АГРАРНА НАУКА УКРАЇНИ У ВИДАННЯХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

ЗаявникТатарчук Людмила Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.
Назва доповідіАГРАРНА НАУКА УКРАЇНИ У ВИДАННЯХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Інформація про співдоповідачівБородай І.С., доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, кандидат історичних наук
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 63=161.2(02):025.7/.9: 026:63 (091)
Татарчук Людмила Михайлівна,
ORCID 0000-0003-4714-6958,
кандидат історичних наук,
заступниця директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Національної академії аграрних наук України,
Київ, Україна
e-mail Tlm2017@ukr.net

Бородай Ірина Сергіївна,
ORCID 0000-0001-6639-9200,
доктор історичних наук, професор,
заступниця директора з наукової роботи,
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Національної академії аграрних наук України,
Київ, Україна
e-mail irinaboroday@ukr.net

АГРАРНА НАУКА УКРАЇНИ У ВИДАННЯХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Висвітлено здобутки ННСГБ НААН з вивчення бібліотечних фондів сільськогосподарської тематики українською мовою й форми їх репрезентації широкому загалу користувачів.
Ключові слова: бібліотечний фонд, книжковий репертуар, сільськогосподарська бібліотека, національна бібліографія.

Упродовж років незалежності нашої держави триває процес відтворення об’єктивної та неупередженої історії українського народу в системі європейського поступу, що потребує постійного вивчення та репрезентації. На сьогодні набувають ваги наукові дослідження, присвячені аграрній історії, історії бібліотечних колекцій та зібрань, що формувалися у попередні періоди й не втратили своєї значущості наразі. Актуальність дослідження зумовлена зростанням зацікавленості до ретроспективної національної бібліографії, зокрема ґалузевої, що спрямована на відображення історичного поступу української нації через систему інформаційно-бібліографічних видань сільськогосподарської тематики державною мовою.
Еволюційний період розвитку бібліографії української книги припадає на роки українського державотворення (1917–1921 рр.). У 20-ті роки над її репертуаром працювали вчені Українського науково-дослідного інституту книгознавства. Найбільш ґрунтовними є праці Українського наукового інституту книгознавства, зокрема «Українська книга XVI–XVIІ–XVIII ст.». Згодом Інститут української археографії АН УРСР долучилися до формування національної бібліографії. Наразі національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел про Україну акумулюються в створеній Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського інтегрованій ресурсній базі «Україніка». Питанням організації галузевої бібліографії значну увагу приділяли фахівці ННСГБ НААН Р.Й. Целінський, В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.О. Зінченко, Л.М. Татарчук та ін.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН – спеціальна бібліотека загальнодержавного значення, що працює над розв’язанням фундаментальних і прикладних завдань, спрямованих на подальший розвиток сільського господарства, інформаційно-бібліотечної справи та вітчизняної історії науки і техніки через створення національної сільськогосподарської бібліографії, репрезентуючи відомості про досягнення країни, суспільства, нації, втілені у книгах, що зберігаються у накопичених століттями фондах. Питання історико-книгознавчих досліджень бібліотечних фондів є одним із пріоритетних напрямів роботи ННСГБ НААН, яка має унікальні фонди, представлені 1,1 млн галузевих видань на 35 мовах із 59 країн, серед яких колекція рідкісних та цінних видань сільськогосподарської тематики, що вийшли друком у ХІХ ст. і занесені до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання. Українською мовою видань налічується понад 300000 назв або 27,2 % загального фонду. Результатами попередніх фондознавчих досліджень з вивчення репертуару сільськогосподарських видань стали 14 ретроспективних науково-допоміжних бібліографічних посібників, зокрема: «Фонд видань, випущених у XIX столітті з сільськогосподарської тематики ДНСГБ НААН, включених до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (1802–1900 рр.)»; «Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН»; «Сільськогосподарські видання (1901–1917) у фондах ННСГБ НААН» та ін.
Найстарішою україномовною книгою з сільського господарства є «Саманні будівлі» (1912) І. Улашівського, яка займає чільне місце у фондах бібліотеки. Наступні роки ознаменувалися виданнями Д. Кулачка «Про парники, розсадники та городину», І. Щоголіва «Що шкодить нашим садкам» та В. Яблоновського «Сіяна трава – люцерна». Загальні питання ґалузі рільництва, пов'язані з вирощуванням хліба, висвітлює «Курс хліборобства» А. Терниченка у 3-х частинах. У подальшому були видані та посіли достойне місце у фондах ННСГБ фундаментальні видання І. Щоголіва «Головніші шкідники наших садків» (1919), І.Б. Мінца «Маляс українських цукроварень» (1922), Я.Торохтія «Пшеничка (кукурудза)» її оброблення та використовування в сільському господарстві» (1922) та ін.
Формується власна електронна база даних «УкрАгротека», яка з 2015 р. включена до переліку міжнародних науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів з сільського господарства та суміжних галузей. Популяризація надбань, у тому числі україномовних, здійснюється через формування предметно-хронологічних баз даних, книжкових виставок, бібліографічних покажчиків, тематичних списків, презентацій, анотованих бібліографічних розсилок тощо.
Таким чином, україномовні джерела сільськогосподарської тематики із фонду ННСГБ НААН є не лише інформативним путівником, а й цінним матеріалом для фахівців в ґалузі агропромислового виробництва, науковців, дослідників історії аграрної науки в Україні. Крім того сприяють створенню власної унікальної джерелознавчої бази з відродження вітчизняної аграрної науки, освіти, техніки з персоніфікованим наповненням, яка вперше в Україні документально розкриває і підтверджує еволюційний поступ вітчизняної аграрної науки, сприяє репрезентації галузевих наукових досягнень.

UDK 63=161.2(02):025.7/.9: 026:63 (091)
Lyudmila Tatarchuk,
ORCID 0000-0003-4714-6958,
PhD in History,
Deputy Director for Scientific-Informational and Library Work of the
National Scientific Agricultural Library NAAS
Kyiv, Ukraine
e-mail Tlm2017@ukr.net

Irina Borodai,
ORCID 0000-0001-6639-9200,
Doctor Historical Sciences, Professor, Deputy Director for Scientific Work of the
National Scientific Agricultural Library NAAS
Kyiv, Ukraine
e-mail irinaboroday@ukr.net

AGRICULTURAL SCIENCE OF UKRAINE IN PUBLICATIONS: HISTORICAL ASPECT

The achievements of NSAL NAAS on the study of library funds on agricultural topics in the Ukrainian language and the forms of their representation to a wide range of users are highlighted.
Key words: library fund, book repertoire, agricultural library, national bibliography.