Змістове наповнення кожного терміна впливає на зміст процесів, дій, засобів, методів тощо, які описані за допомогою цих термінів, отже точне й чітке визначення термінів є важливим чинником їх правильного розуміння і застосуванння. Професійна комунікація потребує глибокого розуміння змісту і сутності використовуваних термінів, точності й коректності використання спеціальної фахової термінології. Формування системи загальних і професійних знань майбутнього фахівця починається саме з ознайомлення з термінами відповідної галузі науки, опанування термінологією обраної професії, оволодіння навичками професійного мовлення [2]. Опанування фаховою термінологією полягає не лише у запам’ятовуванні термінів і засвоєнні їх значення, це сприйняття термінології як системи, розуміння місця і ролі кожного терміна в цій системі для визначення професійних понять, явищ і дій, відчуття взаємозв’язку між окремими термінами і їх взаємодії. У цьому сенсі можливості використання словників для оволодіння фаховою лексикою є достатньо широкими – від засвоєння фахової термінології загалом до поглибленого вивчення термінів і розуміння термінології як упорядкованої системи.
Використання фахових термінологічних словників має широкий спектр можливостей на всіх етапах навчання і професійної діяльності, а також для самостійної роботи у процесі пофесійного самовдосконалення: допомагає вирішувати низку проблем, пов’язаних з питаннями опанування науковою та фаховою термінологією, вироблення навичок коректного вживання як загальнонаукових, так і спеціальних термінів, розширенню й збагаченню словникового запасу, засвоєнню нових знань.
Список використаної літератури
1. Добко Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери. Вісник Книжкової палати. 2011. № 8. С. 14.
2. Стасюк Т. В. Мовно-професійна-компетентність/термінологічна компетентність у розрізі соціолінгвістики. Дослідження з лексикології і граматики української мови. 2014. Вип. 15. С. 153161.
3. Туровська Л. В. Термінологічний словник у контексті формування сучасного фахівця. Тенденції та перспективи формування професійної лексики: доповіді VIII Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. Ірпінь: УДФС України, 2018. Вип. VIII. С. 112–118.
References
1. Dobko T. (2011). Do pytannia rozvytku terminolohii bibliotechno-informatsiinoi sfery [On the development of terminology of the library and information sphere]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 8, pp. 1–4.
2. Stasiuk T. V. (2014). Movno-profesiina-kompetentnist/terminolohichna kompetentnist u rozrizi sotsiolinhvistyky. Doslidzhennia z leksykolohii i hramatyky ukrainskoi movy, 15, 153–161. [inUkrainian]
3. Turovska L. V. (2018). Terminolohichnyi slovnyk u konteksti formuvannia suchasnoho fakhivtsia. Tendentsii ta perspektyvy formuvannia profesiinoi leksyky: dopovidi VIII Mizhnarodnoho naukovo-praktychnoho seminaru, prysviachenoho pytanniam funktsionuvannia profesiinoho movlennia, linhvokulturolohichnomu ta sotsiokulturnomu aspektam filolohii. Ірпінь: УДФС України, (VIII. pp. 112–118). Irpin : UDFS Ukrainy [inUkrainian].

UDK 81’374.2-029:[02:001.4]
ZorinaNataliyaYevhenivna,
ORCID: orcid.org/000-0001-7627-7805
Researcher of the Department of Scientific and Educational Information Resourses,
V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: n.zorina@i.ua
THE ROLE OF TERMINOLOGICAL DICTIONARIES IN THE ROCESS OF FORMATION OF PROFESSIONAL SPEECH OF LIBRARY MPLOYEES
The issue of using terminological professional dictionaries as an effective means of mastering professional terminology and the formation of terminological competence of librarians is considered.
Keywords: terminology, terminological dictionary, terminological competence, professional speech, library and information terminology.