Історико-кодикологічні дослідження в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2001–2020)

ЗаявникБодак Ольга Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 5. Рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань.
Назва доповідіІсторико-кодикологічні дослідження в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2001–2020)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930:001.89:003.29(477)
Бодак Ольга Петрівна;
orcid.org/0000-0003-0914-7095;
кандидат історичних наук;
завідувач відділу;
відділ кодикології та кодикографії, Інститут рукопису;
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
Київ, Україна
e-mail: bodak.olga@ukr.net

ІСТОРИКО-КОДИКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В ІНСТИТУТІ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО (2001–2020)

Репрезентовано історико-кодикологічні дослідження в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в 2001–2020 роках. Окреслено основні напрями комплексних історико-кодикологічних досліджень. Висвітлено результати досліджень, зокрема, названо ґрунтовні монографічні дослідження та каталоги.
Ключові слова: Інститут рукопису НБУВ, історія, рукописна книга, кодикологія, кодикографія.


Кодикологічний напрям історичних досліджень рукописно-книжної культури в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі – ІР НБУВ) характеризується як теоретичними дослідженнями, так і практичною підготовкою каталогів рукописних книг ХІІ¬ – початку ХХ ст.
У 2001–2020 рр. робота з вивчення рукописної книги в ІР НБУВ була зосереджена на багатьох аспектах кодикології та кодикографії, зокрема вирішувалися теоретичні питання історико-кодикологічних досліджень книжної культури, здійснювалися кодикологічні, палеографічні, графіко-орфографічні дослідження рукописних книг та пам’яток писемності, вивчалася історія колекцій рукописних книг, оправа рукописної книги тощо.
При дослідженні унікальних рукописних книг ХІІ–ХVІI ст. як пам’яток рукописної культури, а також історії колекцій рукописних книг застосовувалися методи кодикології і кодикографії та спеціальних історичних дисциплін (палеографії, філігранології, текстології, хронології, історії і мистецтва книги, маргіналістики, інтролігаторської справи).
Співробітники ІР НБУВ працювали за такими напрями комплексних історико-кодикологічних студій: теоретичні питання історико-кодикологічних досліджень рукописних фондів, об’єкта, предмета, методів кодикології (Л.А. Дубровіна, М.А. Філіпович, О.М. Гальченко, Л.А. Гнатенко, М.К. Іваннікова, О.А. Іванова, С.О. Булатова, Т.О. Добрянська); кодикографія як методичний апарат кодикології та система комплексного наукового опису рукописних книг за формою, змістом, походженням, побутуванням та історико-культурним значенням книги (Л.А. Дубровіна, М.А. Філіпович, С.О. Булатова, О.А. Іванова, О.М. Гальченко, Л.А. Гнатенко, Є.К. Чернухін); вивчення технології та мистецтва української оправи, оздоблення рукописних книг і формалізації елементів прикрашення книги та її оправи, стильових особливостей і художньої рубрикації (О.М. Гальченко); кодикологічні, палеографічні, графіко-орфографічні дослідження рукописних книг та пам’яток писемності (Л.А. Дубровіна, О.М. Гальченко, Л.А. Гнатенко, О.А. Іванова, М.К. Іваннікова, Є.К. Чернухін, Т.О. Добрянська, С.О. Булатова); питання історії і теорії археографії, камеральної археографії рукописних книг та писемних пам’яток ХIV–XVIII ст. (Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіна, Е.С. Клименко, О.А. Іванова, Т.В. Міцан, С.В. Сохань); палеографо-орфографічні дослідження староукраїнських кириличних рукописних книг ХІІ–ХVIІ ст. (Л.А. Гнатенко, О.А. Іванова, Т.О. Добрянська); питання кодикології та наукового описування рукописних книг різного походження: грецької і латинської рукописної книги (Є.К. Чернухін, Т.С. Горбач); польської рукописної книги (С.О. Булатова); єврейської рукописної книги, арабських, єврейських рукописів (І.А. Сєргєєва, Т.О. Батанова, О.О. Хамрай, Н.О. Щеколдіна, О.Ю. Горшихіна); дослідження рукописної книги в різні хронологічні періоди у співвідношенні із розвитком науки, культури, освіти певних історичних часів (Л.А. Гнатенко, О.А. Іванова, Т.О. Добрянська); кодикологічні дослідження української рукописної музичної книги (Е.С. Клименко); розвиток автоматизації та створення бази даних рукописних книг на підставі кодикологічного опису, кодикологічні аспекти створення електронних ресурсів (Л.А. Дубровіна, О.А. Іванова, О.М. Гальченко); історія колекцій рукописних книг (С.О. Булатова, С.В. Сохань, О.А. Іванова, Є.К. Чернухін).
