Пергаментні фрагменти Апостола з колекції Бібліотеки Князів Чарторийських: атрибуція тексту

ЗаявникВолощенко Станіслав Анатолійович (Turkey)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідКруглий стіл. Святе Письмо в українській рукописній та друкованій традиції: тиражування, рефлексії, інтерпретації. До 440-ліття виходу друком Острозької Біблії 1581 р.
Назва доповідіПергаментні фрагменти Апостола з колекції Бібліотеки Князів Чарторийських: атрибуція тексту
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.2:[745.51:27:027.2](438-25)“11”
Волощенко Станіслав Анатолійович,
ORCID 0000-0002-7081-5358,
кандидат історичних наук (доктор філософії), член Balkan History Association, стипендист програми “Thesaurus Poloniae” (2021) Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща,
Львів, Україна
e-mail: stachevskiy@gmail.com

ПЕРГАМЕНТНІ ФРАГМЕНТИ АПОСТОЛА З КОЛЕКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ КНЯЗІВ ЧАРТОРИЙСЬКИХ: АТРИБУЦІЯ ТЕКСТУ

Атрибутовано текст чотирьох пергментних аркушів, переписаних раннім уставом. Результати дослідження показали, що це тексти уривків із Діянь апостолів, Першого та Другого Послань до Тимотея й належать Христинопільському Апостолові ХІІ ст.
Ключові слова: Христинопільський Апостол, ХІІ ст., Бібліотека Князів Чарторийських, пергамент, фрагмент, атрибуція.

Апостол є новозавітньою частиною Святого Письма й складається з Діянь та Послань апостолів. Тексти цієї книги читаються переважно при звершенні церковних богослужінь і таїнств. За характером викладу змісту Апостоли поділяються на дві групи: апракоси (уривки розміщено за днями церковного року) й за послідовним розміщенням книг (Діяння апостолів, Соборні Послання й Послання ап. Павла).
2 липня 2020, реалізовуючи стипендіальну програму “Gaude Polonia” в Бібліотеці Князів Чарторийських Національного музею в Кракові, віднайшов чотири аркуші пергаменту з кириличним текстом, переписані уставом (rkps 11601). Це два біфоліо розміром 295х240 мм. Вони походять із зшитків 6 й 43, що засвідчують сигнатури у внутрішніх нижніх кутах.
У каталозі Бібліотеки, опублікованого на правах рукопису в 2012, вказано, що це уривки 13–15 Діянь апостолів (далі – Act), датовані XVІ ст. Першочерговим завданням було уточнити існуючу атрибуцію тексту, яка дозволила встановити з якого кодексу походять ці пергаміни. Для ідентифікації змісту послуговувався друкованим Апостолом (Львів, 1574), що допомогло чітко встановити приналежність тексту краківських аркушів до відповідних частин книги.
Обидва біфоліо з обох сторін містять текст, розміщений компактно в одну колонку на 20 і 23 рядках. Перший аркуш (k. 4) розпочинається закінченням Act 13,5 і віршем 13,6: «иѡана слѹгѹ. прошьдъшаже oстровъ допафа. oбрѣтоста нѣкого вълхва. лъжа пр(о)рка жидовина ѥмѹже бѣ имѧ варисѹсъ». Зворот аркуша закінчується Act 13,20: «иразорь семь ꙗзыкъ въземли ханаoнстѣ. Въселилъꙗ въземли ихъ. ипочеты».
Атрибуція тексту другого аркуша (k. 5) показала, що це уривок Act 15,29–16,4, адже починається словами: «приꙗзнинъ. иѿкръве. иѹдавлѥнины. иѿлюбодѣꙗньꙗ. ѿҥихъже себе съблюдающе добро сътворити имате. съдрави бѹдѣте» і завершується відповідно до вказаних меж уривка: «вѣдѧхѹбо вси oц҃а ѥго ꙗко еллинъ бѣ. Ѥгдаже прохожаста грады. прѣдаꙗше имъ» (Act 16,4).
Текст третього аркуша (k. 6) містить уривок Першого Послання Тимотею (далі – I Tim). Мова йде про I Tim 4,8–5,4, який розпочинається «малѣ ѥсть пользно. абл҃говѣрьствiѥ къвсѧкомѹ ѥсть пользьно. oбѣтованиѥ имѣꙗ» і продовжується до слів «чьсти родiтелѥмъ въздаꙗти. себо ѥсть добро иприꙗтьно прѣдъ бм҃ь».
Текст, останнього, четвертого фоліо (k. 7) починається фразою: «шьшаго ѹбо съмьрть. просвѣтивъшагоже животъ. инеистьлѣниѥ єваггелиѥмь», що є другою половиною вірша II Tim 1,10 й завершується на звороті – II Tim 2,4: «никтоже воинъ бываꙗ oбѧзаѥтьсѧ кѹплꙗми житиисками. давоѥводѣ годѣ». Нижче подаю повний уривок основного тексту II Tim 1,15–2,4, який є на звороті четвертого аркуша (k. 7v):

