ЮРИДИЧНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникКосенко Олена Віталіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіЮРИДИЧНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:[070:489:34]”19”
Косенко Олена Віталіївна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7768-4733,
молодший науковий співробітник,
відділ комплексного опрацювання документів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
м. Київ, Україна
e-mail: kosenko@nbuv.gov.ua

ЮРИДИЧНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

У публікації проаналізовані юридичні видання початку ХХ ст., які пройшли повну звірку de visu з основним книгосховищем та картковими каталогами у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: «Господарство та право», «Суд і арбітраж». Розглянуто історію їх створення, завдання та функціонування.
Ключові слова: ретроспекція, юридичні журнали, історія видавничої справи в Україні.

Двадцяті роки ХХ ст. в Україні були першими роками відбудовчого періоду, роками нової економічної політики. Доки книговидавнича справа не запрацювала на повну потужність, журнал був оперативним інформатором в різних галузях науки, техніки, правознавства, мистецтва. На сьогодні періодичні видання тих років є невичерпним джерелом для дослідників.
На початку ХХ ст. на території України (у Києві, Харкові, Одесі тощо) розповсюджувалися не лише власні періодичні видання, а й видання Російської імперії. Спочатку питання юридичного напряму висвітлювалися у загальних періодичних виданнях, а згодом почали виходити друком спеціальні фахові юридичні видання. Радянські реформи 1920-х років в Україні в освітній та науковій сфері були досить радикальними. Університети були ліквідовані, натомість створювалися профільні виші, які мали здійснювати виключно освітні функції. Почали створюватися наукові, юридичні, експертні та кримінально-правові установи. Тому виникла потреба у підготовці нормативно-правових документів, організації проведення курсів підвищення кваліфікації, викладанні спеціальних дисциплін в юридичних навчальних закладах, повідомленнях відповідної інформації під час проведення зібрань, з’їздів, конференцій, нарад, опублікування їх у друкованих виданнях (посібниках, брошурах, журналах) тощо. Особливо важливого значення набули юридичні періодичні видання.
Серед періодичних видань, які утворюють ретроспективний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, є журнали юридичного напряму початку ХХ ст., більша частина їх зберігається в єдиному примірнику. Серед них, зокрема, журнали: «Бюлетень Народного Комісаріату юстиції» (1922–1934), «Вісник радянської юстиції» (1922–1931), «Червоне право» (з 1958 – «Радянське право»), «Господарство та право», «Суд і арбітраж» тощо. Видання даного періоду висвітлювали теоретичні питання радянського права, публікували офіційні матеріали влади, інформацію з місця роботи органів юстиції, прокуратури, адвокатури тощо, публікували накази, інструкції, циркуляри.
Розглянемо деякі з них. Бюлетень «Суд і арбітраж» знаходиться в фонді НБУВ лише в одному примірнику, як підшивка (різні інвентарні номери в одній обкладинці) за один рік 1927, № 2–6. Це видання Радіо-телеграфного агентства України (РАТАУ) при РНК УРСР, Відділ комерційно-інформаційний. Виходив друком 1 раз на тиждень у місті Харкові.
Бюлетень «Суд і арбітраж» публікував позовні заяви від цивільних осіб та підприємств до Вищої Арбітражної Комісії при УЕН УРСР, до Цивільної Касаційної Колегії Найвищого Суду, у Харківську Округову Арбітражну Комісію, у Київську Округову Арбітражну Комісію. Також розміщувалися заяви до біржового арбітражу, в арбітраж з праці та адміністративні розпорядження, звіти про поточну практику цих судів, накази по торгівлі і промисловості. Публікувалися також повідомлення про реєстрацію та затвердження статутів підприємств, або про їх ліквідацію, а також хроніка подій в судах. Бюлетень має великий довідковий розділ, що дає потрібні відомості про тогочасну законодавчу і законотворчу діяльність. Проте головним призначенням бюлетеня була методична допомога для судових робітників, робітників інспектури праці та робітників нижчої кооперації.
