НОВІ АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА: ОСОБОВИЙ ФОНД В. В. НІМЧУКА

ЗаявникЄмчук Оксана Ігорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 5. Рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань.
Назва доповідіНОВІ АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА: ОСОБОВИЙ ФОНД В. В. НІМЧУКА
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930.253:929:81-2(Німчук В.В.)
Ємчук Оксана Ігорівна,
ORCID 0000-0002-5096-7231,
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник,
відділ археографії,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: vio@ukr.net

НОВІ АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА: ОСОБОВИЙ ФОНД В. В. НІМЧУКА

Розглянуто питання формування особового фонду члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора В. В. Німчука, видовий склад та цінність документів.
Ключові слова: В. В. Німчук, особовий фонд, Інститут архівознавства.

В Інституті архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ) розпочато опрацювання особового фонду члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Василя Васильовича Німчука (1933–2017). Архівні документи видатного мовознавця було передано від Інституту української мови НАН України. До фонду увійшли наукові праці вченого, документи біографічного характеру, з його діяльності, ділове та приватне листування науковця.
В. В. Німчук народився 6 липня 1933 р. на Закарпатті, у селі Довге Іршавського району. В 1955 р. він закінчив філологічний факультет Ужгородського державного університету. У 1963 р. під керівництвом професора С. П. Бевзенка він захистив кандидатську дисертацію «Словотвір іменних частин мови в закарпатських верхньонадборжавських говірках», у 1981 р. – докторську дисертацію «Староукраїнська лексикографія». У 1990 р. його було обрано членом-кореспондентом НАН України, за рік він отримав учене звання професора. З 1958 р. до 2017 р. вчений працював у Національній академії наук України: спочатку в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, де з 1986 р. керував відділом історії української мови. Впродовж 1998–2008 рр. працював на посаді директора Інституту української мови НАН України. Помер вчений 26 листопада 2017 р. у рідному селі Довге, де його було поховано.
В. В. Німчук – мовознавець зі світовим ім’ям, автор понад 500 наукових праць з історії української мови, діалектології, ономастики, етимології, проблем українського правопису, лінгвістичного джерелознавства, археографії. Він є автором монографій «Мовознавство на Україні в XIV–XVII ст.» (1985), «Давньоруська спадщина в лексиці української мови» (1992). Багатотомну «Історію української мови» він доповнив «Хрестоматією з історії української мови Х–ХІІІ ст.» (2015). В. В. Німчук видав «Київські глаголичні листки: Найдавніша пам’ятка слов’янської писемності» (1983), підготував до друку знакові пам’ятки писемності – «Слово о полку Ігоревім» (1977) та «Пересопницьке Євангеліє (1556–1561)» (2001).
У фонді В. В. Німчука збережено його лексикографічні, бібліографічні нотатки, переважно з конфесійної тематики, приміром щодо «Євсевієвого Євангелія» 1283 р., Мойсея Угрина. До цінних наукових матеріалів фонду належать рецензії В. В. Німчука на: «Нариси з праслов’янської антропології» В. П. Шульгача, «Вибрані твори» Г. М. Сагач, історико-етимологічний словник «Ойконімія Івано-франківської області» В. О. Яція, а також експертна оцінка проєкту «Сучасна українська суспільно-політична термінологія: розвиток та лексикографічне відтворення».
В. В. Німчук працював над обґрунтуванням і популяризацією ідеї нового українського правопису, проєкт якого був надрукований у 1999 р. Як вчений-мовознавець працював у Раді з питань мовної політики при Президентові України. Доцільність правописної реформи він обґрунтував у монографії «Проблеми українського правопису ХХ – початку ХХІ ст.» (2002), а також підсумував роботу Української національної комісії з питань правопису в листі від 7 червня 2006 р. до віце-прем'єр-міністра України з гуманітарних питань В. А. Кириленка. Ця тема простежується у значній кількості листів до нього від науковців, вчителів, громадян з різних куточків України та інших країн.
В 2000 р. у листі до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України вчений надіслав пропозиції до проєкту Закону України «Про розвиток і застосування мов в Україні», у якому він порадив розділити окремо Закони «Про державну мову України» та «Про мови національних меншин та національних груп України». Цей Закон мав регламентувати вживання мов, а не їх розвиток, а також не визначати вживання літургійних мов, адже це – справа окремих конфесій.
Дослідників може зацікавити список наукових праць В. В. Німчука станом на 1989 р.
Серед біографічних документів різних років: характеристика, завірені копії дипломів про освіту, особовий листок відділу кадрів, де вчений зазначив, що вільно володіє більшістю слов’янських мов, а також угорською, німецькою, іспанською.
Службове та приватне листування, численні запрошення В. В. Німчука на різні наукові заходи, подяки за співпрацю та подаровані видання, вітальні листи з нагоди свят демонструють надзвичайно активну наукову, педагогічну, громадську діяльність вченого – як представника української мовознавчої науки на Міжнародних з’їздах славістів та інших форумах, керівника масштабних наукових проєктів, директора провідної наукової установи, талановитого педагога, людину великої душевної щедрості.
Велику кількість листів він отримував з рідного Закарпаття, у яких, зокрема, порушувалась тема походження русинів. До листів додавались публікації місцевих краєзнавців і громадських діячів.
8 квітня 2021 р. бібліотеку та архівні матеріали В. В. Німчука перевезли з Києва до Ужгорода та зберігатимуть під назвою «Бібліотека академіка Василя Німчука» на філологічному факультеті Ужгородського національного університету. Під кімнату-музей виділили одну з аудиторій, зробили капітальний ремонт із врахуванням побажань родини. Дарчий лист, підписаний єдиним спадкоємцем архівної спадщини вченого братом Іваном Васильовичем Німчуком, ректорові університету професору Володимиру Смоланці, вручила племінниця мовознавця Мирослава Іванівна Мезіна, яка висловила побажання свого батька створити протягом року електронний реєстр бібліотеки та архівних матеріалів.
В ІА НБУВ триває процес наукового опрацювання особового архівного фонду В. В. Німчука, що цього року стане доступним дослідникам життя та діяльності вченого.

UDC 930.253:929:81-2(Німчук В.В.)
Yemchuk Oksana,
ORCID 0000-0002-5096-7231
Candidate of Historical Sciences,
Senior Research Associate,
Department of Archeography,
Institute of Archival Studies of
the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyev, Ukraine
e-mail: vio@ukr.net
NEW ARCHIVAL SOURCES: V. V. NIMCHUK'S PERSONAL FUND
The issues of formation of the personal fund of the corresponding member of the NAS of Ukraine, doctor of philological sciences, professor V. V. Nimchuk, species composition and value of documents are considered.
Keywords: V. V. Nimchuk, personal fund, Institute of Archival Studies.