РЕТРОСПЕКТИВНА КАТАЛОГІЗАЦІЯ ЯК ЧАСТИНА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗНАНЬ ПРО ІСТОРІЮ АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ В У‎КРАЇНІ

ЗаявникТкаченко Олександра Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіРЕТРОСПЕКТИВНА КАТАЛОГІЗАЦІЯ ЯК ЧАСТИНА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗНАНЬ ПРО ІСТОРІЮ АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ В У‎КРАЇНІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.3:019.912:001.9](477)
Ткаченко Олександра Петрівна
молодший науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-2193-5596
e-mail : tkachenko@nbuv.gov.ua

РЕТРОСПЕКТИВНА КАТАЛОГІЗАЦІЯ
ЯК ЧАСТИНА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗНАНЬ
ПРО ІСТОРІЮ АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

Розглянуто проблеми управління знанням у бібліотечно-інформаційній сфері. Висвітлено особливості їх застосування та вплив на організацію традиційних бібліотечних процесів на прикладі проведення ретроспективної каталогізації.
Ключові слова: електронні ресурси, управління знаннями, інформаційні технології, ретроспективна каталогізація

Сьогодні ми оточені величезним обсягом інформації. Але без керування знаннями ми безнадійно відстанемо у розвитку на всіх рівнях суспільно-економічного життя. «Хто володіє інформацією – той володіє світом», – таке гасло сучасності. А хрестоматійний вислів сера Френсіса Бекона «Знання – сила» можна сміливо продовжити «Знання – сила, а сила – образ мислення». Зміни відбуваються не тільки в технологіях, але й в сприйнятті їх важливості і шляхах реалізації на тлі нових інформаційних потреб суспільства.
Інформаційні технології стали основою успішного розвитку в усіх сферах життєдіяльності соціуму. І тому інтелектуальна, вичерпна і водночас проста в користуванні, система управління знаннями набуває особливого значення. Управління знаннями – це розповсюдження та пошук досвіду людей і актуальної інформації в середовищі пов’язаних між собою людей або груп осіб. Найважливіші чинники управління знаннями – знання людей та взаємодія між людьми, обмін ідеями, рішеннями та актуальною інформацією під час генерування нових рішень.
Знання стрімко набувають нових форм, обсягів, і ними стає дедалі важче керувати. Проте організації, які можуть швидко та легко розповсюджувати свою інформацію за допомогою існуючої у них інфраструктури, можуть успішно здійснювати управління ресурсом своїх знань.
Зважаючи на те, що історично бібліотеки – центри зосередження документованих знань, вироблених в процесі суспільного розвитку, організованих у найбільш зручний для їх використання спосіб, цілком природно, що системи управління знанням не тільки існували, але й розвивалися в них постійно.
Бібліотеки збирають, зберігають та передають зафіксовані у документах знання. Бібліотеки організовують та керують сховищами знань, документними потоками, забезпечують пошук необхідної інформації. У повсякденній роботі й професійній діяльності в процесі обслуговування здійснюється головне завдання управління знанням – перетворення неявного накопиченого знання в явне та передача його користувачеві. Вдале управління інформаційним ресурсом бібліотеки передбачає оновлення механізмів та принципів організації знань, що дозволяє активно використовувати весь накопичений інформаційний ресурс через налаштовані під нові потреби споживача бібліотечної інформаційно-пошукової системи. Саме це, а також професійні навички аналізу, оцінки та синтезу нової інформації дають можливість вивести бібліотечно-інформаційне обслуговування на новий, вищий рівень.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) є загальнодержавним комплексним науково-інформаційним центром з унікальним багатомільйонним фондом наукової продукції на всіх видах носіїв, який постійно поповнюється. Ефективна організація і управління інформаційним ресурсом подібної за масштабом установи сприяє розвитку наукового потенціалу на державному рівні. Впровадження в її роботу оновлених методів накопичення, збереження та використання знань має особливе значення. Сучасним технологіям організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності присвячена низка науково-дослідних робіт директора Інституту інформаційних технологій НБУВ К. В. Лобузіної, в яких розглядається коло питань, присвячених організації управління знанням у сучасних бібліотеках.