Не можна обійти увагою ще один юридичний збірник – «Господарство та право. Записки Одеського інституту народного господарства». Розглянемо весь період його існування, тобто з 1928 по 1929 рр. Засновник та видавець збірника – Одеський інститут народного господарства. Виходив щорічно.
Вийшло всього два томи, перший том збірника вийшов у 1928 році (наклад – 500 примірників), другий – у 1929 р. (наклад – 450 примірників).
Основна тематика видання – економіка, географія, питання кредиту, господарського права, теоретичне та практичне право в Україні та за кордоном. Матеріали 1-го тому друкувалися українською та російською мовами, зокрема з восьми статей у томі українською мовою опубліковано чотири статті – Н. Букатевича «Чумацтво на Україні», Ф. Петруня «Мапа шляхів України першої половини ХІХ ст.», О. Смирнова «Енергетичні ресурси Туреччини», І. Ланда «Сільсько-господарське районування Туреччини». Назва та зміст 2-го тому подавалися українською та німецькою мовами. Збірник мав два розділи: господарство та право, а також був поданий зміст 1-го тому збірника. Другий том виходив українською мовою, за винятком статей професорів Георгія Ісааковича Тіктіна (1880–1945) та Івана Яковича Фааса (1895–1945, правознавець, історик права) – у зв’язку з тим, що вони були продовженням та закінченням фундаментальних наукових розробок, опублікованих у першому томі російською мовою. Особливістю цього видання було те, що резюме та деяка бібліографія статті друкувалися німецькою мовою. Отож, німецька мова давала можливість закордонним читачам ознайомитися з досягненнями української правової науки.
Склад редколегії цього збірника був різноманітний, від початківців до видатних вчених. Головним редактором 1-го тому був Коник Климентій Йосипович (1888–1937), ректор Одеського інституту народного господарства у 1928 р. Головним редактором 2-го тому – Василь Олексійович Арнаутов (1881–1938), ректор Одеського інституту народного господарства (1928–1930 рр.), а також професори Еммануїл Якович Немировський (1874–1934) і Георгій Ісаакович Тіктін.
До складу редакційної колегії входив Г. І. Тіктін – відомий український учений, економіст, фінансист ХХ ст., фахівець з фінансово-економічних та правових проблем. Він став активним автором інститутського наукового збірника «Господарство та право. Записки Одеського інституту народного господарства» та опублікував у двох томах збірника підготовлені раніше «Нариси із загальної теорії публічних фінансів», яку викладав в інституті й інших вищих навчальних закладах, оскільки лекції мали велику популярність у студентів.
Збірник «Господарство та право. Записки Одеського інституту народного господарства» припинив своє існування у зв’язку із реорганізацією Одеського інституту народного господарства.
Звісно, юридичних видань у фондах НБУВ набагато більше, але презентувати їх усі в рамках невеликого огляду неможливо. У публікації проаналізовані юридичні видання, які пройшли повну звірку de visu з основним книгосховищем та картковими каталогами. У книгосховищах бібліотеки зберігається великий масив періодики, який не потрапив до електронного каталогу і тому на даний час проводиться звірка з картковими каталогами (остання відбулася в 1960 році) та створюється електронна база даних періодики.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:[070:489:34]”19”

Olena Kosenko,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7768-4733,
Junior Researcher,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
E-mail: kosenko@nbuv.gov.ua

LEGAL PERIODICAL PUBLICATIONS OF THE EARLY XX CENTURY
IN THE FUNDS OF VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

The publication analyzes the legal journals of the early XX century, which have passed a complete reconciliation by de visu with the main book depository and card catalogs in Vernadsky National Library of Ukraine: «Economy and Law», «Court and Arbitration». History of their creation, tasks and functioning are considered.
Keywords: retrospection, legal journals, history of publishing in Ukraine.