СУЧАСНИЙ ЧИТАЧ ТА ДИНАМІКА ВІДВІДУВАННЯ БІБЛІОТЕК У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

ЗаявникСкорябкіна Жанна Анатоліївна (Украина)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіСУЧАСНИЙ ЧИТАЧ ТА ДИНАМІКА ВІДВІДУВАННЯ БІБЛІОТЕК У ЦИФРОВУ ЕПОХУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 028.316.628+021:0,04
Скорябкіна Жанна Анатоліївна,
ORCID 0000-0001-9905-0486,
молодший науковий співробітник,
сектор запису читачів та контролю відвідувань,
відділ комплексного бібліотечного обслуговування,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: Marcenko zanna44@gmail.com

СУЧАСНИЙ ЧИТАЧ ТА ДИНАМІКА ВІДВІДУВАННЯ БІБЛІОТЕК

У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

Простежено вплив інформаційних технологій на відвідування наукової бібліотеки. Подано у
динаміці дані бібліотечної статистики щодо сучасного читача Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: інформаційні технології, віддалений читач, показники відвідування,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

З початком третього тисячоліття чільне місце в світовому суспільному
житті зайняв Інтернет. Як наслідок, змінилося читацьке сприйняття
друкованого тексту: воно стало менш затребуваним. Згідно з опитуванням
української неурядової кампанії маркетингових і соціологічних досліджень
Research & Branding Group, близько 57% жителів України наразі відмовилися
від читання друкованих паперових книжок. Престиж традиційного читання
знизився у прямій пропорції до підвищення престижу електронного читання,
орієнтуючись на віддаленого читача, наукові бібліотеки беруть активну участь
у впровадженні інформаційних технологій та формуванні власних електронних
інформаційних ресурсів (далі ЕІР). Оскільки читач дедалі вільніше почувається
в електронному середовищі, бібліотечно-інформаційне обслуговування дедалі
більше використовує дистанційний аспект. Сьогодні читачі сприймають
бібліотеку не тільки як місце традиційного читання, а передусім як локацію, де

вони зустрічаються і спілкуються, де відбувається діалог між поколіннями, де
можна обговорити будь-яку проблему з колегами, започаткувати новий проєкт,
відвідати публічний захід, і звичайно взяти книжку. Усі ці та інші перетворення
слугують підґрунтям для вивчення феномена трансформації читацького
контингенту, розширення спектра уявлень щодо профілю сучасного читача з
метою розробки інноваційної бібліотечної політики, в основу якої покладений
пріоритет читацьких потреб.
Вагомий теоретичний внесок в осмислення нової сутності і функцій
наукової бібліотеки здійснили українські вчені – науковці Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського: О. М. Василенко, О. В.
Воскобойнікова-Гузєва, В. Н. Горовий, Т. Ю. Гранчак, Л. А. Дубровіна, Н. Ю.
Каліберда, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, О. С. Онищенко, В. І. Попик, Г. І.
Солоіденко, Н. В. Стрішенець та інші. Соціально-психологічний портрет
користувача, його соціально-демографічні характеристики розкриті у
дисертаційному дослідженні Т. М. Коваль «Еволюція структури читацького
складу наукової бібліотеки» із залученням значного статистичного матеріалу та
використанням соціологічних методів. Бібліотекознавці піддають всебічному
аналізу особливості стрімкого реформування бібліотек в центри розвитку
громад, де користувачі мають доступ не тільки до інформації, але й до
різноманітних інформаційно-комунікаційних і цифрових послуг, а відтак
користають з можливості навчання, саморозвитку, підвищення професійного
рівня тощо. Систематичне, комплексне, багатоцільове вивчення читацького
контингенту відбувається в НБУВ на базі розвитку інформаційних технологій
запису читачів з урахуванням таких параметрів, як аналіз читачів згідно
категорії, шифру спеціальності, місця навчання та інтенсивності читацьких
потоків.
Упродовж останніх двох десятиріч на показники відвідування НБУВ
значно вплинули інформаційні технології дистанційного доступу до
алфавітного та систематичного бібліотечних каталогів, системи електронної
доставки документів, організації віртуальних бібліотечних виставок, створення

власних ЕІР. Це позначилося на певному відтоку з Бібліотеки фізичних
користувачів. За даними бібліотечної статистики, якщо в 2003 р. відвідування
НБУВ становило 848 369 читачів, то у 2019 р. – лише 163 465 осіб. Динаміку
відвідування користувачів НБУВ у 2003–2019 рр. ілюструє рис. 1.

Рис. 1. Відвідування НБУВ в 2003–2019 рр.

Водночас показово зростала кількість віддалених користувачів НБУВ,
збільшуючись на 30–40% за рік. Згідно звітів бібліотечної статистики, якщо
15 травня 2004 р. веб-портал НБУВ відвідали 2,3 тис. користувачів з різними
інтернет-адресами, то 15 травня 2012 р. їхня кількість становила вже 62,6 тис.
Спостерігалася тенденція збільшення попиту на повнотекстові ресурси, що
призвело до випереджаючого зростання обсягу наданої користувачам
інформації. Надзвичайною популярністю користувався депозитарій
електронних версій наукової періодики України – до нього зверталося 80%
користувачів, яким надавалося три статті щосекунди. Щорічне зростання
кількості віддалених користувачів НБУВ у 2004–2012 рр. відображено на рис. 2.

Рис. 2. Кількісті віддалених користувачів НБУВ у 2004-–2012 рр.

За даними програми аналізу log-файлів веб-серверів WebLog Expert,
протягом 2019 р. до порталу НБУВ відбулося:
– звернень до веб-матеріалів – 420 млн;
– переглядів веб-сторінок – 19 млн;
– завантажень повнотекстових ресурсів – 24 млн файлів.
Кількість віддалених користувачів з унікальними ір-адресами становила
2,8 млн. Загальна середньодобова кількість сеансів звернення до ресурсів веб-
порталу НБУВ (зокрема, разом із завантаженням повних текстів) – 55 тис.
Отже, сучасні інформаційні технології не можуть замінити традиційне
обслуговування. Поряд із цифровою продукцією, неминущим попитом у
фахівців, студентів продовжують користуватися рукописи, стародруки та інші
«постояльці» бібліотечних фондів. Відповідаючи вимогам сучасного
суспільства, бібліотека накопичує ресурси на всіх видах носіїв. Разом із тим, ще
більш масштабним стає впровадження прогресивних бібліотечно-
інформаційних технологій, формування ресурсів на базі цифрових технологій,

розвинення он-лайн сервісів, що дозволяють розширити доступ до ресурсів,
послуг і продуктів наукової бібліотеки.

UDC 028.316.628+021:0,04
Zhanna Skorjabkina,
ORCID 0000-0001-9905-0486,
Junior Research Associate,
Sector of Recording Readers and Monitoring Visits,
Department of Сomplex Library Service,
Institute of Library Science,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: marcenko zanna44@gmail.com

MODERN READER AND DYNAMICS OF VISITING LIBRARIES

IN THE DIGITAL AGE

The influence of information technologies on visiting the scientific library is traced. The data of
library statistics concerning the modern reader are given in dynamics of the V. I. Vernadskyi
National Library of Ukraine.
Keywords: information technologies, remote reader, attendance indicators, V. I. Vernadskyi
National Library of Ukraine.