Результатом історико-кодикологічних досліджень ІР НБУВ стала публікація ґрунтовних монографічних досліджень та каталогів, а також факсимільні видання окремих рукописних книг та унікальних пам’яток писемної культури разом з їхнім комплексним вивченням. Зокрема, «Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик» (Київ, 2001) (мовознавче, історико-кодикологічне та палеографічне дослідження його письма та графіко-орфографічних особливостей виконане Л.А. Гнатенко, археографічне та кодикологічне описання пам’ятки Л.А. Дубровіна та Л.А. Гнатенко); монографія Є.К. Чернухіна «Грецька рукописна спадщина в Києві : історіографія та огляд матеріалів IV–XX ст.» (Київ, 2002); наукові каталоги Л.А. Гнатенко «Слов’янська кирилична рукописна книга ХV ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ» (Київ, 2003), «Слов’янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського: Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом» (Київ, 2007), «Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Каталог. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом» (Київ, 2012); монографія О.М. Гальченко «Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків: історія, структура, опис» (Київ, 2005); каталог О.А. Іванової, Л.А. Гнатенко, О.М. Гальченко «Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського» (Київ, 2010); каталог Е.С. Клименко «Кириличні співочі рукописи монодійної традиції XII–XX ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-кодикологічні дослідження. Каталог» (Київ, 2011); монографія Л.А. Гнатенко «Палеографо-орфографічна атрибуція староукраїнської кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.» (Kиїв, 2014); монографія О.А. Іванової «Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : історико-кодикологічне дослідження. Альбом філіграней» (Київ, 2016); монографія Л.А. Гнатенко «Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.» (Kиїв, 2016); науковий посібник Л.А. Гнатенко «Палеографічно-орфографічна атрибуція української рукописної книги. Уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : методичні рекомендації» (Kиїв, 2018).
Теоретичний аспект історико-кодикологічних досліджень ІР спрямовувався на визначення системи понять національної рукописної культурної спадщини, тенденцій та шляхів її історичного розвитку, структури, функцій, ролі рукописно-книжкових та документальних джерел національних бібліотек в системі пам’яті та формуванні духовної сфери суспільства, а також на напрацювання методологічних засад формування електронних ресурсів спадщини (чл.-кор. НАН України Л.А. Дубровіна).
Здійснювалася робота з наповнення електронного ресурсу на рукописні книги БД «КОДЕКС : Рукописні книги», що базується на багатопрофільному науковому описі рукописних книг як пам’яток культури і писемності (О.А. Іванова).
Одним із пріоритетних напрямів діяльності відділу фонду юдаїки ІР був науковий опис стародруків єврейськими і західноєвропейськими мовами, формування інформаційно-пошукового апарату на фонди стародруків та рідкісних видань. Зокрема, тривала робота над кодиколого-мистецтвознавчим опрацьовуванням колекції рукописних книг-альбомів слухачів Лаврської іконописної школи «Кужбушки» з фонду ІР НБУВ: описано 10 книг-альбомів, що містять понад 1420 арк. друкованої графіки XV–XVIІІ ст. (Н.О. Щеколдіна).
Таким чином, науковими співробітниками ІР НБУВ були виконані наступні наукові завдання: здійснено науковий опис рукописних книг XІI–XVIІ ст., вдосконалено структуру даних відповідно до хронологічної специфіки кодексів різних періодів Середньовіччя, наповнено електронний ресурс на рукописні книги для унікальної науково-інформаційної БД «КОДЕКС: Рукописні книги». Проведено наукову атрибуцію та здійснено ґрунтовний кодикологічний опис рукописних книг кириличного письма XIІІ–XVIІ ст. на основі сучасних атрибутивних кодикологічних підходів та кодикографічних методів.
Подальший розвиток історико-кодикологічних, графіко-орфографічних, музикознавчих та мистецтвознавчих досліджень рукописної книги з фондів ІР дозволить залучати до наукового обігу нові знання, що сприятимуть вивченню рукописної книжної культури України.


UDC 930:001.89:003.29(477)
Bodak Olga,
orcid.org/0000-0003-0914-7095
Candidate of Historical Sciences;
Head of the department;
Department of Codicology and Codicolography, the Institute of Manuscript;
V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine;
Kyiv, Ukraine
e-mail: bodak.olga@ukr.net

Historical and codycal research was presented in the Institute of Manuscripts of the Vernadsky National Library of Ukraine in 2001–2020. The main directions of complex historical and codicological researches are outlined. The results of researches were highlighted, in particular, solid monographic researches and catalogs were named.
Keywords: Institute of Manuscript of the VNLU, history, manuscript book, codycology, codycography.