ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОПИСУ КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникЄфимищ Надія Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОПИСУ КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачівЄфимищ Надія Михайлівна, молодший науковий співробітник, сектор картографічних видань, відділ комплексного бібліотечного обслуговування, Інститут бібліотекознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна e-mail: maraty50@ukr.net
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК: 025.5-024.87:[001.89:004.9]
Єфимищ Надія Михайлівна,
ORCID: 0000-0001-7685-1360
молодший науковий співробітник,
сектор картографічних видань,
відділ комплексного бібліотечного обслуговування,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: maraty50@ukr.net

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОПИСУ
КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Розглянуто науково-методичні засади електронного опису картографічних видань НБУВ у контексті дистанційного бібліотечно-інформаційного обслуговування.

Ключові слова: картографічні документи, електронний опис, цифрові колекції карт.

Одним з головних завдань, що вирішує Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ), є забезпечення доступу користувачів до наукових знань, в тому числі, картографічного спрямування. Спеціалізований картографічний фонд НБУВ акумулює у собі широкий спектр науково-дослідницьких, пошуково-інформаційних, загальноосвітніх, туристично-екскурсійних та інших читацьких запитів. Як специфічний вид видань, картографічні документи (атлас, карта, глобус, план, діаграма тощо) мають особливості бібліографічного опису, що залежать від формату картографічного видання; техніки його виготовлення; стану збереження; присутності додаткових елементів (печатки, штампи, екслібриси, написи, автографи, наклейки тощо).
Для оптимізації електронного опису картографічних видань розроблено багатомовний електронний варіант таблиць територіальних типових поділів (ТТП) (українська, російська, англійська мови). На основі конвертованих таблиць організовано авторитетний файл «Алфавітно-предметний покажчик ТТП», в якому забезпечено можливість багатомовного пошуку та розширений формат перегляду авторитетних записів, який підключено до робочого аркуша каталогізатора, як довідковий засіб та засіб введення класифікаційних індексів. Він також використовується каталогізаторами для оперативного редагування, поповнення і прийняття методичних рішень.
Паралельно із класифікаційними індексами є можливість супроводжувати електронний опис географічними рубриками, які структуровані згідно з вимогами до авторитетних файлів географічних назв: країна, штат/регіон, населений пункт, інший географічний об’єкт, тип географічного об’єкта, хронологічний підзаголовок, різночитання назви. Реалізовано підтримку і редагування авторитетного файлу безпосередньо під час каталогізації картографічних видань.
Файл предметних рубрик «Картографічні видання» слугує для позначення видового складу картографічних документів та формування тематичних картографічних колекцій. З метою повноцінного представлення картографічних видань, бібліографічна інформація супроводжується ілюстративним матеріалом.
Для опису стародрукованих та рукописних карт обов'язковим є зазначення маргіналій та особливостей примірника: автографів, екслібрисів, печаток, штампів, наліпок, написів та інших особливостей картографічних документів. Основою для ведення БД сучасних картографічних видань, стародрукованих та рукописних карт, електронної колекції карт є робочий аркуш.
Існуюча БД рукописних та стародрукованих картографічних видань (ХVІ-ХVІІІ ст.) відображає унікальну колекцію картографічних документів єдиного в Україні спеціалізованого депозитарного фонду картографічних видань, який налічує близько 50 тис. одиниць зберігання. У його складі рідкісні видання, починаючи з XVI ст.; вітчизняні, зарубіжні (багатьма мовами світу), різні за тематикою, призначенням та поліграфічним виконанням атласи; одно- та багатоаркушеві карти; плани, картосхеми, пояснювальні записки, покажчики та інші додатки до картографічних творів.
Результатом опрацювання метаданих картографічних документів стали он-лайнові публікації БД «Картографічні видання», «Рукописні карти», «Стародруковані карти», «Електронна колекція карт» на сторінках інформаційного ресурсу «Історико-культурні фонди НБУВ» (http:// www. irbis-nbuv.gov.ua/fond/sk/ires.html).
Додаткові лінгвістичні переваги тематичного пошукового інтерфейсу надає безкоштовне користування сервісом Goog1е Тranslatе, який пропонує швидкий автоматичний переклад веб-сторінок багатьма мовами світу. Для того, щоб відшукати картографічні документи, які стосуються, наприклад, міста Київ, користувач у полі запиту «Ключові слова» може набрати «Київ» і отримати у відповідь добірку лише із 12 документів. Для продовження пошуку користувачеві достатньо натиснути географічну рубрику в англійській транслітерації «Куіv» і він отримує добірку необхідної літератури всіма мовами із фонду НБУВ (у даному випадку ця добірка нараховує понад 650 документів). Надалі є можливість уточнити запит – шукати у знайденому.
На веб-сторінці сектору картографічних видань на сайті НБУВ (режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/73) для користувачів представлена інформація про картографічний фонд і колекції, читальну залу картографічних видань, довідково-бібліографічний апарат, БД, електронні картографічні виставки і колекції. Тут також є інформація про нові надходження до картографічного фонду та підручного фонду читальної зали, який вміщує книги, довідники, енциклопедичні та періодичні видання з географії, геології, геодезії, геофізики та картографії.
Картографічні видання є одним із видів документів, що поповнюють електронний фонд оцифрованих видань НБУВ. Бібліографічні описи БД «Електронна колекція карт» становлять основу для формування метаданих цифрових картографічних ресурсів. Певні труднощі, пов’язані з підготовкою цифрового картографічного матеріалу, виникають у випадку відсутності широкоформатних сканерів. Тому співробітниками сектору картографічних видань започатковано створення колекції фрагментів зображень картографічних видань для найбільш цінних, унікальних примірників, які у подальшому будуть поєднані у віртуальну експозицію.
Комплексний підхід до електронного опису картографічних видань сприятиме оперативному задоволенню різноманітних інформаційних потреб користувачів НБУВ, як тих, хто звик працювати з традиційними паперовими документами, так і тих, хто віддає перевагу цифровим ресурсам, використовуючи їх в он-лайн режимі.

UDC: 025.5-024.87:[001.89:004.9]
Nadiia Yefymyshch,
ORCID: 0000-0001-7685-1360,
Junior Researcher,
Sector of cartographic publications,
Department of Сomplex Library Service,
Institute of Library Science,
V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: maraty50@ukr.net

OPTIMIZATION OF ELECTRONIC BIBLIOGRAPHY DESCRIPTION
CARTOGRAPHIC EDITIONS OF THE V.I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

Scientific and methodical bases of formation of electronic cartographic resources are considered and analyzed: EK and DB of cartographic materials, electronic and digital collections of maps and way of its use in the context of remote library and information service of VNLU.

Keywords: electronic cartographic resources, bibliography of cartographic editions, digital collections of maps.