«дасть мл҃сть г҃ь oнисифоровѹ / домѹ. яко множицеюмѧ по/кои. иѹжа моѥго желѣзна/го непостыдѣсѧ. нъбывъ / въримѣ тъщьнѣѥ мене въ/зиска. иoбрѣте. дадасть / ѥмѹ г҃ь oбрѣсти мл҃сть ѿг҃и / въдн҃ь oнъ. иѥлико въєфе/сѣ послѹжи ми. добрѣѥ/ты вѣси. тыѹбо чадо мое. възма/гаи oблг(о)дти. ꙗже oхс҃ѣ iс҃ѣ. / иꙗже слыша ѿмене. мно/гы послѹхы. си прѣдажь / вѣрнымъ чл҃вкомъ. иже до/въльни бѹдѹть иины на/ѹчити. тыже постражи. / ꙗко добръ храбъръ i҃с хс҃овъ. / никтоже воинъ бываꙗ o/бѧзаѥтьсѧ кѹплꙗми жи/тиисками. давоѥводѣ годѣ».
Вказаних уривків (Act 13,5–20; Act 15,29–16,4; I Tim 4,8–5,4 і II Tim 1,10–2,4) не вистачає в Христинопільському Апостолові ХІІ ст. Відомо, що основна частина манускрипту зберігається в Львівському історичному музеї (Інв. № Рук. 39), а 8 аркушів, які є п'ятим зшитком – в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (Ф. VIII. Спр. 3М). Київська частина Христинопільського Апостола складається з неповних уривків Act 9,28–13,5. Експліцит на звороті фоліо 8 «ибывъша въсалиминѣ. проповѣда слово бж҃ьѥ. въсънмїщихъ июдеискыхъ. иимѧста» продовжується в інципіті першого краківського аркуша «иѡана слѹгѹ».
Львівська основна частина кодексу розпочинається віршем Act 13,20 без початку: «рьхъ сътъ лѣтъ ипѧтидесѧты дасть имъ сѹдия досамоила пр҃рка». Його початок є на звороті першого краківського фоліо: «ипочеты ...». Зворот львівського арк. 6 завершується неповним уривком Act 15,29 «възложити вамъ тѧготы. развѣ сихъ нѹжьныхъ. ѹдалꙗтисѧ ѿтрѣбъ не», а продовжується на другому краківському фоліо «приꙗзнинъ. иѿкръве. иѹдавлѥнины ...». Неповний вірш Act 16,4 звороту другого краківського продовжується на львівському арк. 11. За цією ж аналогією інші два останні краківські аркуші доповнюють львівську частину. Краківський третій аркуш має бути між львівським арк. 6 і 7, а четвертий – між арк. 10 і 11.
Про приналежність краківських фрагментів Христинопільському Апостолові засвідчують, окрім текстологічної атрибуції, зовнішні ознаки рукопису: однакові розмір аркушів (в львівській частині – 292х237 мм і київській – 295х240 мм), матеріал (пергамент високої якості, обробки і фактури), розлініювання за двома ідентичними схемами, особливості формування зшитків і характер проставлення сигнатур, організація тексту, письмо (основний текст усіх трьох частин переписувала одна особа) та ін.
Проведена атрибуція тексту чотирьох аркушів, виявлених в Кракові, дала змогу ідентифікувати ці фрагменти. Під час дослідження встановлено, що це уривки Act 13,5–20; Act 15,29–16,4; I Tim 4,8–5,4 і II Tim 1,10–2,4. Окрім того, з’ясовано, що краківські аркуші є частиною Христинопільського Апостола, який, як вважалось, зберігається в двох частинах – у Львові й Києві. Краківські фрагменти є продовженням київської, початком і завершенням львівської основної частини кодексу.

UDC 930.2:[745.51:27:027.2](438-25)“11”
Voloshchenko Stanislav,
ORCID 0000-0002-7081-5358,
Candidate of Historical Sciences (Ph.D. in History), member of Balkan History Association, research fellow of the “Thesaurus Poloniae” (2021) program of the Ministry of Culture and National Heritage (Poland),
Lviv, Ukraine
e-mail: stachevskiy@gmail.com

PARCHMENT FRAGMENTS OF THE APOSTLE FROM THE COLLECTION OF THE PRINCES CZARTORYSKI LIBRARY: ATTRIBUTION OF THE TEXT

The text of four parchment sheets, which are written with early Ustav handwriting, is attributed. The study has revealed that the text consists of passages from the Acts of the Apostles, the First and Second Epistles to Timothy and that it belongs to the Apostolus Christopolitanus from the 12th century.
Keywords: Apostolus Christopolitanus, 12th century, Princes Czartoryski Library, fragment, attribution.