Основний напрям діяльності НБУВ – відображення наукового та національного документного надбання. З огляду на необхідність зміцнення позицій української науки у глобальному цифровому середовищі, провідні фахівці НБУВ вживають різноманітних заходів, що мають сприяти популяризації величезного доробку українських вчених. Зважаючи на те, що Національна академія наук України має вже більш ніж столітню історію, ретроспективна каталогізація набуває особливого значення в бібліотечно-інформаційній діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського .
У рамках інформаційного порталу НБУВ «Наука України: доступ до знань», започаткованого 2016 року Інститутом інформаційних технологій, відділом комплексного опрацювання документів (ВКОД) розпочато тематичну ретрокаталогізацію документального масиву «Перші академіки України».
Система каталогів – важлива складова організації знань (інформаційного ресурсу) бібліотеки. Відділ комплексного опрацювання документів НБУВ виконує функцію організації знань шляхом трансформування інформації, яка зберігається на друкованих та цифрових носіях в формалізовані знання іншого виду – бібліографічні записи. Щорічно електронний каталог НБУВ поповнюється десятками тисяч нових записів. Постійно удосконалюються і модернізуються його пошукові можливості, додаються нові налаштування, система навігації, які сприяють ефективному використанню наявного інформаційного ресурсу. Рекаталогізація масиву документів «Перші академіки України» дозволяє реконструювати знання про історію академічної науки в Україні шляхом створення та систематизації бібліотечно-інформаційного ресурсу, присвяченого видатним науковцям України, які свого часу започаткували як розвиток національної науки, так і саму Національну академію наук.
Фахівці ВКОД попри об’єктивні несприятливі обставини, пов’язані з тривалими локдаунами, карантинними заходами, кадровою напругою, намагаються активно здійснювати реалізацію цього проєкту. Було прийнято рішення про безпосереднє введення тексту бібліографічного запису з першоджерела до відповідної бази даних. Ручне введення дає змогу отримати найкращий результат. Паралельно проводиться звірка відповідності каталогів і фондів. З метою розширення пошукових можливостей та сервісних функцій електронного каталогу, покращення пошукових можливостей сканованого Генерального абеткового каталогу неперіодичних документів, надрукованих кириличним шрифтом (ГАК), продовжується робота з бібліографічними записами, які було створено в процесі рекаталогізації співробітниками ВКОД, з подальшою ідентифікацією ретрозаписів із відповідними зображеннями каталожних карток імідж-каталогу з урахуванням додаткових точок доступу.
Станом на 01.06.2021 р. опрацьовано масиви документів академіків В. І. Вернадського, Д. І. Багалія, М. М. Боголюбова, М. Ф. Кащенко, М. В. Птухи, Ф. В. Тарановського, М. І. Туган-Барановського, А. Г. Загороднього. У найближчих планах відділу – робота з ретрокаталогізації документів академіків А. Ю. Кримського, В. А. Косинського, О. І. Левицького, Б. Є. Патона, С. П. Тимошенко, П. А. Тутковського та інших видатних фундаторів науки в Україні.
Налаштування бази даних «Науковці України» порталу «Наука України: доступ до знань» дозволяє вносити до реєстру науковців ретроспективну інформацію. Це безумовно розширює сервісні та пошукові можливості наукового порталу.
За більш ніж століття свого існування Академія наук України та її науковці демонструють якісні наукові роботи, багато з яких мають світове значення і визнання. Академія нині налічує 168 наукових інститутів та установ, де працює понад 43 тисячі співробітників, з яких понад 10 тисяч докторів і кандидатів наук та майже 500 академіків і членів-кореспондентів. Праці науковців НАН України активно формують знаннєвий документальний ресурс НБУВ і в той же час саме науковці – найактивніші користувачі Бібліотеки, на яких орієнтована її науково-бібліотечна діяльність.

UDC 025.3:019.912:001.9](477)
Oleksandra Tkachenko
ORCID : 0000-0003-2193-5596
Junior Researcher
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail : tkachenko@nbuv.gov.ua

RETROSPECTIVE CATALOGING AS PART OF THE VIRTUAL RECONSTRUCTION OF KNOWLEDGE ABOUT THE HISTORY
OF ACADEMIC SCIENCE IN THE COUNTRY

The problems of knowledge management in the field of library and information are considered, the peculiarities of their application and the influence on the organization of traditional library processes on the example of retrospective cataloging are highlighted.
Keywords: electronic resources, knowledge management, information technologies, retrospective cataloging.